Uyuşturucular, Uyarıcılar… (2)

18 Haziran 2019 Salı

Önceki hafta, “Avrupa Birliği’nin (AB), “Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi”nin 2019 raporu, üstelik Türkçe olarak da açıklandı. Her nedense insanlığın, çağımızdaki bu önemli sorununun 98 sayfalık raporu, özetle de olsa, basınımızda yer almadı!

***

Esrar, marihuana kenevirden; eroin, morfin, afyon haşhaştan; kokain koka bitkisinden üretilir. Gü­nümüzde her geçen gün “sentetik (yapay)uyuşturucu ve uyarıcılar piyasaya çıkarılıyor. AB raporundan alıntıları sürdürelim…
“Avrupa’da 2018 yılında 730’un üzerinde yeni madde saptanmıştır.
Birçok durumda, yeni maddeler Çin’deki kimya ve ‘farmasötik’ şir­ketler tarafından büyük miktarlarda üretilmektedir.
Buradan, ürün olarak işlenerek paketlenip satıldıkları Avrupa’ya nakledilmektedirler. Bazı durum­larda mağazalarda açıktan açığa satılmaktadır. Getirilen kısıtlamalar bazı ülkelerde bu ürünlerin açıktan satışını sınırlamış olsa da bu ürünle­re yine de el altından ulaşılabiliyor.”

***

“Avrupa’da bulunan yasadışı uyarıcılar; “kokain, amfetamin, metamfetamin ve ‘MDMA - Ekstazi’dir’. Kokain, pek çok Batı ve güney ülkesinde en sık ele ge­çirilen uyarıcı iken, Kuzey ve Doğu Avrupa’da ele geçirilen maddeler arasında en yaygın olanlar amfeta­min ve ‘MDMA - Ekstazi’dir.
Avrupa’da kokain iki formda mev­cuttur, en yaygını kokain toz (tuz formu) ve daha az yaygın olarak bulunabilen, sigara olarak içilebilir (serbest baz) bir uyuşturucu formu olan taş kokaindir.
Kokain çoğunlukla Kolombiya, Bolivya ve Peru’da yetiştirilen ‘koka’ bitkisinin yapraklarından imal edilmektedir.
AB’de gerçekleşen kokain yaka­lama sayısı ve ele geçirilen miktar, şimdiye kadarki en yüksek ra­kamlardır. Ele geçirilen kokain miktarı bir önceki en yüksek seviye olarak 2006 yı­lında kaydedilen seviyeyi 20 tonla geçerek 2016 yılında ele geçirilen miktarın iki katına gelmiştir.
Yaklaşık 86 ton olarak ele geçiri­len miktarı, Belçika (45 ton) ve İs­panya (41 ton) 2017 yılındaki tahmi­ni AB toplamının yüzde 61’ini oluş­turmaktadır. Ancak Fransa’da (17.5 ton) ve Hollanda’da da (14.6 ton) büyük miktarlar bildiril­miştir.
Kokainin pera­kende fiyatı sabit kalmıştır. Bu göstergeler birlikte değerlendirildiğinde kokain buluna­bilirliğinin tüm zamanların en yük­sek seviyesinde olduğunu ortaya koymaktadır.”
Türkiye, kokain konusunda, AB istatistiklerinde düşük oranda yer alıyor. Ancak 2019’daki artışa gele­cek yazımdan sonra değineceğim.

***

“Avrupa’da ele geçirilen ‘metam­fetamin (kısaca Met)’ çoğunlukla Çekya ve komşu ülkelerin sınır bölgelerinde üretilmektedir. Her yıl Hollanda’da az sayıda yasadışı ‘metamfetamin’ laboratuvarı tespit edilmektedir.
Bazı durumlar­da bu laboratu­varlar, genellikle Uzakdoğu ve Ok­yanusya’daki pa­zarlar için üretim yapılan oldukça büyük tesisler olabilmektedir.
Çekya’da, ‘metamfetamin’ temel ola­rak, tıbbi ürünlerden çıkarılan ‘psödoefedrin’den üretilmektedir. Türkiye bunlar için ihracat ülkelerin­den biri olarak tespit edilmiştir.
2017’de, AB’de 298 yasadışı ‘metamfetamin’ laboratuvarı ra­por edilmiş olup bunların 264’ü Çekya’dadır. İç piyasa ihtiyacını karşılayan yerel kullanıcılar-satıcılar tarafından işletilen küçük ölçekli la­boratuvarlar öne çıkıyor.”

***

AB’de bildirilen “MDMA - Eks­tazi” ele geçirme olaylarının sayısı 2010 yılından bu yana yükselişte­dir. Ele geçirilen “MDMA - Ekstazi” miktarı genellikle ağırlık yerine, tab­let sayısı olarak raporlanmaktadır.
“2017 yılında ele geçirildiği rapor edilen tahmini 6.6 milyon ‘MDMA - Ekstazi’ tableti, 2007 yılından bu yana Avrupa’da kaydedilen en yük­sek rakamı ifade etmektedir.”

***

“AB’de, 2017 yılında 74 bin bi­rimlik ‘LSD (liserjik asit dietilamid)’ ele geçirme saptanmıştır. Genel LSD yakalama sayısı 2010’dan beri ikiye katlanmış ancak ele geçirilen miktar dalgalanma göstermiştir.”
Hayal gösterici bir maddedir.

***

“AB ülkelerinde 2 bin civarında ağrı kesici, trans yapıcı ‘ketamin’ yakalaması rapor edilmiştir. Bunlar tahminen 194 kilo ve 5 litre uyuş­turucuya karşılık gelmektedir ve bunun büyük kısmı Belçika, Fransa ve Birleşik Krallık’tan kaynaklan­maktadır.
Norveç’te az sayıda ‘ketamin’ ele geçirilmiş olup, bu 0.1 kilogram tu­tarında 42 ele geçirmedir. 2017’de Türkiye’de de ele geçirilmiştir.”
Not: Sürecek…
 


Yazarın Son Yazıları

“Toparlanma sinyalleri!” 14 Ağustos 2020
Ayasofya (17)… 7 Ağustos 2020
Ayasofya (16)… 4 Ağustos 2020
Ayasofya (15)... 31 Temmuz 2020
Anayasa (14)… 28 Temmuz 2020
Ayasofya (13)... 24 Temmuz 2020
Ayasofya (12)... 21 Temmuz 2020
Ayasofya (11)… 17 Temmuz 2020
Ayasofya (10)… 14 Temmuz 2020
Ayasofya (9)… 10 Temmuz 2020
Ayasofya 8... 7 Temmuz 2020
Ayasofya 7... 3 Temmuz 2020
Ayasofya (6)… 30 Haziran 2020
Ayasofya… (5) 26 Haziran 2020