Belge çok, hükmü yok

Van’da 7.2’lik depremden sonra yapı denetimindeki eksiklikler yeniden gündeme geldi. Bir binanın tamamlanması için sayısız izne ve belgeye ihtiyaç duyulmasına rağmen hâlâ yüzlerce bina en ufak sarsıntıda yıkılıyor ya da ağır hasar alıyor.

11 Kasım 2011 Cuma, 07:34
Abone Ol google-news

Van’daki depremin ardından yapı denetimi tartışmalarıyla gündeme gelen inşaat sektöründe bir binanın tamamlanması için 10 ayrı izin belgesi, sayısız evrak, yazışma ve izin alınması gerekiyor. Ruhsata tabi olan herhangi bir yapının inşaatı için yapı izniyle başlayan süreçte, hafriyat işlemine dahi ruhsat alınmaksızın başlanamıyor.

Mimarlar Odası’ndan alınan bilgiye göre, ruhsata tabi olan herhangi bir yapının inşaatı için mücavir alanlar içerisinde belediyelerden, mücavir alan sınırları dışında da valiliklerden (Bayındırlık ve İskân Müdürlükleri) yapı ruhsatı izni alınıyor. İnşaatın ilk aşaması olan hafriyat işlemine dahi ruhsat alınmaksızın başlanamıyor.

Yapı izni alınmadan önce, yapı sahibi veya vekillerince bağlı bulunulan Tapu ve Kadastro Müdürlükleri’ne ve ilgili belediyelere başvurularak aplikasyon tutanağı, röperli kroki, röperli kroki gösteren bir belgenin alınması gerekiyor.

Ayrıca ilgili idarece imar planı yapımına veri teşkil eden jeolojik veya jeoteknik etüt raporunun parselin bulunduğu alanı da kapsayan bölümü parsel sahibine veriliyor. İlgili mühendislerce bu bilgilere göre parsele ilişkin zemin etüt raporu hazırlanıyor. Yapı sahibi ve kanuni vekillerince, bu belgelere göre yürürlükteki kanun, plan, yönetmelik, Türk standartları ve sağlık kuralları ve bütün mevzuat hükümlerine uygun olmak suretiyle mimari, statik, tesisat ve peyzaj projeleri hazırlatılıyor.

Sayısız belge toplanıyor

Yapı ruhsatı almak için belediyelere veya valiliklere, dilekçe, taahhütname, tapu senedi, vekâletname ve muvaffakatnameler (gerektiğinde), mimari proje, statik proje, elektrik, mekanik tesisat projeleri, çevre ve peyzaj projeleri, yol ve altyapı katılım payı ödendi belgeleri, teknik kontrol için istenecek diğer belgeleri (gerektiğinde) vermek gerekiyor.

Dilekçe, inşaatın yapılacağı yerin sınırları içerisinde kaldığı belediyeye yazılmış, tapuda belirtilen arsa üzerinde, projede belirtilen özelliklerdeki bina inşaatına izin verilmesi yönündeki talebi içeriyor. Taahhütname, inşaatın genel fenni sorumlusunun, fenni mesuliyetini üstlendiği inşaatı fen ve sanat kurallarına göre denetleyeceğini, inşaatın temel sisteminin teşkilinde ve her katın tabliye betonunun atılması sırasında belediyeye bilgi vereceğini, ruhsat verilen binaya ait projelerde herhangi bir aykırılık olması halinde en geç 3 gün içerisinde belediyeye haber ve

receğini, fenni mesullükten çekilme halinde, çekilme gerekçeleri ile birlikte yapı inşaatının halihazırdaki durumu ile ilgili bir raporu belediyeye vereceğini, “TS 8737 Yapı Ruhsatı Formu”nda yer alan vizeler ile form ekinde yer alan taahhütnamede yer alan şartları yerine getireceğini kapsıyor.

Mimari proje, binanın bölümlerini ve ölçülerini gösteren ve vaziyet planı, bodrum katı, normal katlar ve çatı katı ile bunlara ait en az iki kesit ve yeteri kadar görünüşten oluşuyor ve mimar tarafından çizilmesi gerekiyor.

Yapı ruhsatı için müracaat sırasında, yapılacak bina türüne göre ‘Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik’ hükümlerine göre inşaat mühendisi tarafından hazırlanmış statik projeler, jeolojik veya jeoteknik etüt raporları dikkate alınan zemin etütleri ile birlikte mimari proje ile birleştirilmiş olarak 5 nüsha ozalit halinde ilgili belediyeye sunuluyor.