Davulcuları sevindiren haber

Bir işyerinde çalışmaksızın gezici olarak şarkı söyleyenler ile davul ve zurnacılar dahil müzik icra edenlerden köylerde veya belediye içi nüfusu 5 bini aşmayan yerlerde bulunanlar, gelir vergisinden muaf olacak.

30 Kasım 2010 Salı, 12:49

Gelir İdaresi Başkanlığı, gezici olarak şarkı söyleyen ve müzik icra edenlerin mükellefiyet durumlarıyla ilgili olarak İdareye gelen şikayetler ve uygulamadaki tereddütler üzerine, bir Sirküler yayımladı.

Gelir İdaresi Başkanı Mehmet Kilci imzasıyla yayımlanan Gelir Vergisi Sirkülerinde, Gelir Vergisi Kanununun 66'ıncı maddesi uyarınca, "Serbest meslek faaliyetini mutad meslek halinde ifa edenlerin serbest meslek erbabı" olarak nitelendirildiği, serbest meslek faaliyetinin yanında meslekten başka bir iş veya görevle devamlı uğraşılmasının da bu vasfı değiştirmediği belirtildi.

Ebe, sünnetçi, sağlık memuru, arzuhalci, rehber gibi mesleki faaliyette bulunanların da, Vergi Usul Kanununun 155'inci maddesinde sayılan koşullardan en az ikisini taşımamaları ve köylerde veya son nüfus sayımına göre belediye içi nüfusu 5 bini aşmayan yerlerde faaliyette bulunmaları halinde, gelir vergisinden muaf tutulacağı kaydedildi.

Sirkülerde, serbest meslek erbabı için "işe başlama" hükmünü içeren bu 4 koşul da şöyle sıralandı:

** Muayenehane, yazıhane, atölye gibi özel iş yerleri açmak
** Çalışılan yere tabela, levha gibi mesleki faaliyette bulunulduğunu ifade eden alametleri asmak
** Her ne şekilde olursa olsun devamlı olarak mesleki faaliyette bulunduğunu gösteren ilanlar yapmak
** Serbest olarak mesleki faaliyette bulunmak üzere mesleki teşekküllere kaydolunmak

Şarkıcılarla davul ve zurnacıların durumu

Sirkülerde, bu esaslar dahilinde gezici şarkıcılar ile davul ve zurnacı gibi müzik icra edenlerin vergi karşısındaki durumları da şu şekilde belirlendi:

"Bu hükümlere göre, bir işyerinde çalışmaksızın gezici olarak kendi nam ve hasaplarına çalışmak suretiyle şarkı söyleyenler ile müzik icra edenlerden (davulcu ve zurnacılar dahil) Vergi Usul Kanunu'nun 155'inci maddesinde belirtilen şartlardan en az ikisini taşımayanlar ile köylerde veya son nüfus sayımına göre belediye içi nüfusu 5 bini aşmayan yerlerde faaliyette bulunanların, bu faaliyetlerine ilişkin kazançlarının gelir vergisinden muaf tutulması gerekir.

Anılan maddede belirtilen şartlardan en az ikisini taşıyanlar, serbest meslek erbabı sayılacağından, bu kişiler nezdinde elde ettikleri kazançtan dolayı serbest meslek mükellefiyeti tesis edileceği tabidir."


Binlerce kişiyi ilgilendiriyor

Bu arada Gelir İdaresi yetkilileri, vergiden muaf esnafın yanısıra, simitçiler gibi vergiden muaf serbest meslek erbabı bulunduğuna da dikkati çekerek, "Gezici şarkıcılar ile daha çok davul ve zurnacıları kapsayan müzik icra edenler de bu kapsamda değerlendiriliyor. Özellikle Anadolu'da bu şekilde meslek icra eden binlerce kişi var. Bunların ne bir işyeri var, ne mesleki faaliyete yönelik ilanları bulunuyor. Sirkülerle bu durumdaki kişilerin gelir vergisi karşısındaki durumları düzenlendi. Varolan tereddütler ve uygulama farklılıkları giderildi" dediler.