T.C. KIRIKKALE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 16.06.2024 - 00:00

ESAS NO: 2018/6 Tereke

Mahkememizin 2018/6 Tereke sayılı dosyasından yürütülmekte olan Terekenin Resmi Tasfiyesi davası kapsamında 13/05/2010 tarihinde vefat eden Kırıkkale İli, Balışeyh İlçesi, Kenanoba Mah/Köy, 54 cilt, 69 hane'de nüfusa kayıtlı Fikri ve Firdevs olma, 01/01/1950 Kenanoba doğumlu 28072829558 T.C kimlik nolu, Müteveffa SELİM OFLAZ'ın yakın yasal mirasçılarının mirası reddettiklerinden murisin terekesinin resmen yönetilmesi ve tasfiyesi talep edilmiştir. Bu itibarla TMK.'nun 620, 621, ve 634. Maddeleri gereğince murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların (kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil), ikinci ilanın yapıldığı, tarihten itibaren bir ay içinde; Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri karşılığında kendilerine makbuz verilebileceği, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenin bundan doğacak zararları mirasçıları vesayet alacaklarına veya üçüncü kişilere alacaklıların, TMK. 629. Maddesi gereği terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur.

#ilangovtr Basın No: ILN02049080