Sinema filmlerine destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sinema filmlerinin desteklenmesine ilişkin şartları yeniden düzenledi. ''Sinema Filmlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'', Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

07 Eylül 2010 Salı, 08:41
Abone Ol google-news

Yapım desteği alanların ikinci kez destek başvurusunda bulunması için projelerini gerçekleştirmiş olması, geri ödemeleri tamamlaması veya kanunla düzenlenmiş olan 3 yıllık destekten faydalanamama süresini tamamlaması gerekiyor.

Destek başvuruları konusunda eksikliği bulunan başvurularda bu eksikliklerin giderilmesi için tanınan süre, yapılan düzenleme ile 1 aydan 5 iş gününe düşürüldü. Başvuru formu; talep edilen destek türü ve miktarı ile gider ve gerekçeleri içeren bütçe; sinopsis; konu, amaç ve içeriğe ilişkin belgeler ile daha önce destek alınıp alınmadığını gösterir belgelerin de ilk müracaatta verilmesi zorunlu kılındı.

Projelerin gelişim ve gerçekleştirilme sürecine ilişkin yapımcı tarafından aylık dönemlerle rapor hazırlanması öngörülürken, Sinema ve Telif Hakları Genel Müdürlüğü de bu raporları Kültür ve Turizm Bakanlığına proje bitim tarihinde iletecek.

Yapım desteği için, Destekleme Kurulunca kararlaştırılan destek miktarı, o yapımın toplam giderlerinin yüzde 50'sini aşamayacak. Bu oran, önceki düzenlemede yüzde 30 olarak belirlenmişti. Yapımcı, bu desteği alabilmek için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 10. maddesinde sayılan değerlerden herhangi birini teminat olarak gösterebilecek.

Kanun'un 10. maddesi uyarınca, teminat sağlayamayanlar muteber en az iki kişiyi müteselsil kefil ve müşterek borçlu gösterebilecek. Şahsi kefaletin kabul edilebilmesi için kefillerin kullandırılacak destek miktarının geri dönüşünü sağlayacak miktardaki mal varlığını belgelendirmesi gerekiyor. Borçlu, verdiği teminatı kısmen veya tamamen aynı değerde başka teminatlarla değiştirebilecek.

İlk taksit, çekim başlamadan bir ay önce ödenecek

Bakanlık, projenin özelliği itibarıyla uygun gördüğü durumlarda ödeme tarihleri ve yüzdelerinde değişiklik yapabilecek. Desteklerin ilk taksiti, yapımcının yazılı talebinin Bakanlıkça uygun görülmesi halinde çekimlerin başlamasından bir ay önce ödenecek.

Geri ödemeli olarak sağlanan, doğrudan yapım destekleri filmin gösterime girdiği, doğrudan yapım sonrası destekleri, desteğin tamamının verildiği; dolaylı yapım ve sonrası destekleri, kredi veren kuruluşa yapılan ödemenin sona erdiği yılı takip eden takvim yılı sonu itibarıyla yapımdan elde edilen toplam hasılattan bu yapım için yapılan giderler düşüldükten sonra kalan net tutardan toplam proje giderlerine yapılan destek oranında ve bu desteği geçmeyecek miktarda geri ödenecek.

Yapımın gösterime girmemesi veya tarihinin tespit edilememesi halinde en geç desteğin yapıldığı yılı takip eden takvim yılı sonu itibarıyla gösterime girmiş sayılacak. Yapımcı/borçlu, filmin gösterime girdiği veya girmiş sayıldığı yılı takip eden takvim yılı sonu itibarıyla, en geç 30 gün içerisinde desteklenen projeye ilişkin Yeminli Mali Müşavir Raporu'nu ve Bakanlık tarafından istenecek diğer bilgi ve belgeleri Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğüne teslim etmekle yükümlü olacak. Söz konusu bilgi ve belgelerin tesliminden sonra Bakanlıkça geri ödeme tutarı hesaplanacak.