İSTANBUL VALİLİĞİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI

Yayınlanma: 16.06.2024 - 00:00

İSTANBUL VALİLİĞİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI'NDAN KİRALIK TAŞINMAZ

Bu Taşınmazın İhalesi 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesine Göre Açık Teklif Usulü ile Yapılacaktır)

Sıra No

DOSYA  NO

İLÇESİ

MAHALLE

SOKAK / MEVKİİ

ADA NO

PARSEL NO

Yüzölçümü (m²)

VAKIF HİSSESİ

CİNSİ

KİRALANACAK ALAN, AMACI VE SÜRESİ

İLK YIL TAHMİNİ KİRA BEDELİ (TL)

GEÇİCİ  TEMİNAT (TL)

İHALE GÜNÜ

İHALE SAATİ

1

976

Küçükçekmece

Halkalı

-

859

2

21.205,28

Tam

ARSA

A Blok ofis ve iş yeri niteliğinde 2,3,4,5 ve 6 nolu bölümlere ait  toplam 378,19 m² net kullanım alanının 3 yıılığına kiraya verilmesi

1.800.000,00

540.000,00

01.07.2024

11:00


1- Yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Emlak Konut Gayrimenku A.Ş.'ye ait olan ve tahsisi Vakfımızdaki taşınmazın kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile yukarıda gösterilen gün ve saatlerde İstanbul İstanbul Valiliği İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Alemdar Mah. Hacı Beşir Tekkesi Sok. Hacı Beşir Medresesi No:5 Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.  

2- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;             

a) Geçici Teminat Bedelinin Halk Bankası Cağaloğlu Şubesinde bulunan TR31 0001 2009 7580 0016 0000 80 iban nolu hesaba veya Banka Teminat Mektubunu (Geçici teminat olarak kabul edilebilecek değerler: 1) Tedavüldeki Türk Parası, 2) Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, 3)Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgelerinde belirtilen şartları -süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir- taşıması gerekmektedir.),             

b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren) nüfus kayıt örneği veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisini, İkametgah Belgesini, Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına (İhale Servisine) başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

3- Kira bedeli aylık olarak ödenecek olup,  kiralanacak taşınmazın ihale bedeli üzerinden kati teminat, karar pulu ve damga vergisi bedeli alınacaktır.

4- İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak vakfımızdan görülebilir. Ayrıca ihale ilanları http://www.istanbul.gov.tr/duyurular adresinde kiralama ilanları bölümünden takip edilebilir.               

5- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur. 

#ilangovtr Basın No: ILN02048505