Yüzme havuzlarına sıkı denetim geliyor

Sağlık Bakanlığının, Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmeliği, yüzme havuzlarına sıkı denetimler getiriyor.

06 Mart 2011 Pazar, 12:22
Abone Ol google-news

Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik, bir ay sonra yürürlüğe girecek. Yönetmelik, yüzme amacıyla kullanılan açık ve kapalı yüzme havuzları ile sularının hijyenik şartlara uygunluğu, yüzme havuzu suyunun kalite standartlarının belirlenmesi, denetlenmesi ve izlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenliyor. Yönetmelik, yüzme amacıyla kullanılan açık ve kapalı yüzme havuzları ile sularının nitelikleriyle ilgili usul ve esasları kapsayacak. Sağlık amaçlı kullanılan kaplıca ve mineralli su havuzları ile ticari amaçlı olarak kullanılmayan havuzlar bu Yönetmeliğin kapsamı dışında olacak. Yönetmeliğe göre, yüzme havuzu suyunun kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik nitelikleri yönetmelikle belirtilen değerlere uygun olacak.

Havuz suyunun nitelikleri ayda bir defa il sağlık müdürlüğünce, havuz suyu kullanımından önce ve izleyen 4'er saatlik aralıklarla olmak üzere günde en az 3 defa yüzme havuzu işleticileri tarafından izlenecek. Yüzme havuzunun açık olduğu süre içerisinde yüzme havuzu suyuna ait sıcaklık, pH, serbest klor değerleri ile suyun mikrobiyolojik özelliklerine ait en son analiz sonuçları kullanıcıların görebileceği bir panoda yazıyla veya elektronik olarak ilan edilecek. Numuneler su akımının en düşük olduğu veya kullanıcıların en yoğun olduğu bölgeden yüzme havuzu kenarının yaklaşık 50 santimetre uzağından ve su yüzeyinin 20 santimetre altından alınacak.

Havuz suyundan numune alma işi il sağlık müdürlüğü tarafından veya numune alma konusunda akredite olmuş ve Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum veya kuruluşça yapılacak. Ancak, bu durum Bakanlık ve Müdürlüğün denetim, izleme ve numune alma yetkisini ortadan kaldırmayacak. Analizler, belirtilen hükümler çerçevesinde, Bakanlık laboratuvarlarında veya diğer kamu, kurum ve kuruluş laboratuvarlarında veya belirtilen şartları taşıyan ve Bakanlıkça yetkilendirmiş özel laboratuvarlarda yaptırılacak.

Her türlü numune alma ve analiz ücretleri yüzme havuzu işleticisi tarafından ödenecek.  Laboratuvarlar, Müdürlükçe alınan su numunelerinin analiz sonuçlarını raporlamanın yapıldığı gün içinde e-posta, belgegeçer veya posta ile Müdürlüğe ve yüzme havuzu işleticisine iletecek. Yüzme havuzu işleticisine gönderilen raporlar, denetim esnasında denetim elemanlarına gösterilmek üzere yüzme havuzu işleticisi tarafından bir yıl süreyle saklanacak.
 

Yılda bir genel temizlik

Yüzme havuzunun teknik özellikleri ile yüzme havuzu suyunun, sıhhi kurallara uygun olması esas olacak. Yüzme havuzunun işletilmesinde, şu şartlara uyulacak: ''Yüzme havuzu işleticisi, teknik işler ve havuzun uygun şekilde işletilmesinden sorumlu kimya veya sağlık eğitimi almış, en az lise mezunu bir kişi ve sertifikalı bir cankurtaran istihdam etmek zorunda olacak. Yüzme havuzunda ip, yüzer duba, simit gibi can kurtarmaya mahsus malzemeler ile ilk yardım malzemeleri hazır bulundurulacak. Kullanıcıların temiz mayolarla yüzme havuzuna girmeleri sağlanacak. Tesisler, bütün kullanıcıların soyunma odaları için ayrılan mekana girmeden önce ayak dezenfeksiyonu yapmalarını, soyunma odalarından yüzme havuzuna geçişlerinden önce de duş almalarını sağlayacak şekilde düzenlenecek. Yüzme havuzunda hayvanların insanlarla birlikte bulunmalarına hiçbir şekilde izin verilmeyecek. Tesis içerisinde riayet edilecek kurallar ile muhtemel tehlikelere karşı kişileri uyarmak amacı ile hazırlanan uyarı levhaları kolayca görülebilecek ve okunabilecek uygun yerlerde bulundurulacak. Yüzme havuzu suyu yılda en az bir defa boşaltılarak genel temizlik yapılacak. Fiziki mekanlar daima temiz ve kuru tutularak kapanma saatinden sonra havuz dip temizliği dahil genel temizlik yapılacak. Yüzme havuzu ve fiziki mekanlar yeteri kadar aydınlatılacak ve havalandırılacak. Kapalı yüzme havuzu, soyunma ve giyinme yerleri de dahil olmak üzere kış aylarında ısıtılacak."
 

Çocuk yüzme havuzu işletilmesi

Çocuk yüzme havuzunun derinliği 50 santimetreden fazla olamayacak. Çocuk havuzları müstakil su hazırlık tesisine sahip olacak, ayda bir defa boşaltılarak temizlenecek ve dezenfekte edildikten sonra temiz su ile doldurularak yeniden işletmeye alınacak. Çocuk yüzme havuzu büyüklere ait yüzme havuzundan ayrı olacak. Havuzların duş yerleri, tuvaletler ve soyunma-giyinme yerleri, kadın ve erkek için ayrı düzenlenecek.

