Afet yönetimi tek çatıda birleştiriliyor

TBMM Genel Kurulu'nda, Türkiye Acil Durum Yönetimi, Sivil Savunma ile Afet İşleri Genel Müdürlükleri'nin kaldırılarak, yerine Başbakanlık'a bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kurulmasını öngören tasarının 1. bölümü kabul edildi.

29 Mayıs 2009 Cuma, 15:31

''Temel yasa'' olarak görüşülen tasarının 1. ile 20. maddelerini kapsayan bölümüne göre, afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetleri yürütmek üzere Başbakanlık'a bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kurulacak. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı; yıllık çalışma raporu ve eylem planını hazırlayacak, kurum ve kuruluşlarla ilişkileri yürütecek.

Afet ve acil durum hallerinde müdahaleyi koordine edecek ve üst makamları bilgilendirecek olan Başkan, sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüklerinin görev yerlerini, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile koordine ederek belirleyecek.

Afet ve acil durumlarla ilgili hazırlanan plan, program ve raporları onaylamakla görevli, Başbakan veya görevlendireceği başbakan yardımcısının başkanlığında, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çevre ve Orman Bakanlarından oluşan Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu kurulacak. Yüksek Kurul, yılda en az 2 kez toplanacak.

Afet ve acil durum hallerinde bilgileri değerlendirmek, alınacak önlemleri belirlemek, sivil toplum kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla, Başbakanlık Müsteşarının başkanlığında, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Çevre ve Orman bakanlıkları müsteşarları, Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanı ile afet, deprem veya acil durumun türüne göre diğer bakanlık ve kuruluşların üst yöneticilerinden oluşan Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu kurulacak. Koordinasyon Kurulu da yılda en az 4 kez toplanacak.
 

Deprem Danışma Kurulu

Depremden korunmak, deprem zararlarını azaltmak, deprem sonrası yapılacak faaliyetler hakkında öneriler sunmak ve depremle ilgili araştırmalar için politikaları ve öncelikleri belirlemek amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı başkanlığında, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı temsilcisi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Müdürü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı, Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanı, deprem konusunda çalışmaları bulunan ve YÖK tarafından bildirilecek en az 10 öğretim üyesi arasından Başkan tarafından belirlenecek 5 üye ile akredite edilmiş ilgili sivil toplum kuruluşları belirlenecek 3 üyeden Deprem Danışma Kurulu oluşturulacak. Yılda en az 4 kez toplanacak olan Kurul, Başkanın çağrısı üzerine olağanüstü toplantı da yapabilecek.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi, Müdahale Dairesi,İyileştirme Dairesi, Sivil Savunma Dairesi, Deprem Dairesi ile Yönetim Hizmetleri Dairesi başkanlıklarından oluşacak.

Daire başkanlarının teklifi ve Başkanın onayıyla, afet ve acil durum yönetimi uzmanları ve diğer personelden oluşan çalışma grupları oluşturulabilecek.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, ihtiyaç duyduğu konularda yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere araştırma, etüd ve proje yaptırabilecek. Bu işlerin yaptırılmasında, Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayacak. Başkanlık, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, Türkiye Kızılay Derneği ve konuyla ilgili sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla yetkili olacak.

İllerde, il özel idaresi bünyesinde, valiye bağlı il afet ve acil durum müdürlükleri kurulacak. Bu müdürlüklerinin görevleri arasında, ilin afet ve acil durum tehlike ve risklerini belirlemek, önleme ve müdahale il planlarını mahalli idareler ile kamu kurum ve kuruşlarıyla işbirliği ve koordinasyon içinde yapmak ve uygulamak yer alacak.

İl afet ve acil durum müdürlüklerin harcamaları, il özel idarelerinin bütçelerine bu amaçla konulacak ödenekten yapılacak.

Afet ve acil durum il müdürü ile diğer personelin ataması, vali tarafından yapılacak.
Tasarının 2. bölümü üzerindeki görüşmeler sürüyor.