İÜ-CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Yayınlanma: 14.06.2024 - 00:01

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ / CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

KİT SATIN ALINACAKTIR

3 KALEM KİT TEMİNİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2024/760811

 

1-İdarenin

a) Adı: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ / CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

b) Adresi: İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği 34080 Cerrahpaşa FATİH/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası: 2124143000 - 2124143010

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı: 3 KALEM KİT TEMİNİ

b) Niteliği, türü ve miktarı: 3 KALEM KİT TEMİNİ

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği Taşınır Mal Süreç Yöneticiliği Kit Kimyasal Deposu

ç) Süresi/teslim tarihi: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin istemiş olduğu tarih ve miktarlarda partiler halinde; İ.Ü.C-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği / Taşınır Mal Süreç Yöneticiliği Kit/Kimyasal Malzeme Deposuna 30.06.2025 tarihine kadar toplam miktarın tamamı teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş çekildiği andan itibaren 1 ve 2 nolu kalemler için, malzeme ve sarfların en geç 20 gün, EK-1 (PRİMER ANTİKOR) için en geç 45 gün içerisinde teslim etmek zorundadır. 1 nolu kalem için 40 iş günü içerisinde cihaz kurulumlarını tamamlayıp sistemi çalışır halde teslim etmelidir.

d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarihten itibaren başlar

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 04.07.2024 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Gider İdaresi Süreç Yöneticiliği Hastane Müdürlüğü Prefabrik Bina H Blok 2. Kat İhale Salonu Cerrahpaşa- FATİH/İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Tedarikçi Bayi Belgesi

TİTUBB Kapsam Dışı - 1

TİTUBB Kapsam Dışı - 2

ÜTS Kayıt Belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: Katalog

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 7 (yüzde yedi) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No: ILN02048699