AYM’den sağlıkta iki kat katkı payı için önemli karar

Anayasa Mahkemesi, sağlıkta vatandaşlardan alınan katkı payının iki katına çıkarılmasına vize verdi.

05 Temmuz 2014 Cumartesi, 12:50
Abone Ol google-news

AYM dün CHP’nin 6486 sayılı Torba Kanun’da yer alan sağlıkta katkı payını iki katına çıkaran maddenin iptali istemini reddetti. Konuya ilişkin davayı açan CHP Mersin milletvekili Aytuğ Atıcı sağlıkta ek ücretin yüzde 200 arttığını söyledi.

 
CHP 6486 sayılı Torba Kanun’un 4 maddesi ile sağlık hizmeti bedelini halkın sırtına yıkmak üzere katkı paylarının iki katına çıkarıldığı ve kanunun 12. Maddesiyle ise çevreyi talan edenlere af getirildiğini 1997 yılından önce yatırım programına alınan tesisler için Çevrese Ekti Değerlendirme (ÇED) raporu alınmasına gerek kalmadığını savunarak, iki düzenlemenin de anayasaya aykırı olduğunu savunmuş ve iptallerini istemişti. AYM dün katkı payını iki katına çıkaran düzenlemenin iptal istemini reddederken, ÇED raporu zorunluluğunu kaldıran 12. maddeyle ilgili düzenlemeyi anayasaya aykırı buldu ve iptal etti.
 
"Görüldüğü gibi sağlık hizmetleri giderek daha pahalı hale geldi"
Konuya ilişkin davayı açan CHP Mersin milletvekili Aytuğ Atıcı  sağlıkta ek ücretlerinin sınırı 2008‘de yüzde 30, 2009’da yüzde 70, 2012’de yüzde 90, şimdi ise yüzde 200 olarak belirlendiğini savunmuştu. Atıcı, “Görüldüğü gibi sağlık hizmetleri giderek daha pahalı hale gelmiş ve sağlığa ulaşmak giderek imkansız olmuştur. AKP herkese sağlık değil paran kadar sağlık hedefini büyütmüştür” dedi.
 
İşte vize verilen o madde
MADDE 4 – 5510 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde geçen “bir” ibaresi “iki” şeklinde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
“Ancak yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında öğretim üyeleri tarafından mesai saatleri dışında bizzat verilen sağlık hizmetleri için Kurumca belirlenmiş sağlık hizmetleri bedelinin, poliklinik muayenelerinde bir katını, diğer hizmetlerde yüzde ellisini geçmemek üzere, üniversite yönetim kurulu kararıyla öğretim üyelerinin unvanları itibarıyla belirlenen miktarda ilave ücret alınabilir. Ancak alınacak ilave ücret bir defada asgari ücretin iki katını geçemez. Bu oranları bir katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Kurum bu fıkra kapsamında ilave ücret alınamayacak sağlık hizmetlerini belirlemeye yetkilidir.”
 
İşte iptal edilen ÇED maddesi
MADDE 12 – 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
 
“GEÇİCİ MADDE 3 – 23/6/1997 tarihinden önce kamu yatırım programına alınmış olup, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla planlama aşaması geçmiş ve ihale süreci başlamış olan veya üretim veya işletmeye başlamış olan projeler ile bunların gerçekleştirilmesi için zorunlu olan yapı ve tesisler Çevresel Etki Değerlendirmesi kapsamı dışındadır.
 
İşte kısa karar
İstanbul Milletvekili M. Akif HAMZAÇEBİ, Sinop Milletvekili Engin ALTAY ile birlikte 125 milletvekili 21.5.2013 günlü, 6486 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un; 1- 4. maddesiyle, 31.5.2006 günlü, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 73. maddesinin; a- İkinci fıkrasının birinci cümlesindeki “bir” ibaresinin “iki” şeklinde değiştirilmesinin, b- Üçüncü fıkrasına eklenen cümlelerin, 2- 12. maddesiyle, 9.8.1983 günlü, 2872 sayılı Çevre Kanunu’na eklenen geçici 3. maddenin, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istedi.
 
Esas 6486 sayılı Kanun’un;
 
A- 4. maddesiyle 5510 sayılı Kanun’un 73. maddesinin; 1- İkinci fıkrasının birinci cümlesindeki “bir” ibaresinin “iki” şeklinde değiştirilmesinin, 2- Üçüncü fıkrasına eklenen cümlelerin, Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve bu cümlelere ve değişikliğe ilişkin iptal 
istemlerinin REDDİNE,
 
B- 12. maddesiyle 2872 sayılı Kanun’a eklenen geçici 3. maddenin; 1- “…planlama aşaması geçmiş ve ihale süreci başlamış olan veya…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğunu iptaline