Varlık Barışı'nda son başvuru 31 Temmuz

Gerçek ve tüzel kişilere ait olup yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan "Varlık Barışı" uygulamasında son günlere gelindi.

29 Temmuz 2013 Pazartesi, 10:19
Abone Ol google-news

Vergi mükellefi olsun olmasın tüm gerçek ve tüzel kişilerin, uygulamanın imkanlarından yararlanmak için en geç 31 Temmuz'a kadar vergi dairelerine, bankalara ve aracı kuruluşlara beyan ve bildirimde bulunması gerekiyor.

Deloitte Türkiye Vergi Hizmetleri Ortağı Serdar Aksoy, Varlık Barışı'ndan yararlanmak isteyen herkesin, beyan ve bildirim işlemlerini tamamlaması gerektiğini söyledi.

Çarşamba gününden sonra yapılacak işlemlerin kabul edilmeyeceğine dikkati çeken Aksoy, bildirim ve beyan değerinin, varlıkların rayiç bedelinin Türk Lirası karşılığı olacağını, döviz ve döviz cinsi varlıklarda ise Merkez Bankası döviz alış kurunun uygulanacağını ifade etti.

Aksoy, varlıkların Türkiye'ye getirilmesi ve kayıtlara intikali süreçlerine ilişkin de şu bilgileri verdi: "Gerçek veya tüzel kişilerce sahip olunduğunun tevsik edilmesi kaydıyla, taşınmazlar dışındaki varlıkların, beyan veya bildirim tarihini takip eden ay sonuna kadar Türkiye'ye getirilmesi ya da Türkiye'deki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi gerekiyor. Bildirilen veya beyan edilen varlıklar, Vergi Usul Kanunu (VUK) uyarınca defter tutan mükelleflerce bildirim veya beyan tarihini izleyen ayın sonuna kadar yasal defterlere kaydedilecek. Defter tutma yükümlülüğü bulunmayan mükelleflerde ise kayıt şartı aranmayacak."

 

Yasa kapsamına giren varlık ve kazançlar

Varlık Barışı kapsamına; 15 Nisan 2013 tarihi itibarıyla gerçek veya tüzel kişilerin sahip olduğu yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının girdiğine dikkati çeken Aksoy, "Hisse senetleri, katılma intifa senetleri, tahviller, finansman bonosu, banka bonoları, kıymetli maden bonoları, kar ve zarar ortaklığı belgesi, gayrimenkul sertifikası, varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler, yatırım fonu katılma belgeleri, ipotekli sermaye piyasası araçları, ortaklık ve aracı kuruluş varantları, kira sertifikası, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri de yasa kapsamında" diye konuştu.

Çek, senet ve kooperatif hisselerinin ise kanun kapsamında olmadığının altını çizen Aksoy, taşınmazlara yönelik yapılacak işlemleri de şöyle anlattı: "Arazi, tapu siciline ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar, kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler ile kara, deniz ve hava araçları kapsam dahilinde değil. 15 Nisan 2013 tarihi itibarıyla söz konusu varlıkların yine kapsama giren başka tür varlıklara dönüşmesi halinde en son varlıklar, 29 Mayıs 2013'ten 31 Temmuz 2013 tarihine kadar, bildirim veya beyana konu edilerek Türkiye'ye transfer edilebilecek."

 

Varlık Barışı ne getiriyor?

Varlık Barışı uygulamasına göre, gerçek veya tüzel kişilerce 15 Nisan 2013 tarihi itibariyle sahip olunan ve yurt dışında bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile varlığı kanaat verici bir belgeyle ispat edilen taşınmazlar, 31 Temmuz 2013'e kadar Türk Lirası cinsinden rayiç bedelle, bankalara veya aracı kurumlara bildirilecek ya da vergi dairelerine beyan edilecek. Bu kıymetler, VUK uyarınca defter tutan mükellefler tarafından beyan tarihini takip eden ay sonuna kadar kanuni defterlere kaydedilecek.

Vergi dairelerine beyan edilen varlıklar değeri üzerinden yüzde 2 oranında vergilendirilecek ve bu vergilendirmenin yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecek. Banka ve aracı kurumlar, bildirimi izleyen ayın 15. günü akşamına kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bir beyanname ile bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan edecek ve aynı sürede ödeyecek. Bu vergiler hiçbir suretle gider yazılamayacak ve başka bir vergiden mahsup edilemeyecek.