Kapat

Son Haberler

A+ A-

Hükümetin 2009 hedefleri

Hükümetin 2009 yılı hedeflerine göre, Kaçak işçi çalıştıranlara 5 yıl süreyle kamu ihalelerine katılamama cezası geliyor. Kamunun taşıt kullanımındaki keyfiliğin önüne geçilmesi için Taşıt Kanunu değişecek, Yeni Gelir Vergisi Kanunu da 2009 yılının ilk yarısında yürürlüğe girecek.
Yayınlanma tarihi: 2 Kasım 2008 Pazar, 08:26

Hükümetin 2009 yılı hedeflerine göre, kayıt dışı istihdamla mücadele amacıyla Kamu İhale Kanununda da değişiklik yapılacak. Bu çerçevede, kayıt dışı işçi çalıştırdığı saptanan işverenlerin tüzel kişi olması halinde söz konusu tüzel kişilik, ayrıca bunların ortakları ve onların da ortak olduğu diğer şirketler 5 yıl süreyle kamu ihalelerine katılamayacak.

Hükümetin 2009 Programı uyarınca yeni yılda uygulamaya girmesi beklenen bazı düzenlemeler şöyle:

-Kamuda taşıt kullanımı ve harcırah sistemi yeniden düzenlenecek. Kamu harcama sisteminde etkinlik, şeffaflık ve hesap verebilirliğin artırılmasını sağlamak amacıyla günümüz şartlarına ve ihtiyaçlarına uygun yeni bir Taşıt Kanunu ile Harcırah Kanunu hazırlanacak. Taşıt Kanunu ile kamu araçlarının keyfi kullanımı engellenecek ve Taşıt İzleme Sistemi kurulacak.
Kamuda taşıt kullanımı ve harcırah sistemine ilişkin düzenlemeler, 2009'un ilk yarısında gerçekleştirilecek.

-Kamu varlık envanteri çıkarılacak. Maliye Bakanlığının bu çalışması ile kamunun sahip olduğu atıl nitelikli varlıkların ekonomiye kazandırılması, söz konusu varlıkların envanterinin belirlenmesi ve bunların kullanılabileceği alternatif alanların ortaya konulması amacıyla, 2009 yılı Haziran sonuna kadar teknik bir rapor hazırlanacak.

-Sağlık hizmetlerinde kalite-maliyet etkinliğinin sağlanması için sağlık harcamaları sistematik olarak izlenecek, değerlendirilecek ve gerekli stratejiler geliştirilecek. Bu amaçla Sağlık Harcamaları İzleme ve Değerlendirme Komisyonu kurulacak. İlgili kurumlar, komisyona bilgi vermekle yükümlü olacak. Komisyon, raporlarını düzenli olarak ilgili kurum ve kurullara gönderecek. Bu düzenleme de, yılın ilk yarısında hayata geçirilecek.

-Kamu mali yönetiminde mali kurallar belirlenecek. Makroekonomik istikrarın devamı ve sürdürülebilir bir kamu finansman yapısının korunması amacına hizmet edecek mali kurallar, Türk kamu mali yönetim sistemine entegre edilecek.

-Türkiye'de bireysel ve kurumsal tasarrufların artırılması ve sermaye birikim sürecinin hızlandırılmasına dönük çalışma yapılacak.

-Kamu harcama yönetimi reformu çalışmalarına hız verilecek. Bu çalışmada, kamu harcamalarının etkililiği, verimliliği ve alternatif maliyetleri gözetilecek. Cari ve transfer nitelikli harcama programları gözden geçirilecek, verimsiz niteliğe sahip harcamalar tespit edilerek, harcama programı yeniden düzenlenecek. Bu çalışma da, yılın ilk yarısında tamamlanacak.

-İç denetim alanında Merkezi Uyumlaştırma Birimi kurulacak. Maliye Bakanlığına bağlı İç Denetim Koordinasyon Kurulu, kamu iç denetim sistemini geliştirmek ve koordine etmek üzere, İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Birimi işlevini, bağımsız ve tarafsız bir organ olarak yerine getirecek şekilde yeniden yapılandırılacak.

-Gelir vergisi Kanunu yeniden düzenlenecek. Haziran sonuna kadar yürürlüğe sokulması planlanan yeni Gelir Vergisi Kanunu ile kentsel rantlara vergi gelecek, küçük esnaf, yıllık bir harç karşılığında vergi dışı bırakılacak, vergi kayıp ve kaçağı ile mücadelede yeni güvenlik müesseseleri devreye sokulacak.

-Belediye ve il özel idareleri öz gelirlerinin artırılmasına yönelik düzenleme hayata geçirilecek. Belediye ve il özel idarelerinin öz gelirleri artırılarak, hem mali yapıları güçlendirilecek, hem de hemşehrilerine karşı yönetim sorumluluklarının artırılması sağlanacak.

-KİT Yönetişim Kanunu hazırlanacak. Kamu sermayeli şirketler için başlatılan çalışmalar bağlamında KİT'lerde hesap verebilirliği, şeffaflığı, karar alma süreçlerinde esnekliği ve stratejik yönetim anlayışını esas alan bir kanun tasarısı hazırlanacak. Bu düzenleme de yıl sonuna kadar çıkarılacak.

-KİT'lerin 2010-2014 dönemine ilişkin Stratejik Planları tamamlanacak.
-Elektronik fatura, elektronik belge ve elektronik defter projeleri hayata geçirilecek, muhasebe kayıtlarının elektronik ortamda saklanması sağlanacak. Bunun için hukuki ve teknik altyapı oluşturulacak.

-Akaryakıt kaçakçılığını önlemeye yönelik alınan tedbirlerin etkisinin ölçülmesi için 3'er aylık dönemlerle raporlar hazırlanacak. Yıl sonunda da sonuçlara ilişkin Etki Analizi Raporu düzenlenecek.

Cumhuriyet İMECESİ

En Çok...

okunanlar

yorumlananlar

beğenilenler