Erdoğan Bayraktar huzurevini bile otel yapmış

Rüş­vet ve yol­suz­luk ope­ras­yo­nu­nun TO­Kİ ve in­şat sek­tö­rü­nü il­gi­len­di­ren aya­ğın­da Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Er­do­ğan Bay­rak­tar ve oğ­lu Ab­dul­lah Oğuz Bay­rak­tar’a şok suç­la­ma­lar yö­nel­til­di.

19 Aralık 2013 Perşembe, 10:05
Abone Ol google-news

Rüş­vet ve yol­suz­luk ope­ras­yo­nu­nun TO­Kİ ve in­şat sek­tö­rü­nü il­gi­len­di­ren aya­ğın­da Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Er­do­ğan Bay­rak­tar ve oğ­lu Ab­dul­lah Oğuz Bay­rak­tar’a şok suç­la­ma­lar yö­nel­til­di. İmar yol­suz­lu­ğu ile ala­ka­lı Er­do­ğan Bay­rak­ta­r’­ın yar­gı­lan­ma­sı için ha­zır­la­nan fez­le­ke UYA­P’­a gi­re­rek Mec­li­s’­e gön­de­ril­di.

USUL­SÜZ­LÜ­ĞE GÖZ YU­MUL­DU

Tek­nik ve fi­zi­ki ta­kip­te tes­pit edi­len bul­gu­la­ra gö­re mü­te­ah­hit­le­rin dev­let­ten ucu­za al­dı­ğı ara­zi­le­ri Ba­kan­lı­ğın ima­ra aç­tır­dı­ğı, em­sal de­ğer­le­ri yük­sel­te­rek ya da dik­ka­te al­ma­ya­rak bu ara­zi­le­rin ina­nıl­maz pa­ra­lar ka­zan­dır­dı­ğı be­lir­len­di. TO­Kİ­’nin iha­le­le­ri­ni ka­za­nan ba­zı in­şa­at şir­ket­le­ri­nin pro­je­le­rin­de­ki usul­süz­lük­le­ri­ne göz yu­mul­ma­sı yüzünden, mü­te­ah­hit­le­rin pro­je­le­ri­ni ya­pa­cak­la­rı ar­sa­la­rın imar plan­la­rı­nın is­te­dik­le­ri şe­kil­de ha­zır­lan­ma­sı­nı sağ­la­dık­la­rı öne sü­rül­dü. Be­le­di­ye­le­rin onay­la­ma­dı­ğı ya da onay­lan­ma­sı müm­kün ol­ma­yan imar plan­la­rı­nı onay­la­dık­la­rı, Kül­tür ve Ta­bi­at Var­lık­la­rı Ku­rul­la­rı­’na ge­len plan ta­di­la­tı dos­ya­la­rı­na mü­da­ha­le et­tik­le­ri, ku­rul­lar­da gö­rev­li ko­mis­yon üye­le­ri­ne bas­kı ya­pa­rak yön­len­di­re­rek, rüş­vet ve­re­rek ve­ya ger­çe­ğe ay­kı­rı ra­por­lar dü­zen­le­ye­rek Tes­cil­li Kül­tü­rel ve Ta­ri­hi Ya­pı­la­rı­n bu­lun­du­ğu ara­zi­le­ri, Do­ğal Sit Alan­la­rı­nı ve ye­şil alan­la­rı, Bo­ğa­zi­çi Ko­ru­ma Ka­nu­nu kap­sa­mın­da bu­lu­nan alan­la­rı ima­ra aç­tır­dık­la­rı id­di­a edil­di.

HU­ZUREVİ OTEL YA­PIL­DI

Bugün gazetesinin haberine göre; imar plan not­la­rı­na, in­şa­at şir­ket­le­ri­nin yük­sek kâr el­de ede­bi­le­cek­le­ri şe­kil­de işa­dam­la­rı­nın ta­lep­le­ri doğ­rul­tu­sun­da ek­le­me­ler yap­tık­la­rı be­lir­len­di. Bu kap­sam­da “Hu­zu­re­vi­” gi­bi sağ­lık do­na­tı alan­la­rı­nın “O­te­l” ala­nı­na alın­ma­sı­nı sağ­la­dık­la­rı, eği­tim alan­la­rı­nın ise ko­nut ve­ya ti­ca­ret ala­nı­na alın­ma­sı­na iliş­kin fonk­si­yon de­ği­şik­lik­le­ri yap­tır­dık­la­rı, bun­la­rın ya­nı sı­ra “Tu­riz­m” alan­la­rı­na “A­part Ko­nak­la­ma ya­pı­la­bi­li­r” not­la­rı ek­le­ye­rek ba­ğım­sız bir şe­kil­de dai­re sa­tış­la­rı­na im­kan sağ­la­dık­la­rı id­di­a edil­di.

