Şimşek, alımlardaki esasları açıkladı

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu idarelerinin elektrik ve doğalgaz alımlarında belirli bir limitin üzerinde tüketim gerçekleştiğinde serbest tüketici olma ve tedarikçisini seçme hakkı bulunduğuna dikkat çekerek, söz konusu ihtiyaçların temininde, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak amacı ile dikkate alınması gereken önemli hususları bir genelgeyle duyurdu.

14 Ekim 2011 Cuma, 08:33
Abone Ol google-news

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek adıyla yayınlanan Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Genelgesi'nde 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde kamu harcamalarında tasarruf sağlanması, tutarlı, dengeli ve etkili bir bütçe politikasının yürütülmesi amacıyla kamu istihdam politikası ve giderlerle ilgili kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklerin uygulanmasını düzenlemek, standartları tespit etmek ve sınırlamalar koymak; bu hususlarda tüm kamu kurum ve kuruluşları için uyulması zorunlu düzenlemeleri yapmak ve tedbirleri almak, genel ekonomik politika ve stratejiler çerçevesinde kamu alımlarına ilişkin temel politikaları oluşturmanın görevleri arasında yer aldığı vurgulandı. Yayınlanan genelgede Şimşek, kamu idarelerinin elektrik ve doğalgaz ile elektronik haberleşme hizmeti ihtiyaçlarını, ilgili mevzuatlarında yapılan değişiklikler ve piyasalarda meydana gelen gelişmeler sonucunda, serbest piyasa koşullarında temin edebilme şartlarının oluşmaya başladığına dikkat çeken Şimşek, elektrik ve doğalgaz alımlarında belirli bir limitin üzerinde tüketim gerçekleştiğinde serbest tüketici olma ve tedarikçisini seçme hakkı bulunduğunu dile getirdi. Tedarikçisini seçme hakkının hizmetin kalitesi, çeşitliliği, maliyeti vb. yönlerden isteklileri değerlendirme ve en uygun olanı tercih etme imkanı vereceğini vurgulayan Şimşek, "Serbest tüketici olunmasına ilişkin hususlar elektrikte 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği'nde; doğalgazda, 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu ve Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nde yer almaktadır. Serbest tüketici limitinin güncellenmesi, söz konusu Kanunlar uyarınca her yıl Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca yapılmaktadır" dedi.

Farklı noktalardaki birimlerin doğalgaz ve elektrik tüketimleri birleştirilmeli

Elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin hususların ise 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununda düzenlendiğini, bu hizmetin alımında, herhangi bir ön şarta tabi olmaksızın hizmet sunucusunu seçme serbestisi bulunduğunu belirten Şimşek, söz konusu ihtiyaçların temininde, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak amacı ile dikkate alınması gereken hususları şöyle sıraladı:
"-İdarelerce, serbest tüketici statüsünün kazanılması amacı ile farklı noktalardaki birimlerinin doğalgaz ve elektrik tüketimlerinin, söz konusu mevzuat hükümleri çerçevesinde, birleştirilmesinde yarar bulunuyor.
-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında bulunan idarelerce; elektronik haberleşme hizmetleri ile serbest tüketici olmaları halinde elektrik ve doğalgaz ihtiyaçlarının ihale yolu ile temin edilmesinin esas olduğunu ifade eden Şimşek, ancak, serbest tüketici olunamaması, piyasada rekabet koşullarının oluşmaması veya 4734 sayılı Kanunun 22. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan limitlerin aşılmaması halinde söz konusu ihtiyaçlar doğrudan temin yoluyla karşılanabilecektir.
-İdarelerce, elektronik haberleşme hizmeti alımı ile serbest tüketici limitini geçen birimlerinin elektrik ve doğalgaz alımları için birimler itibariyle ayrı ihaleler yapılabileceği gibi, tüm birimlerinin ihtiyaçları için merkezde tek bir ihale de yapılabilecek.

Diğer idareler için tabi oldukları mevzuat hükümleri geçerli olacak

-İdarelerce bahse konu ihtiyaçlar için, merkez ve merkez dışı birimlerini kapsayacak şekilde, merkezde tek bir ihale yapılması durumunda; Genel yönetim kapsamında olan idareler için; İhale işlemleri, üst yöneticiden ihale yetkisinin devrine ilişkin onay alınmak suretiyle, idarenin destek hizmetlerini yürüten birimi tarafından, ihale yetkisi dışında kalan harcama yetkisine ve giderin gerçekleştirilmesine ilişkin işlemler ise bütçede ödenek tahsis edilen harcama birimleri ve ödenek gönderme belgesi ile ödenek gönderilen merkez dışı birimlerce taahhüt dosyası çerçevesinde, gerçekleştirilecek. Diğer idareler için tabi oldukları mevzuat hükümleri geçerli olacak. 4734 sayılı Kanundan istisna olunmasına ilişkin düzenlemelerde, söz konusu ihtiyaçların teminine yönelik bir hüküm bulunmaması durumunda, bu Genelgede yer alan hususlara uyulması esas olacak."