İstanbul'un Silueti

29 Kasım 2011 Salı, 07:14
Abone Ol google-news

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 12.09.2011 gün ve TN 4614220 sayılı yazılı önerisiyle, 1/100:000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planının Kent Görünümüne (Siluete) İlişkin Plan Notu değişikliği 13.10.2011 tarihinde Büyükşehir Meclisinde kabul edilmiştir.

Söz konusu değişiklikle, İstanbul kentinin özgün siluetinin korunmasına yönelik siluet ve tasarım planlaması çalışmalarının yapılmasıöngörülmektedir. Böylece, İstanbul kent kimliğinin en önemli öğelerinden biri olan Tarihi Yarımada, Boğaziçi, Haliç, Üsküdar, Haydarpaşa, Moda, Adalarvs. kent görünümlerinin (siluetlerinin) muhafaza edilerek gelecek kuşaklara bozulmadan aktarılması, silueti olumsuz yönde etkileyecek yapılaşma ve gelişmelere izin verilmemesi, silueti olumsuz etkileyen uygulamaların ise zaman içinde ıslah edilmesi bu plan notu değişikliğiyle sağlanabilecektir.

Ayrıca, Kentin sahip olduğu özgün siluetin etkilenme bölgeleri ile bütünleşerek korunması ve geliştirilmesi için ilgili kurumların işbirliği ile kent siluetine ilişkin ilke ve üst eşik sınırlarını belirleyecek İstanbul geneline ilişkin siluet ana planıve bu plana altlık teşkil edecek bütüncül bakış açısına sahip bölgesel siluet çalışmalarının yapılacağı, plan notu değişikliğinin gerekçesinde belirtilmiştir.

Bu bağlamda, siluet ana planıhazırlanana kadar, İstanbulun özgün siluetini oluşturan alanlar ile silueti etkileme potansiyeline sahip çeper alanlara siluete ilişkin yapılacak bölgesel çalışmalar neticesinde; yapı yükseklik ve kütle oranlarına ilişkin kısıtlar (hava mania ve uçuş koridorları, mikro klimatik özellikler vb.) da göz önünde bulundurularak söz konusu alanlardaki imar planlarında geçerli olacak siluete ilişkin yapılaşma koşulları belirlenmesinin gereği de Şehir Planlama Müdürlüğünün yazısında vurgulanmaktadır. Kent siluetindeki değişimi kontrol etmek üzere İstanbul siluetini etkileyen bölgelerdeki imar planlarında yapılaşma haklarına yükseklik, TAKS ve KAKS gibi yapı kütlesi oranlarına yönelik kısıtlayıcı koşulların getirilmesi esastırşeklinde bir ifade de adı geçen yazıda yer almaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde sözünü ettiğimiz plan notu değişikliği yapılan müzakereler sonucunda oybirliği ile kabul görmüş ve kentle ilgili çok olumlu bir karar alınmıştır. Başta Büyükşehir Belediyesi Başkanı olmak üzere tüm meclis üyelerini kutlarım.

Ayrıca, medyadan takip ettiğim kadar, Sayın Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günayın da İstanbulla ilgili duyarlı yaklaşımlarının bu plan notu değişikliğinin ortaya çıkmasında etkili olduğuna inanıyorum.