So­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da Ağa­oğ­lu Şir­ket­ler gru­bu­na ait “Ba­kır­köy 46” pro­je­si­nin ya­pı­la­ca­ğı ara­zi ile Taş­ya­pı İn­şa­at ta­ra­fın­dan Şiş­li il­çe­sin­de­ki Bul­gar Vak­fı Ara­zi­si­ni “Ö­zel Pro­je Ala­nı­” ilan et­ti­re­rek ki­şi­ye özel im­ti­yaz­lı imar plan­la­rı­nı onay­lat­tık­la­rı öne sü­rül­dü. Ay­rı­ca imar plan­la­rı­na ay­kı­rı ola­rak ya­pı­lan “A­ğa­oğ­lu Mas­lak 1453” ve “Zor­lu Cen­te­r” isim­li pro­je­le­rin usul­süz­lük­le­ri­ne göz yum­duk­la­rı ve de­ne­tim­ler­den so­run­suz­ca geç­me­le­ri­ni sağ­la­dık­la­rı id­di­a edil­di.

Yi­ne ya­sa dı­şı fa­ali­yet­ler­de rol al­dı­ğı öne sü­rü­len Hü­se­yin Av­ni Si­pa­hi­’nin, ör­güt üye­si ol­duk­la­rı ge­rek­çe­siy­le gö­zal­tı­na alı­nan ka­mu gö­rev­li­le­ri­ne ta­li­mat ve­rir­ken “Be­ye­fen­di, Pat­ron, Ba­ba­” gi­bi ni­te­le­me­ler­de bu­lu­na­rak is­tek­le­ri­nin Ba­ka­nın bil­gi­si da­hi­lin de ol­du­ğu­nu ifa­de et­ti­ği ile­ri sü­rül­dü. Ör­gü­tün ey­lem­le­ri­nin Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı­’nın ta­li­ma­tı ve bil­gi­si da­hi­lin­de ol­du­ğu id­di­a edil­di. Yi­ne Ba­ka­n’­ın ba­zı mü­te­ah­hit ve zan­lı­lar­la yap­tı­ğı te­le­fon gö­rüş­me­le­rinin de tek­nik ve fi­zi­ki ta­kip ile kay­da ge­çi­ril­di­ği öğ­re­nil­di.

YEMEK İŞİ BAKAN OĞLUNA

Gö­zal­tı­na alı­nan ka­mu gö­rev­li­le­ri­nin, Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı, TO­Kİ ve Em­lak Ko­nut GYO ile herhan­gi bir şe­kil­de ti­ca­ri ve res­mi iş­lem­le­ri olan in­şa­at şir­ket­le­ri­ne, ener­ji ve ye­mek iş­le­ri­ni Ba­ka­n’­ın oğ­lu Ab­dul­lah Oğuz Bay­rak­ta­r’­ın gay­ri res­mi or­ta­ğı ol­du­ğu DAF Ener­ji ve Pı­nar Ye­mek isim­li şir­ket­le­re ver­me­si için bas­kı yap­tık­la­rı öne sü­rül­dü. Söz ko­nu­su şir­ket­le­rin de iş­le­ri­nin ak­sa­ya­ca­ğın­dan kor­ka­rak şüp­he­li­le­rin is­tek­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­dik­le­ri, ba­zı şir­ket­le­rin iş­le­ri­ni baş­ka şir­ket­le­re ver­miş ol­sa­lar da, şüp­he­li­le­rin mü­da­ha­le­si so­nu­cu ip­tal ede­rek Daf Ener­ji ve Pı­nar Ye­mek isim­li şir­ket­le­re ver­dik­le­ri id­di­a edil­di.