ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 13.06.2024 - 00:00

ESAS NO: 2019/636 Esas

KARAR NO: 2024/57

DAVALI: NEVZAT ETİK (TC:116******366) Esenler Mahallesi İmadettin Elmas Cad. Boğazkent Sit. A Blok Çanakkale Merkez/ ÇANAKKALE

Davacı GELECEK VARLIK YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından davalılar YELİZ KARAKURT, EMİN ETİK VE NEVZAT ETİK aleyhine mahkememizde açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM:

DAVANIN VE BİRLEŞEN DAVANIN REDDİNE,

Davacı harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,

Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,

Davalı Emin Etik tarafından yapılan 1,20-TL 2 KEP masrafı ile 153,80-TL 16 Tebligat masrafı olmak üzere toplam 155,00-TL yargılama giderinin davacıdan alınarak davalı Emin Etik'e verilmesine,

Davalı Yeliz Etik tarafından yapılan 26,75-TL posta masrafının davacıdan alınarak davalı Yeliz Etik'e verilmesine,

Diğer davalı Nevzat Etik tarafından masraf yapılmadığından bu konuda hüküm kurulmasına yer olmadığına,

Taraflarca yatırılan gider avansından kalan bakiyenin karar kesinleştiğinde taraflara iadesine,

Davalı Emin Etik kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden A.A.Ü.T. uyarınca hesaplanan 17.900,00-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı Emin Etik'e verilmesine 13/02/2024 tarihinde karar verilmiş, verilen karar 03/05/2024 tarihinde "Mahkememizin 2019/636 Esas 2024/57 Karar sayılı 13.02.2024 tarihli gerekçeli kararının hüküm kısmında "Davalı Emin Etik kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden A.A.Ü.T. uyarınca hesaplanan 17.900,00-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı Emin Etik'e verilmesine" şeklinde yazılan kısmın "Davalı Yeliz Karakurt kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden A.A.Ü.T. uyarınca hesaplanan 17.900,00-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı Yeliz Karakut'a verilmesine" şeklinde düzeltilmiştir.

Davacı Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. vekili tarafından İstinaf Kanun Yoluna Başvurulmuş, dilekçesinde özetle; davalılardan Nevzat Etik ve dava dışı T. Garanti Bankası A.Ş.ile imzalanan kredi sözleşmesi nedeniyle kullandırılan kredinin ödenmemesi üzerine borçluya kat ihtarnamesi gönderildiğini, ihtarnameye rağmen borcun ödenmemesi nedeniyle borçlunun temerrüde düştüğünü ve aleyhinde Çanakkale İcra Müdürlüğünün 2019/1289 E. Sayılı dosyası ile icra takibi başlatıldığını vetakibin kesinleştiğini, Çanakkale İcra Müdürlüğünün 2019/1289 E. Sayılı dosyası alacaklı T. Garanti Bankası A.Ş. tarafından Gelecek Varlık Varlık Yönetimi A.Ş.’ye devir ve temlik edildiğini, müvekkili şirketin alacağını tahsil imkanı bulunmadığından davalılar arasındaki Çanakkale Merkez Cevatpaşa Mahallesi 896 ada 253 parsel zemin kat 1 no.lu bağımsız bölüm no.lu taşınmazın devrine il huzurdaki tasarrufun iptali talepli davayı açtıklarını, müvekkilinin alacağını tahsil amacıyla yürütülen icra işlemleri sırasında davalı borçlu Nevzat ETİK adına kayıtlı iken Çanakkale Merkez Cevatpaşa Mahallesi 896 ada 253 parsel zemin kat 1 nolu bağımsız bölüm nolu taşınmazın 02/12/2014 tarihinde devredildiğinin tespit edildiğini, ilk derece mahkemesinin hatalı olarak borcun doğum tarihinin tasarruf tarihinden sonra olduğu gerekçesi ile davanın reddine karar verdiğini savunarak; Çanakkale 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin2019/636 E. 2024/57 K. Sayılı kararının istinaf kanun yolu incelemesine tabi tutularak haksız ve hukuka aykırı kararın kaldırılmasını istemiştir.

Adres araştırmasından bir netice alınamadığından davalı NEVZAT ETİK'e gerekçeli karar evrakının, tavzih ek kararın ve davacının istinaf başvuru dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlan yoluyla tebliğ, ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılacağından, ilanın yapılmış sayıldığı tarihten itibaren 2 hafta içerisinde HMK'nın 345/1 maddesi gereğince iki (2) hafta içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemesine dilekçe verilmek suretiyle Bursa Bölge Adliye Mahkemesi ilgili hukuk dairesince incelenmesi için tarafların istinaf yoluna başvuru hakkı kabil olmak üzere karar verilmiş olup,

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 09/05/2024

#ilangovtr Basın No: ILN02047349