2B arazilerinin satışı mahkemede

Anayasa Mahkemesi, Hazine adına orman dışına çıkarılan 2B arazilerinin satışını öngören 5831 sayılı ''Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun''un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle ilgili ilk incelemesini, 7 Mayıs Perşembe günü yapacak.
Yayınlanma tarihi: 30 Nisan 2009 Perşembe, 08:51

CHP, Kanun'un, 5. maddesiyle 6831 sayılı Orman Kanunu'na eklenen ek madde 10'un, 8. maddesiyle 3402 sayılı Kadastro Kanunu'na eklenen ek madde 4'ün birinci fıkrasının ''fiili kullanım durumları dikkate alınmak ve varsa üzerindeki muhdesatın kime veya kimlere ait olduğu ve kim veya kimler tarafından ne zamandan beri kullanıldığı kadastro tutanağının beyanlar hanesinde gösterilmek suretiyle'' bölümünün, 8. maddesiyle 3402 sayılı Yasa'ya eklenen ek madde 4'ün dördüncü fıkrasının birinci tümcesinin, 8. maddesiyle 3402 sayılı Yasa'ya eklenen ek madde 4'ün beşinci fıkrasının iptali, yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açmıştı. Yüksek Mahkeme, davayla ilgili ilk incelemesini 7 Mayıs Perşembe günü yapacak.

İptali istenen hükümler

CHP, Kanun'un şu hükümlerinin iptalini istiyor:

-''Orman sınırları dışına çıkarılan yerler, çıkarma işleminin kesinleştiği tarihten itibaren kazandırıcı zamanaşımı yolu ile iktisap edilemez'' hükmü,

-''Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin, fiili kullanım durumları dikkate alınmak ve varsa üzerindeki muhdesatın kime veya kimlere ait olduğu ve kim veya kimler tarafından ne zamandan beri kullanıldığı kadastro tutanağının beyanlar hanesinde gösterilmek suretiyle, askı ilanı hariç diğer ilanlar yapılmaksızın öncelikle kadastrosu yapılarak Hazine adına tescil edilir'' hükmündeki, ''fiili kullanım durumları dikkate alınmak ve varsa üzerindeki muhdesatın kime veya kimlere ait olduğu ve kim veya kimler tarafından ne zamandan beri kullanıldığı kadastro tutanağının beyanlar hanesinde gösterilmek suretiyle'' ibaresi,

-''Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerler, daha öncesi tescil edilmiş olduğuna bakılmaksızın Maliye Bakanlığının talebi üzerine, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce fiili kullanım durumları dikkate alınmak suretiyle ifraz ve/veya tevhit de yapılabilir'' hükmü,

-''Madde kapsamındaki kadastro, ifraz ve tescil işlemleri, 3194 sayılı İmar Kanunu ile 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunundaki kısıtlamalara tabi olmaksızın yapılır'' ibaresi.

A+ A-

Okumadıklarınız

Bu kategoriye ait, henüz okumadığınız haberler listelenmektedir. Tümünü görüntülemek için tıklayınız.