Asker by-pass ediliyor

AKP hükümetinin hazırladığı AB Ulusal Program'nda, TSK'nin iç güvenlikle ilgili durumunun gözden geçirilerek sivil yönetimin bu alanda güçlendirileceği belirtiliyor. AKP hükümeti, AB Ulusal Programı'yla askeri harcamaları Sayıştay'ın denetlenmesine dönük düzenlemeleri Sayıştay Yasası'nda yapılacak değişiklikle tamamlamayı, TSK'nin iç güvenlikle ilgili durumunu gözden geçirmeyi planlıyor.

21 Ağustos 2008 Perşembe, 08:55

AKP hükümetinin hazırladığı AB Ulusal Programı’nda, TSK’nin iç güvenlikle ilgili durumunun gözden geçirilerek sivil yönetimin bu alanda güçlendirileceği belirtiliyor.

AKP hükümetinin, siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerinden gelecek görüşler doğrultusunda son biçimini vereceği AB Ulusal Programının siyasi kriterler bölümünde 4 yıl içinde yaşama geçirileceği taahhüt edilen düzenlemeler şöyle:

  • Milli Güvenlik Kurulunun (MGK) danışma organı olma niteliği, anayasa ve ilgili yasa değişiklikleriyle yeniden tanımlandı.
  • Anayasanın 160. maddesindeki değişiklik doğrultusunda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin harcamalarının ve devlet mallarının denetimi mevcut uygulamada olduğu gibi Sayıştay tarafından yapılmaya devam edilecek ve kalan teknik düzenlemelerin tamamıyla yerine getirilmesi amacıyla Sayıştay Yasasına bir madde eklenecek.
  • İç güvenlik hizmeti, sivil iradenin belirleyeceği politikalar doğrultusunda ve yine onun denetim ve gözetiminde; hukukun üstünlüğüve insan hak ve hürriyetleriçerçevesinde, kolluk kuvvetlerinin profesyonel ve uzmanlaşmış birimleri tarafından yerine getirilecek. Bu kapsamda, iç güvenlik yönetiminin koordinasyonunu ve sivil idarenin iç güvenlikle ilgili görev, yetki ve sorumluluklarını etkin olarak yerine getirmesini güçleştiren mevzuat hükümleri ve uygulamaları değiştirilecek.
  • İdari Yargılama Usulü Yasasında değişiklik yapılacak. İşlevsel bir Kamu Denetçiliği Kurumuoluşturulacak.
  • TBMM ve Bakanlar Kurulu üyeleriyle ilgili olarak saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik ilkelerin belirlenmesi için Siyasi Etik Yasa Taslağıhızla Meclise sevk edilecek.
  • Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı yeniden yapılandırılacak.
  • Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri TaslağıMeclise sevk edilecek.
  • Adalet Bakanlığı, 2010-2014 yıllarına ilişkin misyon ve vizyonunu oluşturmak amacıyla bir stratejik plan hazırlayacak.
  • Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu, objektiflik, tarafsızlık, şeffaflık ve hesap verebilirlik temelinde geniş tabanlı temsil esasına göre yeniden yapılandırılacak. Kurul kararlarına karşı etkili bir itiraz mekanizması oluşturulacak.