A+ A-

İşte Erdoğan'ın sağlık durumu: Doktoru açıkladı!

AKP'li Cevdet Erdöl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlığı hakkında çok önemli açıklamalar yaptı.
Yayınlanma tarihi: 24 Ocak 2015 Cumartesi, 11:09

[Haber görseli]

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Somali ziyaretini neden ertelendiğini açıkladığı sırada durgun ve yorgun tavrı dikkat çekmişti. Bu görüntüler sonrasında Erdoğan'ın rahatsız olduğu iddiaları gündeme geldi. Bu iddialara cevap gecikmedi.

AKP milletvekili Cevdet Erdöl, doktorluğunu yaptığı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sağlığına ilişkin çok kritik açıklamalar yaptı. Erdoğan'ın hasta olduğuna dair söylentileri yalanlayan Erdöl, herhangi bir sağlık probleminin bulunmadığını söyledi ve "Dünya'nın en fit liderleri arasında Cumhurbaşkanımız da gösterilmiş. Başka bir şey söylemeye gerek var mı?" diye sordu. Erdöl'ün Erdoğan'ın tercih etmediği içeceklerden birinin çay olduğunu söyledi.

İşte Erdoğan'ın rahatsız olduğu iddialarını gündeme getiren görüntüleri - VİDEO
[Haber görseli]

Cumhurbaşkanı Tayyip Er­do­ğan'ın dok­to­ru ve AKP An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Cev­det Er­döl, Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan'ın sağ­lı­ğı ko­nu­sun­da ya­pı­lan ya­yın­lar hak­kın­da Vah­det gazetesine de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lun­du.

ERDOĞAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

"Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan'ın sağ­lı­ğı ile il­gi­li bir so­ru­nu yok­tu­r” di­yen Er­döl şöy­le de­vam et­ti: “Bi­raz ön­ce bir ar­ka­da­şı­mız söy­le­di. Bir Ame­ri­kan der­gi­sin­de ya­yın­lan­mış. Dün­ya'nın en fit li­der­le­ri ara­sın­da Cum­hur­baş­ka­nı­mız da gös­te­ril­miş. Bun­dan da­ha baş­ka bir şey söy­le­me­ye ge­rek var mı?"

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Cevdet Erdöl

En Çok...

okunanlar

yorumlananlar

beğenilenler