Yüzme havuzlarının fiziki şartları da yönetmelikte belirtilen şartları taşıyacak. Buna göre, havuzların duş yerleri duş suyunun sıcaklığı ayarlanabilecek şekilde ve en az 20 kişiye bir duş düşecek şekilde düzenlenecek. Tuvaletler soyunma ve duş yerlerine yakın konumda, en az 20 kişiye bir tuvalet düşecek şekilde düzenlenecek. Tuvalet ve lavabolarda bol ve temiz su, sıvı sabun, tuvalet kağıdı, kağıt havlu ve çöp kovası bulundurulacak. Girişi ve yolları tamamen ayrı tutulan seyirci yerleri, seyircilerin havuz kısmına girmelerini engelleyecek şekilde düzenlenecek. Seyirci bölümünde seyircilerin ihtiyacını karşılayacak kadar tuvalet, lavabo ve pisuvar bulundurulacak.
 

Güvenlik tedbirleri

Yüzme havuzunda kazaların önlenmesi ve güvenliğin sağlanması için şu kurallara uyulacak: ''Yüzme havuzu kazalara neden olmayacak ve kenarında güvenli yürümek için yeterli alan bulunacak şekilde planlanacak. Dalmak için gerekli olan su derinliği sağlanacak. Aksi takdirde her türlü dalışa izin verilmeyecek. Yüzme havuzu çevresindeki yürüme alanı, duş yeri ve çevresinin zemini düzgün ve kaymaya yol açmayan malzemeden yapılacak. Yüzme havuzunda boşaltma mazgalı kapalı durumda bulundurulacak. Havuz derinlikleri kullanıcıların görebileceği şekilde havuz kenarına en az 4 yönde yazılacak. Yüzme havuzu kenarında acil durumlarda kullanılmak üzere telefon bulundurulacak. Yüzme havuzu, havuz suyu ve havuz kimyasalları her ay Müdürlük tarafından denetlenecek. Bu denetimlerde, havuz suyu hazırlanmasında ve dezenfeksiyonunda kullanılan kimyasalların Bakanlıktan ruhsatlı olup olmadığı, havuz suyu kimyasalları için bir depo ile yeterli kişisel koruyucu ekipman bulunup bulunmadığı, analiz kayıt defterleri ve bu Yönetmelik eklerine göre yapılan veya yaptırılan analiz sonuçları kontrol edilecek. Bir takvim yılı sonunda yapılan değerlendirmede havuz ve havuz suyu kalitesinin bu Yönetmelikte belirlenen şartlara uygun olması durumunda ''Temiz Havuz Sertifikası'' Müdürlük tarafından düzenlenecek. Yapılacak denetimlerde havuz ve havuz suyu kalitesinin bu Yönetmelikte belirlenen şartlara uygun olmaması durumunda bu sertifika Müdürlükçe iptal edilecek."
 

Uygun çıkmayan havuz suyunun takibi

Yüzme havuzu suyundan alınan numunenin mikrobiyolojik analiz sonucunun belirtilen niteliklere uygun çıkmaması halinde havuzun faaliyeti durdurulacak. Yüzme havuzu işleticisinin gerekli şartları sağlamasından sonra yeniden alınan numunenin analiz sonuçlarının belirtilen niteliklere uygun çıkması durumunda havuzun faaliyetine izin verilecek. Yüzme havuzu suyundan alınan numunenin kimyasal analizi sonucunun belirtilen niteliklere uygun çıkmaması halinde, uygunsuzluğun giderilmesi ve düzeltici önlemlerin alınması için işletici yazılı olarak uyarılacak. Yüzme havuzu işleticisinin gerekli şartları sağlamasından sonra yeniden alınan numunenin analiz sonuçlarının belirtilen niteliklere uygun çıkması durumunda işletmeye herhangi bir işlem yapılmayacak. Ancak, analiz sonuçlarının uygun çıkmaması halinde havuzun faaliyeti analiz sonucu belirtilen nitelikleri sağlayıncaya kadar durdurulacak.

Yüzme havuzu ve suyunun dezenfeksiyonu işletici tarafınca yapılacak veya yaptırılacak. Havuz suyunda Bakanlıktan ruhsatlı dezenfektan ve havuz suyu kimyasalları kullanılacak. Stabilizatörlü klor bileşikleri sadece açık yüzme havuzlarında kullanılabilecek. Yüzme havuzu suyu hazırlamasından sorumlu havuz suyu operatörlerine yönelik eğitimler Müdürlükçe yetkilendirilen kamu, kurum ve kuruluşları ile ilgili meslek odalarınca düzenlenecek. Eğitimler havuz suyunun hazırlanması bakımı ve işletilmesi, genel hijyen, su ile bulaşabilecek hastalıklar, havuz suyunda kullanılan kimyasalların insan ve çevre sağlığı üzerine etkileri ile ilk yardım konularını kapsayacak.

Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden işletme sahipleri ve kullanıcıları hakkında, fiilin mahiyetine göre Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre işlem yapılacak. Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce izin almak için başvurusu yapılmış yüzme havuzları ile halen faaliyette olan yüzme havuzları fiziki koşullarını, bir yıl içinde, ''Kullanıcıların temiz mayolarla yüzme havuzuna girmeleri sağlanır. Tesisler, bütün kullanıcıların soyunma odaları için ayrılan mekana girmeden önce ayak dezenfeksiyonu yapmalarını, soyunma odalarından yüzme havuzuna geçişlerinden önce de duş almalarını sağlayacak şekilde düzenlenir'' hükümlerine uygun hale getirecek. Bu kapsamdaki yüzme havuzları ayrıca bir yıl içinde, çocuk yüzme havuzuyla ilgili şartlar ve fiziki mekanlarla ilgili yönetmelik maddelerine uygun hale getirilecek.