İSTANBUL 8. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Yayınlanma: 14.06.2024 - 00:01

T.C. İSTANBUL 8. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2023/291 Esas

DAVALILAR : 1- AHMET TURAN HASBAY (TCKN:42823894572)

2- TAMER HASBAY (TCKN:42820894636)

Davacı , Şekerbank T. Anonim Şirketi Zonguldak Şubesi İleDavalılar , Ahmet Turan Hasbay, Hafize Ayça Hasbay, Tamer Hasbay, Szh Endüstriyel Ürünler Yatırım Anonim Şirketi aleyhine açılan iş bu dava, Şekerbank T. Anonim Şirketi Zonguldak Şubesi ile dava dışı Has Group Makine Endüstri Anonim Şirketi arasında akdedilen genel kredi sözleşmesine dayalı alacağın, asıl borçlu ve sözleşmeyi müteselsil kefil sıfatıyla imzalayan davalılar tarafından ödenmediğinden bahisle, alacaklı banka tarafından başlatılan İstanbul 29. İcra Müdürlüğü'ne ait 2018/38928 esas sayılı icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkin bulunmakta olup, dava esas değeri 107.196,66-TL'dir. Davalı Ahmet Turan Hasbay ve Davalı Tamer Hasbay adına yapılan tebligatların iade dönmesi ve tebligata yarar adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 11/11/2024 günü saat: 10:35'da ön inceleme duruşmasında bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, gelmediğiniz veya bir vekille kendinizi temsil ettirmediğiniz taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği ve karar verileceği hususu, yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, varsa işbu ilan tarihinden itibaren HMK 126,127,129/2,121 ve 122. mad. gereği 2 haftalık kesin süre içinde davaya cevaplarınızı ve tüm delillerinizi yazılı olarak bir liste ekinde dosyaya sunmanız, başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için bunların bulunabilmesini sağlayan bilgileri dilekçede açıkça yer verilmesi hususu ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN02048180