İSTANBUL ANADOLU 32. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 14.06.2024 - 00:01

T.C.İSTANBUL ANADOLU32. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2024/88 Esas

KARAR NO: 2024/335 Karar

Davacı Muratcan GÖKTÜRK ile Davalılar Yeliz YILDIRIM ve Erkan ELMAS ile diğer davalılar arasında mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil, Tazminat, İpoteğin Kaldırılması davası sonunda 14/05/2024 tarih 2024/88 Esas 2024/335 Karar sayılı kararı ile DAVANIN KISMEN KABULÜNE KISMEN REDDİNE karar verilmiştir. Davalılar Yeliz YILDIRIM ve Erkan ELMAS'ın bildirilen adreslerine tebligat yapılamadığından ve tebligata yarar açık adresleri de tespit edilemediğinden, tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurulabileceğine dair verilen karar, iş bu ilanın gazetede yayımlandıktan 15 (onbeş) gün sonra yukarıda ismi geçen davalılara tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.10/06/2024

#ilangovtr Basın No: ILN02048204