Doğan TV Holding'in cezasının yürütmesi durduruldu

Doğan TV Holding A.Ş'ye tebliğ edilen Vergi/Ceza İhbarnamesinin yürütmesinin tekrar durdurulduğu bildirildi.

02 Aralık 2010 Perşembe, 13:04

Doğan yayın Holding'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen yazıda, Danıştay'ın, bağlı ortaklık Doğan TV Holding A.Ş'ye tebliğ edilen Vergi/Ceza İhbarnamesinin yürütmesini, davalı İdare'nin cevabından sonra yaptığı inceleme üzerine tekrar durdurduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:
''Aynı zamanda Vergi Dairesi'nin, yürütmenin durdurulması talebinin ise reddine oy birliği ile karar verilmiştir. Hatırlanacağı üzere; bağlı ortaklığımız Doğan TV Holding A.Ş.'ye tebliğ edilen 1.047.915.388,-TL tutarındaki 2 No'lu Vergi/Ceza İhbarnamesi'ne dayanak teşkil eden İstanbul 3'üncü Vergi Mahkemesi Kararının Doğan TV Holding A.Ş. aleyhe sonuçlanan kısmına ilişkin olarak, Doğan TV Holding A.Ş.'nin yürütmenin durdurulması talebinin, "davalı İdarenin temyize cevabı alınıncaya ya da cevap süresi geçip yeni bir karar verilinceye ve ara kararı cevabı alınıncaya kadar", Danıştay tarafından kabul edildiği; 22.09.2010 tarihli KAP açıklamamızda yer almıştı.

İMKB'nin Birinci Seans Kapanışının ardından Doğan TV Holding A.Ş. avukatlarınca bugün teslim alınan Yürütmenin Durdurulması Kararına göre; matrah farkının hesaplanış biçimi itibarıyla dava dosyasında ve Mahkeme kararında yer alan hususlar ile davacının temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar ve gösterilen sebepler karşısında yürütmenin durdurulması için 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 52'nci maddesinin yollamada bulunduğu, 27'nci maddenin 2'nci fıkrasında öngörülen şartların gerçekleştiği sonucuna varıldığından bahisle; davacının temyiz istemi hakkında karar verilinceye kadar teminat aranmaksızın yürütmenin durdurulmasına oy çokluğu (1 üyenin muhalefetine karşılık 4 üyenin olumlu oyu) ile karar verilmiştir. Gelinen bu aşamada, Danıştay'ın söz konusu Kararı gereğince, Doğan TV Holding A.Ş.'ye tebliğ edilen 1.047.915.388,-TL tutarındaki 2 No'lu Vergi/Ceza İhbarnamesi'nin bu aşamada ödenmesi söz konusu olmayıp; temyiz isteminin esastan görüşülmesine ise ayrıca devam edilecektir.''