Mescide şerhli vize: 'Laikliğe aykırı!'

Okullardaki zorunlu mescit uygulamasının kaldırılmasını isteyen ailenin başvurusu 13 üyeli Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından reddedildi. Karara şerh koyan başkan ve 4 üye, anayasanın lailik temelli hükümlerine vurgu yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı yönetmeliğin hukuka aykırı olduğu savunulan şerhte, “İbadethane açılmasının eğitim öğretim faaliyetinin yürütülmesi için zorunlu hale getirilmesi laiklik ilkesine de aykırılık teşkil etmektedir” denildi.

Ozan Çepni
11 Eylül 2018 Salı, 21:20

 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yönetmeliğiyle yaklaşık bir yıldır devam eden okullarda zorunlu mescit uygulamasında laiklik ilkesinin hiçe sayıldığı yargı şerhiyle ortaya kondu. Kızlarının geleceği için okullardaki zorunlu mescit uygulamasını yargıya taşıyan aile, Danıştay’ın ret kararı ile karşılaştı. Danıştay, okullarda kız ve erkek için ayrı ayrı zorunlu mescit bulundurulması şartının kaldırılmasına yönelik talebi daire başkanı ve 4 üyenin şerhine karşın reddetti. Danıştay Başkan Vekili’nin de karşı çıktığı zorunlu mescit uygulaması kararının şerhinde “Anayasaya ve laiklik ilkesine aykırı” değerlendirmesi yapıldı.

Eğitim sendikalarının ardından en son 2004 doğumlu kızlarının geleceği için bir ailenin yönetmelik hükümlerinin kaldırılması talebiyle yaptığı başvuru Danıştay’dan döndü. Aile, Danıştay’a başvurusunda anayasadaki laiklik vurgularını, “Eğitim ve öğretim kurumlarında sadece eğitim, öğretim, araştırma ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür” hükmünü ve Milli Eğitim Yasası’ndaki, “Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet, engellilik ve din ayırımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz”, “Türk milli eğitiminde laiklik esastır” maddelerini anımsattı.

Danıştay 8. Dairesi’nin yürütmeyi durdurma talebini reddetmesinin ardından aile itirazlarını Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na taşıdı. Aile ayrıca yönetmelikte bulunan zorunlu abdesthane alanı için de başvurduklarını ancak 8. Daire’nin ret kararında buna değinilmediğini, abdesthanenin yönetmelikte tuvalet anlamında değil abdest alınan yer anlamında kullanıldığını belirterek, bu alanlara ilişkin de yürütmeyi durdurma kararı istedi.

Laiklik ilkesine aykırı

Başvuruyu inceleyen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu da ailenin talebini reddetse de 13 üyeli kurulda daire başkanı ve diğer 4 üyenin karşı oyu ve yazdıkları şerh, okullardaki mescit zorunluluğunun laiklik ilkesine neden aykırı olduğunu gözler önüne serdi. Danıştay Başkan Vekili ve İdari Dava Daireleri Kurulu Başkanı Namık Kemal Ergani ve diğer karşı oy kullanan hakimlerin hazırladığı şerhte anayasanın lailik temelli hükümleri vurgulanarak MEB’in yönetmeliğinin hukuka aykırı olduğu savunuldu. Şerhte yönetmelik maddesine karşı, “Bu kural ile her kademedeki kurumda dini mekan bulundurulması zorunluluğu getirilerek anayasanın, eğitim ve öğretim kurumlarında sadece eğitim, öğretim, araştırma ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütüleceğine ilişkin 42. maddesi ile 1739 sayılı kanunun 4. maddesine aykırı bir düzenleme yapılmıştır. İbadethane açılmasının eğitim öğretim faaliyetinin yürütülmesi için zorunlu hale getirilmesi laiklik ilkesine de aykırılık teşkil etmektedir” denildi.