Fenerbahçe'den sermaye arttırımı

Fenerbahçe Futbol A.Ş. bugünkü yönetim kurulu toplantısında çıkarılmış sermayesinin 70 milyon 700 bin lira artırılarak 98 milyon 980 bin liraya çıkarılması kararı aldı. Rüçhan hakkının ise 5 lira olmasına karar verildi.

29 Haziran 2018 Cuma, 17:12
Fenerbahçe'den sermaye arttırımı
Abone Ol google-news
Fenerbahçe Futbol A.Ş.’den Kamuyu Ayıdınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
“Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) yüzde 250 nominal 70 milyon 700 bin lira artırılarak 98 milyon 980 bin liraya çıkarılmasına ve rüçhan hakkının 5 tl olmasına karar verilmiştir.
“Yönetim Kurulu Sayın Ali Y. Koç'un Başkanlığı'nda şirket merkezinde toplanmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır:
“Şirketin özkaynaklarının güçlendirilmesi ve işletme sermayesi ihtiyacı gerekliliğinden hareketle, Şirket ana sözleşmesinin 6.maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden 125,000,000 (Yüzyirmibeş milyon) lira olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, her biri 1 (bir) lira nominal değerde 28,280,000 (Yirmisekiz milyon ikiyüzseksen bin) lira olan Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak üzere yüzde 250 oranında 70,700,000 (Yetmiş milyon yediyüz bin) lira artırılarak 98,980,000 (Doksansekiz milyon dokuzyüzseksen bin) liraya çıkarılmasına,
“İş bu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek 1 (bir) lira nominal değerli toplamda 70.700.000 (Yetmiş milyon yediyüz bin) adet paylarınn hamiline B grubu, imtiyazsız kayden izlenen pay olarak ihraç edilmesine ve Şirket Genel Müdürlüğü'nün uygun göreceği şekilde "borsada işlem gören" veya "borsada işlem görmeyen" nitelikte oluşturulmasına ilişkin olarak Şirket Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine,
“İş bu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek paylar için ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına, Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 6. maddesinde Yönetim Kurulu'na verilen yetki uyarınca, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının 1 (Bir) Türk Lirası nominal değerli her bir pay için 5 (Beş) Türk Lirası fiyat üzerinden kullandırılmasına,
“Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin en az 15 (on beş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,
“Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların tasarruf sahiplerine satış duyurusunda ilan edilecek tarihlerde; 2 (iki) işgünü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilmesine,
“Yönetim Kurulu'nun işbu kararıyla karara bağlanan bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonların kullanımına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliğinin (VII-128.1) 33. maddesi gereğince hazırlanmış olan işbu karar eki "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor"un onaylanmasına
“Artırılan 70,700,000 (Yetmiş milyon yediyüz bin) TL nominal değerli payların ihraç ve satışına ilişkin İzahnameninin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'na başvurulmasına,
“İş bu karar kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve diğer merciler nezdinde tüm gerekli başvuruların yapılması, bu kapsamda tüm gerekli dokümanların, izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun hazırlanması, ilanların ve söz konusu olacak diğer beyanların, belgelerin onaylanması, kabul edilmesi, imzalanması, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izahnamede açıklanmak suretiyle belirlenmesi ve gerekli diğer yasal işlemlerin yerine getirilmesi, Pay Tebliğinin (VII-128.1) 25/(1)/(a) hükmü uyarınca satış süresinin sona ermesini takiben satılamayan payların 6 (altı) iş günü içinde iptal ettirilmesi, finansal danışmanların veya hukuki danışmanların atanması ve sermaye artırımı ile bağlantılı olarak alınacak tüm hizmetler için bunlarla her türlü sözleşmenin tüm şart ve hükümleriyle kabul edilmesi ve bu sözleşmelerin imzalanması, hususunda her türlü iş ve işlemin gerçekleştirilmesi için Yönetimin yetkili kılınmasına, toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle ile karar verilmiştir.”