Mevduata güvence yetkisi hükümette

Yurtdışındaki parayı yüzde 2, yurtiçindeki parayı da yüzde 10 vergiyle Türk ekonomisine kazandırmayı amaçlayan tasarı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyonda kabul edilen bir önergeyle Bakanlar Kurulu’na halen 50 bin YTL olan kamunun mevduatlara verdiği güvenceyi 2 yıl süreyle artırmak için yetki verildi.

30 Ekim 2008 Perşembe, 19:16

Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun Tasarısına göre, gerçek veya tüzel kişilerce, 1 Ekim 2008 tarihi itibarıyla sahip olunan ve yurt dışında bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarıyla, varlığı kanaat verici bir belgeyle ispat edilen taşınmazlar, bu Kanunun yayımlandığı ayı izleyen 3. ayın sonuna kadar YTL cinsinden rayiç bedelle banka veya aracı kuruma bildirilecek ya da vergi dairelerine beyan edilecek. Bu kıymetler, Vergi Usul Kanunu uyarınca defter tutan mükellefler tarafından beyan tarihi itibarıyla kanuni defterlere kaydedilebilecek.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, sigortaya tabi olacak tasarruf mevduatının ve gerçek kişilere ait katılım fonlarının kapsamını ve tutarını belirlemeye ilişkin TMSF'ye verilen yetkilerin, 2 yıl süreyle doğrudan Bakanlar Kurulu tarafından kullanılmasını içeren önerge kabul edildi. Kabul edilen önergeye göre, Bankacılık Kanunu'nun 63. maddesinin 3. fıkrasında sigortaya tabi olacak tasarruf mevduatının ve gerçek kişilere ait katılım fonlarının kapsamını ve tutarını belirlemeye ilişkin TMSF'ye verilen yetkiler, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 yıl süreyle doğrudan Bakanlar Kurulu tarafından kullanılacak.
Bakanlar Kurulu, bu süre içerisinde tasarruf mevduatının ve gerçek kişilere ait katılım fonunun yanı sıra, sigortaya tabi olacak diğer mevduatın ve katılım fonlarının kapsamını ve/veya tutarını ve sigorta kapsamı dışında tutulacak mevduat ve katılım fonlarının niteliğini belirlemeye de yetkili olacak.