DÜZCE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 13.10.2023 - 00:00

DÜZCE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ  İL MÜDÜRLÜĞÜNCE (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) YAPILACAK TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALESİ İLANI

S.N.

Taşınmaz No

İlçesi

Mah/Köyü

Cinsi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Hazine Hissesi (m²)

İmar Durumu

Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminatı (TL)

İhale tarihi ve saati

1

81040114109

Cumayeri

Yaka Mah.

Arsa

419

213

22.762,23

Tam

Sanayi Alanı

19.348.000,00

3.869.600,00

26.10.2023

10:00

2

81060102572

Gümüşova

Kahveleryanı Köyü

Tarla

106

3

5.000,24

Tam

İmarsız

3.501.000,00

700.200,00

26.10.2023

10:30

1-) Düzce ili, Cumayeri ve Gümüşova ilçelerinde bulunan ve yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlardan, birinci sıradaki taşınmazın satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36'ncı maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile, ikinci sıradaki taşınmazın satış ihalesi ise aynı Kanunun 45'inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatte  Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü) Müdürlük makam odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

2-) İsteklilerin ihalelere katılabilmesi için;

a) Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuzun (alındı belgesi) veya 2886 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi birisinin (Banka Teminat Mektubu verilmesi halinde teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması ve banka teyit yazısının da teslim edilmesi gerekmektedir),

b) Gerçek kişilerin, nüfus cüzdan sureti ya da nüfus cüzdan fotokopisinin (aslının ibrazı gerekmektedir) ve yasal yerleşim yeri belgesinin; özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletnamenin; kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin; ortak katılım halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesinin (ortak girişim beyannamesi verilmesi halinde her bir ortak için uygunluğuna göre bu fıkrada belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi gerekmektedir),

c) Gerçek kişiler adına vekaleten katılacaklar tarafından noter tasdikli vekaletname örneğinin (aslının ibrazı gerekmektedir),

d) Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihalelerde ayrıca, 2886 sayılı Kanunun 37 nci maddesine göre hazırlanan teklif mektubunun,

ihale gün ve saatine kadar Düzce Milli Emlak Müdürlüğü (Düzce Valiliği Yerleşkesi C Blok 2.kat) adresinde toplanacak olan İhale Komisyonu Başkanlığına teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü posta yolu ile ulaştırılması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle İdare ve komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

3-) Kapalı teklif usulü ile yapılacak ihalelerde teklif zarfları, 2886 sayılı Kanunun 37 nci maddesi uyarınca şu bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanmalıdır;

A-İÇ ZARF: İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir (iç zarfın üzerine isteklinin adı-soyadı, tebligata esas açık adresi yazılır ve kapatılan yeri imzalanır ya da mühürlenir).

a.Teklif Mektubu:Teklif mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak, mektupta şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiği belirtilecektir. Teklif edilen bedel hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılacaktır.

B-DIŞ ZARF: Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerir (Dış zarfın üzerine isteklinin adı-soyadı, açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır).

a. Teklif mektubunu içeren zarf (iç zarf).

b. Bu ilanın açıklamalar kısmı 2 nci maddesi (a), (b), (c)  fıkralarında belirtilen ve ihalelere katılabilmek için talep edilen diğer belgeler.

4-) Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres gösterilmesi (şartname ekine tebligata esas adres yazılmak suretiyle).

5-) İhale şartnameleri mesai saatleri içinde Milli Emlak Müdürlüğü Merkez ilçe servislerinde ücretsiz olarak görülebilir.

6-) İstisnai durumlar hariç olmak üzere, Hazine taşınmazlarının satış bedelleri peşin ödenebileceği gibi, en az 1/4' ü peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte ödenebilir.

7-) Satışı yapılan taşınmaz mallar KDV den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesna olup, 5 yıl süre ile Emlak Vergisinden muaftır. Satışı yapılacak taşınmazların ; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00 TL 'ye (beşmilyonTL) kadar olan kısmı için %1(yüzdebir), 5.000.000,00 TL'den (beşmilyonTL) 10.000.000,00 TL'ye (onmilyonTL) kadar olan kısmı için %0,5 (bindebeş), 10.000.000,00 TL'yi (onmilyonTL) aşan kısmı için %0,25 (onbindeyirmibeş)  oranlarında işlem bedeli peşin olarak tahsil edilir.

8-) 2. sırada yer alan Gümüşova İlçesi Kahveleryanı Köyü 106 ada 3 parsel numaralı taşınmazda 3.501.000,00 TL zemin bedeli, 331.200,00 TL muhdesat bedeli bulunmaktadır.  (taşınmazın üçüncü kişiye satılması halinde ; yapı ve tesisleri yapanlara ödenmek üzere asgari levazım bedelinin tamamı peşin olarak tahsil edilecektir.Kalan satış bedeli ilgili mevzuatına göre taksitlendirilebilecektir.)  

9-) Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale ilanı ve taşınmazlar ile ilgili bilgilere www.duzce.csb.gov.tr ile http://www.milliemlak.gov.tr internet adreslerinden ulaşılabilir.

10-) Adres: Camikebir Mh. İstanbul Cd. No:45  Valilik Yerleşkesi C Blok 2.kat 81100 Merkez/DÜZCE  Tel: 03805121703  Faks: 03805235619  İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın No: ILN01896877