Meclis'te yeni bir İnsan Hakları Komisyonu daha...

TBMM İnsan Hakları Komisyonu, TBMM Genel Kurul gündeminde bekleyen kanun teklifinin kabul edilmesiyle aktif bir ihtisas komisyonu gibi çalışacak. Teklifle komisyon, tasarı, teklif ve kanun hükmünde karanameleri esas ve tali komisyon olarak görüşebilme imkanı tanıyor. Komisyona, elektronik posta yoluyla başvuru yapılabilecek.

06 Ağustos 2008 Çarşamba, 08:42

TBMM Anayasa Komisyonunda, Meclis tatile girmeden önce kabul edilen ve Genel Kurul gündeminde sırasını alan teklife göre, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun adı, ''İnsan Hakları Komisyonu'' olarak değiştiriliyor.
Komisyon, kendisine esas veya tali olarak havale edilen işleri, diğer ihtisas komisyonlarında olduğu gibi görüşecek, TBMM'ye sunulan kanun tasarı, teklif ve kanun hükmünde kararnamelerin insan haklarına uygunluğunu inceleyerek ihtisas komisyonlarına görüş sunacak, başvuruları inceleyecek.
Komisyon üyelikleri için bir yasama döneminde iki kez seçim yapılması zorunluluğu kaldırılacak.
Komisyon, Başkanlık Divanında boşalan üyelik için, parti grupları tarafından aday gösterilmemesi durumunda, TBMM Başkanlığınca belirlenecek süre içinde, komisyon üyelerince gösterilecek adaylar arasından seçilecek.
TBMM Başkanlığınca havale edilen kanun tasarı ve teklifleri ile kanun hükmünde kararnameleri görüşecek olan komisyon, insan hakları ihlalleri iddialarıyla ilgili başvuruları araştırıp, inceleyecek, gerekli gördüğü durumlarda ilgili mercilere iletecek. Komisyon, her yıl yaptığı çalışmalarla ilgili rapor hazırlayacak.

-Komisyona Bilgi ve Belge Verilecek-
İnsan Hakları Komisyonu, görevleriyle ilgili genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile gerçek ve tüzel kişilerden bilgi isteyebilecek, buralarda inceleme yapabilecek. Kanunlarda aksi hüküm bulunmadıkça, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile gerçek ve tüzel kişiler, komisyon tarafından istenilen bilgi, belge ve dokümanları vermekle yükümlü olacak.
Komisyon, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, insan hakları alanında faaliyet gösteren dernek, vakıf gibi sivil toplum kuruluşları ile meslek kuruluşlarının çalışmalarından yararlanabilecek.
-Komisyon Başkanı, Kurumlarla Temasta Bulunabilecek-
Komisyon, acil durumlarda kullanmak üzere, Başkanlık Divanına alt komisyon kurma yetkisi verebilecek. Komisyon Başkanı, gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda, sonradan komisyona bilgi vermek kaydıyla ilgili kurum ve kuruluşlarda temaslarda bulunabilecek, temsilci veya görevlilerle görüşebilecek.
Komisyon raporları, TBMM Başkanlığınca Başbakanlık ve ilgili bakanlıklara gönderilecek.
Komisyona yapılan başvurularda, başvuru sahibinin adı-soyadı, imzası ile iş veya ikametgah adresi yer alacak.
Teklifle, kişilerin, komisyona elektronik posta yoluyla başvurmasına da imkan tanınıyor. Elektronik posta yoluyla yapılacak başvurularda, kimlik numarası da belirtilecek.
Komisyona yapılan; belli bir konuyu içermeyen, görüşülmekte olan davalarla ilgili konular, başvuruda bulunması gereken özelliklere sahip olmayan, insan hakları ihlali iddiasını taşımayan başvurularla ilgili inceleme ve araştırma yapılmayacak.
Komisyon, TBMM Başkanlığınca havale olunan başvurularla ilgili konuların yanı sıra, doğrudan ulaşan başvuruları da inceleyecek.