T.C. BALIKESİR İLİ BURHANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 24.04.2024 - 00:00

TAŞINMAZ SATIŞI İHALE İLANI

İdarenin

Adresi: Burhaniye Belediye Başkanlığı

Mahkeme Mahallesi Hürriyet Caddesi No:24 Burhaniye/BALIKESİR

Telefon/Faks: 0 266-4126450 / 0266- 4221006

E-posta: [email protected]

İhalenin Konusu: Taşınmaz Satış İhalesi

İhalenin

Yapılacağı yer: Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonu

Tarihi ve saati: 07.05.2024 Salı günü saat 10:00’da yapılacaktır.

İHALE SURETİ İLE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ BİLGİLERİ

Sıra No

İlçesi

Mahallesi

Ada/

Parsel

Blok

No.

Bağımsız

Bölüm No

Niteliği

Net / Brüt Alan (m²)

Arsa

Payı

Muhammen Bedel (TL)

%3 Geçici Teminat (TL)

1

Burhaniye

Pelitköy

748 / 1

A

4

Dubleks Mesken

166.45/219,10

21/268

3.900.000,00

117.000,00

2

Burhaniye

Pelitköy

748 / 1

A

6

Dubleks Mesken

131,96/180,99

18/268

3.750.000,00

112.500,00

3

Burhaniye

Pelitköy

541 / 1

B1

1

Dubleks Mesken

85,70/129,00

130/4150

8.250.000,00

247.500,00

4

Burhaniye

Pelitköy

541 / 1

B1

2

Dubleks Mesken

83,20/129,00

130/4150

7.500.000,00

225.000,00

5

Burhaniye

Pelitköy

541 / 1

B4

1

Dubleks Mesken

85,70/129,00

130/4150

8.500.000,00

255.000,00

6

Burhanye

Pelitköy

541 / 1

B4

2

Dubleks Mesken

83,20/129,00

130/4150

8.500.000,00

255.000,00

7

Burhaniye

Pelitköy

541 / 1

B9

1

Dubleks Mesken

85,70/129,00

130/4150

8.000,000,00

240.000,00

8

Burhaniye

Pelitköy

541 / 1

B9

2

Dubleks Mesken

83,20/129,00

130/4150

8.000.000,00

240.000,00

9

Burhaniye

Şarköy

245 / 3

-

-

Arsa

303,26

-

3.800.000,00

114.000,00

10

Burhaniye

Şarköy

245 / 4

-

-

Arsa

260,75

-

3.275.000,00

98.250,00

11

Burhaniye

Pelitköy

650 / 1

-

-

Arsa

311,79

-

4.075.000,00

122.250,00

12

Burhaniye

Pelitköy

577 / 3

-

-

Arsa

810,71

-

9.950.000,00

298.500,00


4- Mülkiyeti Burhaniye Belediyesine ait Balıkesir İli, Burhaniye İlçesi Pelitköy ve Şarköy mahallelerinde bulunan ve yukarıdaki tabloda tapu bilgileri, muhammen bedeli, geçici teminat tutarı  belirtilen 8 adet Dubleks mesken ve 4 adet arsa vasıflı toplam 12 adet taşınmaz, Burhaniye Belediye Meclisinin 06.10.2022 tarih  2022/294, 01.11.2023 tarih 2023/208 ve 05.02.2024 tarih 2024/33 sayılı kararlarına istinaden ve Burhaniye Belediye Encümeninin 19.04.2024 tarih ve 2024/279-280 sayılı kararları doğrultusunda, yukarıdaki tabloda 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11’inci sırada bulunan taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi çerçevesinde şartname esasları dahilinde açık arttırma usulü ile 12’inci sırada bulunan taşınmaz ise 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi çerçevesinde şartname esasları dâhilinde Kapalı Teklif Usulü arttırma sureti ile satış ihalesi yapılacaktır.

5- İhaleler; Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 07.05.2024 Salı günü saat 10.00’da başlayacak ve Belediye Encümeni huzurunda yukarıdaki tabloda belirtilen sıralamaya göre yapılacaktır.

6- İhaleye katılacak olan İstekliler, istenilen belgeleri içeren dosyalarını en geç ihale tarihi olan 07.05.2024 Salı günü saat 09.30’a kadar Emlak Ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Ayrıca, ihale saatine kadar komisyona ulaşmak kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderebilirler.  

7- İlan ve şartnamede hüküm bulunmayan hususlar için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri aynen uygulanır.

8- 2886 Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz.

9- İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki belgeler istenilecektir.     

9.1. Gerçek kişiler için İkametgâh Belgesi,

9.2. Tüzel Kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret

ve/veya Sanayi Odasından 2024 yılı içerisinde alınmış, Tüzel Kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge,

9.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi veya imza sirküleri (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüş sureti)

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdan fotokopisi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya  kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

9.4. İstekliler adına vekaleten ihaleye katılım halinde, vekil adına düzenlemiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter onaylı imza beyannamesi

9.5. Burhaniye Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından imzalanan borcu yoktur belgesi.

9.6. Muhammen bedelin %3’ü tutarında geçici teminat bedelinin ödendiğine dair belge,

9.7. İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair istekliler tarafından imzalanmış yer görme belgesi,

9.8. Ortak girişim olması halinde, ortaklarca imzalanmış ortaklık beyannamesi,

9.9. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, her bir ortak tarafından istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

9.10. İsteklinin Dernek, Oda, Federasyon, Kooperatif, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde 9. Maddede belirtilen ilgili belgelerle birlikte Resmi Makamlardan alınmış halen faaliyette olduklarını gösterir belge, gayrimenkul satın almaya yetkili olduğu hakkında Genel Kurul Kararını gösterir belge, temsile yetkili kişilerin Noter takdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.

9.11. 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37. Maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu içerir iç zarf. (tablo 12’inci sıradaki arsa vasıflı taşınmaz satışı için)

9.12. Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin Kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

10- İhale ve satıştan doğan veya doğacak her türlü vergi, resim, harç ve tapu harçları, alım satım giderleri ile bilimum tüm giderler ihale üzerinde kalan istekli tarafından ödenecektir.        

11- İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilen meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (silinti, kazıntı olmayacak şekilde) yazılacaktır. (tablo 12’inci sıradaki arsa vasıflı taşınmaz satışı için)

12- Satışı yapılacak olan meskenler 3065 Sayılı Kanunun 17/4-r maddesi gereği KDV’den istisnadır.

13- Satışı yapılacak olan meskenlerin ihale bedellerinin tamamı peşin olarak ödenecektir.

14- İşbu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup,  İhale Şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

15- İhale şartnameleri Burhaniye Belediyesi Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın No: ILN02020353