AYVALIK MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 13.06.2024 - 00:00

TAŞINMAZMAL SATIŞ  İLANI

BALIKESİR ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ - AYVALIK MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN


SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR


Taşınmaz No

İli

İlçesi

Mahalle

Ada

Parsel

Yüzölçüm (m²)

Hazine Hissesi

Vasfı

İmar Durumu


Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminatı (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

10020104476

Balıkesir

Ayvalık

Bulutçeşme

121

34

8.258,39

Tam

Ham Toprak


İmarsız

5.000.000,00

1.500.000,00

23.07.2024

15.30

2

10020103205

Balıkesir

Ayvalık

Çamoba

157

4

11.167,56

Tam

Ham Toprak


İmarsız

8.400.000,00

2.520.000,00

23.07.2024

16.00

3

10020103854

Balıkesir

Ayvalık

Çakmak

170

3

4.596,80

Tam

Ham Toprak


İmarsız

5.600.000,00

1.680.000,00

24.07.2024

10.00

4

10020103092

Balıkesir

Ayvalık

Kırcalar

132

21

11.425,21

Tam

Ham Toprak


İmarsız

9.300.000,00

2.790.000,00

24.07.2024

12.00

5

10020101194

Balıkesir

Ayvalık

Mutlu

119

124

8.134,27

Tam

Fundalık ve Delice Zeytinlik


İmarsız

5.100.000,00

1.530.000,00

24.07.2024

14.30

6

10020104587

Balıkesir

Ayvalık

Üçkabaağaç

112

2

34.010,53

Tam

Ham Toprak


İmarsız

24.100.000,00

7.230.000,00

25.07.2024

11.30

7

10020104562

Balıkesir

Ayvalık

Üçkabaağaç

108

545

11.345,18

Tam

Ham Toprak


İmarsız

8.550.000,00

'2.565.000,00

25.07.2024

12.00

8

10100100425

Balıkesir

Gömeç

Ulubeyler

245

50

19.974,15

Tam

Tarla


İmarsız

5.992.245,00

1.797.673,50

26.07.2024

12.00

9

10100100363

Balıkesir

Gömeç

Ulubeyler

245

285

21.412,85

Tam

Hali Arazi


İmarsız

4.282.570,00

1.284.771,00

26.07.2024

14.30

10

10100100334

Balıkesir

Gömeç

Ulubeyler

244

138

13.443,82

Tam

Taşlık Arazi


İmarsız

3.360.955,00

1.008.286,50

26.07.2024

15.00

11

10100100352

Balıkesir

Gömeç

Ulubeyler

244

144

17.980,00

Tam

Hali Arazi


İmarsız

4.495.000,00

1348.500,00

26.07.2024

15.30

AÇIKLAMALAR

1- Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi ve Gömeç İlçesi sınırlarında  bulunan ve yukarıda  bilgileri verilen Hazineye ait taşınmazların hizasında yazılı gün ve saatte   2886 sayılı D.İ.K'nun 45. Maddesine göre  Açık Teklif Usulü  ile,  satış ihalesi Ayvalık Milli Emlak Müdürlüğünde  yapılacaktır.

2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar aşağıda sayılan belgeleri  Ayvalık Milli Emlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

a)- Geçici teminat bedelleri,  Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz geçici teminat mektupları  ile Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu Senetler yerine düzenlenen belgeler, Ayrıca Geçici Teminat Bedelinin Nakit yatırılması halinde Müdürlük veznesine veya  Ayvalık Malmüdürlüğünün Ayvalık Ziraat Bankasında bulunan TR090001000110000010005204 nolu iban hesabına  yatırılarak, yatırıldığına dair Muhasebe İşlem Fişlerinin ve dekontların ,

b)- Yasal yerleşim yerini gösterir belge, 

c)- Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

ç)- İşin gereğine göre  Müdürlüğümüzce tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,

d)- Gerçek Kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ile Nüfus Cüzdanı suretini vermeleri, Tüzel Kişilerin Vergi  Kimlik numarasını bildirmeleri,

e)- Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin, Yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş  (Mülga İbare: RG-1/8/2021 -31555) vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (c), (a) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri.

3- Satılacak taşınmazın ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi, talep üzerine ihale bedelinin 1/4 'ü peşin , kalan kısmına Kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla 2 (iki)  yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 taksit yapılabilecektir. Ayrıca Satış Bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde % 20 indirim uygulanacaktır. 

4- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı D.İ.K nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

5- İhale dosyası ve şartnamesi mesai saatleri içerisinde Ayvalık  Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

6- Komisyon ihaleyi yapıp  yapmamakta serbestir.

7- Hazine Taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (İrtifak Hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller, üzerinden işlem bedeli;

5 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 1 (Yüzde Bir), 5 Milyon TL’den 10 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 0.5 (Binde Beş),10 Milyon TL’yi aşan kısmı için % 0.25 (On Binde Yirmi Beş)

Döner Sermaye ücreti alınacaktır.

8- İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr  adresinden öğrenebilir.  TLF. 0 266 312 31 02.

İlan olunur. 06.06.2024.

#ilangovtr Basın No: ILN02047295