Gelir Vergisi Kanunu yeniden düzenlenecek

Maliye Bakanlığı Müsteşarı Hasan Basri Aktan, önümüzdeki yasama sürecinde, Gelir Vergisi Kanun Tasarısı'nın gelişmiş ülkelerdeki iyi uygulama örneklerinden faydalanılarak yeniden düzenlenmesi için harekete geçildiğini açıkladı.

12 Ocak 2009 Pazartesi, 12:03
Abone Ol google-news

Maliye Bakanlığı Müsteşarı Hasan Basri Aktan, Maliye Bakanlığı Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Temsilciliği tarafından düzenlenen ''AB Yolunda Türkiye'nin Vergi Politikaları'' konferansında yaptığı konuşmada, vergi politikalarının temel hedefleri hakkında bilgi verdi.

Dünyadaki gelişmelere paralel olarak Kurumlar Vergisi Kanununun gelişmiş ülke vergi kanunlarında yer alan müesseseleri ihtiva edecek şekilde yeniden yazıldığını ve Kurumlar Vergisi oranının yüzde 30'dan yüzde 20'ye indirildiğini anımsatan Aktan, böylece Türkiye'nin vergi oranı en düşük ilk 5 OECD ülkesi arasında girdiğini söyledi.

Aktan, bu düzenleme sonrasında Kurumlar Vergisi matrahında artış meydana geldiğini ifade ederek, benzer şekilde Gelir Vergisi tarife dilimlerinin 6'dan 4'e indirildiğini, en yüksek vergi oranının yüzde 45'ten yüzde 35'e, en düşük vergi oranının ise yüzde 20'den yüzde 15'e çekildiğini hatırlattı.

Tekstil, turizm, sağlık, eğitim ve gıda sektörlerinde KDV oranının yüzde 18'den yüzde 8'e indirildiğini belirten Aktan, asgari geçim indirimi uygulamasıyla da istihdam üzerindeki vergi yükünün önemli ölçüde düşürüldüğünü kaydetti.

Aktan, Gelir Vergisi Kanunun gelişmiş ülkelerdeki iyi uygulama örneklerinden faydalanılarak yeniden düzenlenmesi çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını ifade ederek, şunları söyledi:
''Yakında Gelir Vergisi Kanun Tasarısında önümüzdeki yasama süreci için harekete geçeceğiz. Bu kanun, serbest piyasa ekonomisiyle uyumlu, vergiye gönüllü uyumu artırarak kayıtlı ekonomiye geçiş sürecini hızlandıran, yalın, kolay anlaşılır ve uygulanabilir, yatırımı ve istihdamı teşvik edecek bir kanun olacak.''
 

Kayıt dışılığın azaltılması

Kayıt dışılığın azaltılmasının vergi politikalarının temel hedeflerinden olduğunu vurgulayan Aktan, bu amaçla kayıt dışı ekonomiyle mücadele stratejisi oluşturulduğunu ve bu yıl bu eylem planının uygulanmaya başlanacağını bildirdi.
Aktan, bu kapsamda elektronik fatura, belge ve defter projeleri, muhasebe kayıtlarının elektronik ortamda saklanması ve bankacılık sistemiyle entegre bir elektronik fatura modelinin uygulamaya konulacağını ifade etti.
Aktan, vergi mevzuatının AB müktesebatına uyumlaştırılmasına çalışmalarına büyük önem verdiklerini ve bu çerçevede pek çok düzenleme yaptıklarını belirtti.

Bu süreçte Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunan ''Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Kanunu Tasarısı''na da değinen Aktan, tasarı kanunlaştığında tek düzen bir muhasebe uygulamasına geçilmiş olacağını kaydetti. Aktan, ayrıca bu tasarıyla 2002 yılında faaliyete giren Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun etkin şekilde örgütlenmesinin sağlanacağını söyledi.

Yine Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunan ''Türkiye Denetim Standartları ve Kamu Gözetimi Kurumu Kanun Tasarısı'' ile de Türkiye'de bağımsız denetim alanındaki dağınık yapıyı ortadan kaldırmak üzere Türkiye Denetim Standartları ve Kamu Gözetimi Kurumu kurulacağını belirtti.
Aktan, bu kurulun denetim standartlarını ve bağımsız denetim kuruluşlarının yetkilendirme, tescil ve mesleki etik kurallarını belirleme konusunda tek yetkili olacağını kaydetti.

AB müktesebatının üstlenilmesine ilişkin üçüncü ulusal programın Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsatan Aktan, programda vergilendirme faslında açılış kriterinin karşılanması amacıyla eylem planının hazırlanması ve Özel Tüketim Vergisi, KDV, Kurumlar Vergisi kanunlarına ilişkin düzenlemeler yapılmasının öngörüldüğünü kaydetti.

 

Alkollü içeceklerde vergileme
 

Hasan Basri Aktan, AB müktesebatına uyum için ''alkol derecesi aynı olan ürünlerin aynı vergi yüküne tabi tutulması istendiğini'' belirterek, şunları söyledi:
''AB sürecinde müktesebat uyumu açısında vergilendirme faslında bizden bir beklenti, alkol derecesi aynı olan ürünlerin aynı vergi yüküne tabi tutulmasını gerektiriyor. Bu da, hala bazı alkollü içkilerdeki yüksek vergi oranlarına küçük de olsa düşürme yapmayı ve bunların tümünün oransal, nispi vergilemeden, maktu sabit vergilemeye geçilmesini öngörüyor.''

Bu süreçte Tütün Fonunun kaldırılmasının da bulunduğunu ifade eden Aktan, bu alanlarda müzakerelerin, çalışmaların devam ettiğini söyledi. Gelir Politikaları Genel Müdürü Ahmet Baş da Maliye Bakanlığının son dönemde teşkilat yapısında meydana gelen değişiklikleri anlattı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Temsilci Yardımcısı Ulrika Richardson Golinski de Türkiye'nin diğer tüm aday ülkeler gibi ulusal mevzuatını toplulum mevzuatına uyumlaştırmak zorunda olduğunu bildirdi.