Isınmada merkezi sistem zorunlu hale geliyor

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, 5 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe giriyor. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle inşa edilecek bin metrekarenin üzerindeki binalarda merkezi ısıtma zorunlu olacak.

28 Kasım 2009 Cumartesi, 09:33
Abone Ol google-news

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın 5 Aralık 2008'de yayımladığı ve 1 yıl sonra yürürlüğe girmesini öngördüğü Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, 5 Aralık 2009 tarihinde uygulamaya konulacak. Bakanlık, yönetmelik yürürlüğe girmeden önce süreç içinde oluşan teknik değişiklikleri yansıtmak, oluşabilecek sıkıntıları gidermek ve bazı maddelerin yürürlüğünü ertelemek üzere yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor.

Söz konusu yönetmelik taslağında, binadaki enerji tüketimini gösteren ''enerji kimlik belgesi''nin verilmesini düzenleyen maddelerin, 1 Temmuz 2010 tarihine kadar uygulanmayacağı belirtildi. Bakanlık yetkilileri, belge verecek kuruluşların hazır olmaması nedeniyle böyle bir ertelemeye gidildiğini kaydetti. Taslakta bu konuyla ilgili düzenlemelere de yer verildi. ''Enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluşlar ile denetleme kuruluşları'' adı altında kapsamlı bir bölüm eklendi.

Buna göre, bünyesinde bu konuyla ilgili yetki belgesi almış, Serbest Müşavir Mühendis belgesi sahibi en az 1 makina mühendisi bulunduran kurum ve kuruluşlar, Bakanlıkça yeni yapılacak binalara Enerji Kimlik Belgesi vermeye yetkili kuruluş sayılacak. Bu alanda eğitim almış en az 1 mühendis veya mimar bulunduran Enerji Verimlilik Danışmanlık Şirketleri de mevcut binalara enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluş kabul edilecek. Söz konusu kuruluşların çalışma yöntemleri ve denetleme kuruluşlarının yapısıyla ilgili esasların da belirlendiği taslakta, ''enerji kimlik belgesi'' düzenlemesi için mevcut yönetmelikte bin metrekare olarak öngörülen koşulun, 250 metrekareye çekilmesi de öngörülüyor. Ancak bu konu netlik kazanmadı, çalışma halen devam ediyor.

Taslağa göre, ayrıca yeni yapılacak her türlü binada ısıtma, soğutma, havalandırma, sıhhi sıcak su, elektrik ve aydınlatma enerjisi ihtiyaçlarının tamamen veya kısmen karşılanması amacıyla hidrolik, rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle, biyogaz, dalga, akıntı enerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan enerji kaynaklı sistem çözümleri tasarımcılar tarafından rapor halinde ilgili idarelere sunulacak. İlgili idare, proje aşamasında bu raporda sunulan sistem çözümlerinin uygulamasını dikkate alacak. 1 Ocak 2013 tarihinden sonra yapılacak binalarda, toplam enerji ihtiyacının yüzde 5'inin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması esas olacak.
 

Yönetmeliğe uymayan binalara ruhsat verilmeyecek

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, 5 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe girecek.
Yönetmelik, ana hatlarıyla binalarda enerji performansı kriterlerini, uygulama esaslarını belirliyor ve çevrenin korunmasını esas alıyor. Yeni bina tasarımlarında ve mevcut binaların önemli tadilat projelerinde, mekanik ve elektrik tesisat değişikliklerinde yönetmelik esasları gözönüne alınacak. Binanın mimarı, mekanik ve elektrik projeleri diğer yasal düzenlemelerin yanında enerji ekonomisi açısından yönetmelikteki şartlara uygun değilse yapı ruhsatı verilmeyecek. Projeye göre uygulama yapılmadığının tespiti halinde de eksiklikler giderilinceye kadar yapı kullanım izin belgesi tanzim edilmeyecek.

Düzenleme, ısı yalıtım projesi zorunluluğu getiriyor. Yönetmelik uyarınca TS 825 standardına göre, yetkili makina mühendisi tarafından hazırlanan ''ısı yalıtımı projesi'', yapı ruhsatı verilmesi safhasında tesisat projesiyle birlikte ilgili idarelerce istenecek.
Isıtma sistemleri tasarım hesapları da TS 2164 standardına göre yapılacak. Yeni inşa edilecek binalarda toplam kullanım alanı bin metrekarenin üzerindeyse merkezi ısıtma sistemi zorunlu olacak. Yönetmelikte ''ısıtma ve soğutma sistemlerinin tasarımı''nın yanı sıra, ''havalandırma ve iklimlendirme sistemleri tasarımı'', ''sıhhi sıcak su hazırlama ve dağıtım sistemleri'', ''elektrik tesisatı ve aydınlatma sistemleri'' ile ''yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve kojenerasyon sistemleri''ne yönelik esaslar da belirlendi.
 

Enerji kimlik belgesi

Yönetmeliğin getireceği önemli değişikliklerden biri de ''enerji kimlik belgesi'' olacak.
Binanın enerji ihtiyacı, enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ile ısıtma-soğutma sistemlerinin verimiyle ilgili bilgileri içeren belge, ''enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluş'' tarafından hazırlanacak ve ilgili idarece onaylanacak. Enerji kimlik belgesi, yeni binalar için yapı kullanma izin belgesinin ''ayrılmaz parçası'' olacak. Mevcut binaların da 10 yıl içinde belgeyi temin etmesi gerekecek.

Belge, toplam kullanım alanı mevcut yönetmelikte bin metrekare, üzerinde çalışma sürdürülen taslağa göre de 250 metkareden büyük binalar için düzenlenecek. Belgenin bir nüshası bina sahibi, yöneticisi, yönetim kurulu ve/veya enerji yöneticisince muhafaza edilecek. Bir nüshası da bina girişine asılacak. Enerji kimlik belgesine bakarak bir kişi oturacağı evde kadar enerji tüketileceğini de anlayabilecek. Böylece ev satın alırken veya kiralarken yalıtımdaki eksikliklerin tespiti mümkün olacak.