A+ A-

Taşerona kadro ‘sürgün’le geldi

Taşeronda izlenecek yol belli olurken, düzenlemede ‘sürgün’ de var. Sağlıkta işçi ihtiyaç fazlasıysa başka kente gönderilecek. Kadro için yazılı sınav yetmeyecek.
Yayınlanma tarihi: 2 Ocak 2018 Salı, 05:37

Taşeron düzenlemesinde izlenecek yol belli olurken, yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı’ndaki taşeron işçiler “ihtiyaç yok” denilerek başka kentlere gönderilebilecek. Eğer sınav yazılı ve sözlü (mülakat) olarak yapılacaksa yazılıdan 50 almak, sözlüde de başarılı olmak gerekecek. Bu arada işçilerin geçmiş dava ve icra alacaklarından vazgeçmeleri koşulunda da hükümet işi sıkı tuttu. Öyle ki davalardan ve icra takiplerinden vazgeçecek olan işçi, mahkemelerden ve icra müdürlüklerinden vazgeçtiğine dair yazı getirmek zorunda olacak.


KHK ile çıkarılan taşeron düzenlemesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Resmi Gazete’de yayınlandı. Ayrıntılar şöyle:

. İdarelerin yurtdışı teşkilatlarındaki taşeron işçiler kadro kapsamında olmayacak.
. Kadro kapsamında olan ihalelerin hangileri olduğunu yine idare belirleyecek. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kadro kapsamında olacak. Bir sözleşmenin bu kapsamda sayılabilmesi için ise şu 4 şart aranacak: 1- Çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlenmiş olması. 2- Personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanılması. 3- Yaklaşık maliyetin en az yüzde 70’lik kısmının asgari içşilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluşması. 4- Yıl boyunca devam eden ve niteliği gereği süreklilik arz eden işlere ilişkin hizmet alımı niteliğinde olması.
. Sürece ilişkin takvim tavsiyesinde de bulunuldu. Buna göre, başvurular 2 Ocak - 11 Ocak günleri (10 gün) arasında yapılacak. Tespit komisyonu 12 Ocak - 20 Şubat günleri arasında (40 gün) inceleme yaparak hak sahiplerini ilan edecek. 21 Şubat - 23 Şubat (3 gün) arasında itiraz edilebilecek. 24 Şubat - 2 Mart (7 gün) günleri arasında itirazlar incelenecek. 3 Mart - 22 Mart (20 gün) günleri arasında sınavlar yapılacak. 23 Mart - 26 Mart (4 gün) arasında sınav kuruluna itiraz edilebilecek. 27 Mart - 31 Mart ( 5 gün) günleri arasında itirazler sonuçlandırılacak. 2 Nisan tarihinde de hak sahipleri topluca işçi kadrosuna geçirilecek.

. İşçiler 11 Ocak’a kadar idareye yazılı olarak elden başvuracak. Emekli olmadıklarına dair SGK’dan belge getirecek.

. İşçilerin başvurularını idareler içerisinde oluşturulan komisyonlar değerlendirecek. Burada tüm yetki komisyonlarda olacak.
. Başvuran işçiler hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü ve valilikler tarafından güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak.
. Sınav yalnızca yazılı, sözlü, uygulamalı şekilde yapılabileceği gibi yazılı ve sözlü, sözlü ve uygulamalı şeklillerde de olabilecek. Sınavın hangi yöntemle yapılacağına da yine idare karar verecek. Farklı işlerde çalışanlara farklı yöntemde sınav uygulanabilecek.
. Yazılı sınav, 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Sınavda başarılı sayılmak için en az 50 puan almak gerekecek. Eğer sınav yazılı ve sözlü şeklindeyse işçinin yazılıdan en az 50 alması, sözlü sınavda da başarılı bulunması şart olacak.
. Sınavlarda sorulacak sorular, çalışanların “iştigal ettikleri” görevlerle ilgili konularda, yürütmekle yükümlü oldukları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak sınav kurulu tarafından hazırlanacak. (Belediyelerde işçilerin şirketlere geçirilmesinde ise valiliklerin hazırlayıp sınav kuruluna gönderdikleri sorular dikkate alınacak.)
. Sınav kurullarını da tamamen idareler belirleyecek. Sınav sonuçlarına itirazları yine sınav kurulları karara bağlayacak. Kurulun kararları kesin olacak.
. Belediyelerdeki işlemlerde beden gücüne dayanan işlerde çalışanlara “uygulamalı sınav yapılması” esas olacak.
. Sınavı geçen işçi, idareye karşı açtığı davalardan vazgeçtiğine dair dilekçeyi mahkemeye sunacak. Mahkemeden duruşma tutanağı ya da davanın reddedildiğine dair belge alınacak. İcra takibinden vazgeçtiğine ilişkin de icra müdürlüğünden yazı alacak. Sonrasında bu yazılar idareye verilecek.
. İşçi idareden herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından vazgeçtiğine dair sulh sözleşmesini de idareye verecek.
. Kadroya geçirilenlerden daha sonra şartları taşımadığı tespit edilenler tazminatsız işten atılacak. Yapılan ödemeler de geri alınacak.
. Atama sürecine ilişkin belgeler işçi adına açılacak özlük ve sicil dosyasında saklanacak.
. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımının “yıl boyunca devam etmediği” yerlerdeki taşeron işçiler ise, geçici işçi kadrosuna alınacak.
. İşçilerin ücretleri Yüksek Hakem Kurulu’nun daha önce karara bağladığı taşeron sözleşmesine göre belirlenecek. (Sendikaların değerlendirmesine göre bu rakam yaklaşık bin 600 lira)
. Sözleşmelerin feshedilmesi nedeniyle taşeron firmalara tazminat ödenecek.
. Belediyelerde, park ve bahçe bakım ve onarımı işleri, çöp toplama işleri, cadde, sokak, meydan ve benzerlerinin temizlik işlerine ilişkin hizmet alımları kadro kapsamında olacak.

İşçiye yol göründü!

. Kamu özel işbirliği kapsamındaki tesislere taşınan sağlık kurum ve kuruluşlarındaki taşeron işçiler de Sağlık Bakanlığı’nın ilgili birimlerinde kadroya alınacak. Ancak bakanlığın o ilde bu işçilere ihtiyacı yoksa, işçiler Sağlık Bakanlığı’nın ihtiyacı olan başka bir ile de gönderilebilecek. İşçiler o ilde kadroya alınacak. 2 Ocak’tan sonra kamu özel işbirliği kapsamına alınacağı için faliyetleri sona erecek sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışanlar da aynı uygulamaya tabi olacak. Eğer Sağlık Bakanlığı bu işçilerin tamamı ya da bir kısmının ihtiyaç fazlası olduğunu bildirirse, işçiler bu kez Devlet Personel Başkanlığı tarafından ya o ildeki ya da başka ildeki kamu idarelerine geçirilecek. İhtiyaç fazlası işçilerin belirlenmesinde, sigortalı hizmet süresi az olan, hizmet süresinin eşitliği halinde ise yaşı küçük olan işçiye öncelik verilecek. İşçiler, 5 gün içinde yeni görev yerlerinde işe başlamak zorunda olacak.

Kıdem yine belirsiz

İşçilerin kıdem tazminatlarıyla birlikte kadroya alınacakları açıklanmıştı. Ancak ne KHK’da ne de dün yayınlanan usul ve esaslarda kıdem tazminatlarına ilişkin düzenleme yer almadı.

Cumhuriyet İMECESİ