Müteahhitlere ilave fiyat farkı

Müteahhitlere, 31 Mayıs'tan önce 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre ihalesi yapılmış yapım işlerinde, iş kalemleri veya iş gruplarının imalatında fiilen kullanılan malzemelerden, fiyatlarında beklenmeyen artış olanlara ilave fiyat farkı verilecek. Sözleşme süresi sona eren ve idarenin izni ile cezalı çalışılan işlerde müteahhitler ilave fiyat farkı alamayacak.
Yayınlanma tarihi: 26 Aralık 2008 Cuma, 08:31

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Kapsamındaki Yapım İşlerinde Beklenmeyen Fiyat Artışları Nedeniyle Uygulanacak İlave Fiyat Farkı Esasları'na ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kamu İhale Kanunu'na göre 31 Mayıs'tan önce ihalesi yapılan yapım işlerinde, sözleşmesinde fiyat farkı verilmesine ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına veya ihalenin yabancı para üzerinden sözleşmeye bağlanıp bağlanmadığına bakılmaksızın, iş kalemleri veya iş gruplarının imalatında 1 Ocak ile 30 Eylül tarihleri arasında kullanılan malzemelerden, fiyatlarında beklenmeyen bir artış olanlara ilave fiyat farkı verilecek.

Hesaplama yöntemi

Türk parası veya yabancı para birimi cinsinden sözleşmeye bağlanan işlerde ilave fiyat farkında 1 Ocak tarihinden sonra uygulama ayına ilişkin imalatları içeren ilk geçici hakedişte olmak üzere işin bünyesine giren veya ihzar edilen malzeme miktarı, uygulama ayına ait TÜİK tarafından yayımlanan 1994 Temel Yıllı Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE) Sektörlere Göre Endeks Sayıları Tablosunda yer alan "Ana Metaller" endeksi dikkate alınacak. 1 Ocak'tan önce ihalesi yapılan işlerde, 2007 yılı Aralık ayına ait TÜİK tarafından yayımlanan 1994 Temel Yıllı Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE) Sektörlere Göre Endeks Sayıları Tablosunda yer alan "Ana Metaller" endeksi, 1 Ocak-31 Mayıs tarihleri arasında ihalesi yapılan işlerde ise ihale tarihinin (son teklif verme tarihi) içinde bulunduğu aydan önceki aya ait TÜİK tarafından yayımlanan 1994 Temel Yıllı Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE) Sektörlere Göre Endeks Sayıları Tablosunda yer alan "Ana Metaller" endeksi kullanılacak.

Fiyat farkı yazılı başvuruda bulunan yükleniciye verilecek

İlave fiyat farkı sadece, bundan faydalanmak için idareye yazılı olarak başvuruda bulunan yükleniciye verilecek. Kapsamındaki işlerde, sözleşmesindeki fiyat farkına ilişkin hükümlerin uygulanmasına devam edilecek. Verilecek ilave fiyat farkı, sözleşmesindeki fiyat farkına ilişkin hükümlerin uygulanmasını etkilemeyecek. Yapılan hesaplama sonucunda ilave fiyat farkının eksi çıkması durumunda, yükleniciye ödenecek olan hakedişten fiyat farkı kesintisi yapılmayacak. İlave fiyat farkı hesabında esas alınacak malzeme miktarı, işin onaylı projesine göre fiilen yapılan işin metrajı hesaplanarak bulunacak. Bu miktar, işin projesine göre yapılması gereken miktarı geçemeyecek. Birim fiyatlı işlerde iş programına uygun olarak ihzar edilen malzeme için ihzaratın yapıldığı ay, uygulama ayı kabul edilerek işlem yapılacak.

Sözleşme süresi biten ve cezalı çalışılan işlere fiyat farkı verilmeyecek

1 Ocak tarihinden sonra gerçekleştirilen iş kalemleri veya iş gruplarının imalatı için yapılan ara veya kesin metraj sonucu imalat miktarında artma ya da azalma tespit edildiği takdirde, artan ya da azalan miktar için (imalat hangi ayda yapılmış olursa olsun) geçici kabul itibar tarihini geçmemek üzere, artış ya da azalışın kesinleştiği aya göre ilave fiyat farkı hesaplanacak. Sözleşme süresi sona eren ve idarenin izni ile cezalı çalışılan işlerde, ilave fiyat farkı verilmeyecek.

1 Ocak'tan sonra gerçekleştirilen imalatlar için ilave fiyat farkı, uygulama ayına yayımlanan malzeme fiyatı esas alınarak hesaplanacak. Herhangi bir aya ait onaylı iş programına yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulamadığı takdirde, daha sonraki aylarda yapılacak imalatlarda, imalat miktarı iş programına uygun hale gelinceye kadar, ilave fiyat farkı hesabında iş programına göre gerçekleştirilmesi gereken ayın endeks ve fiyatı ile işin fiilen gerçekleştirildiği ayın endeks ve fiyatından düşük olanı esas alınacak.

Süre uzatımında onaylanan revize iş programına göre fiyat farkı uygulanacak

Havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı dönemde, idarenin izniyle yüklenici tarafından teknik şartlar yerine getirilerek işe devam edilmesi veya yüklenicinin iş programında öngörülenden fazla imalat yapması halinde, imalatın fiilen yapıldığı ay esas alınarak, bu dönemde gerçekleştirilen imalatlarda kullanılan malzemelere ilave fiyat farkı verilecek. Mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi veya sözleşmenin ifasının idarenin kusurundan kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması halinde, uzatılan süreye göre idarece onaylanan revize iş programına uygun olarak 1 Ocak ile 30 Eylül tarihleri arasında yapılan imalatlarda kullanılan malzeme için ilave fiyat farkı verilecek.

A+ A-

Okumadıklarınız

Bu kategoriye ait, henüz okumadığınız haberler listelenmektedir. Tümünü görüntülemek için tıklayınız.