İZMİT ORMAN İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 24.10.2023 - 00:00

TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ: SAKARYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ: İZMİT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İDARENİN ADRESİ: Kadıköy Mah. Vezir Sok. No:16 İzmit/KOCAELİ

İDARENİN TELEFONU: 0 262 322 44 60-61-62

E-POSTA: [email protected]

İHALE TARİHİ: 06.11.2023

İHALE SAATİ: 11:00

İHALE YERİ: İZMİT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU

YERİ

CİNSİ

MİKTARI(m2)

MUHAMMEN

BEDELİ(TL)

GEÇİCİ

TEMİNAT(TL)

%10

Kocaeli  İli Başiskele  İlçesi Ş. Kullar Mah. 241 Ada 1 Parsel

Arsa

1.616 m2

40.400.000,00

4.040.000,00

1- Yukarıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğü’ne ait taşınmaz yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve OGM Taşınmazların İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca KAPALI TEKLİF (ARTTIRMA) USULÜ ile peşin bedelle satılacaktır.

2- İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve OGM Taşınmazların İdaresi Hakkında Yönetmeliği çerçevesinde İhale Şartnamesinde açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve;

a) Kanuni ikametgâh sahibi olmak.

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermek.

c) Geçici teminatı yatırmış olmak. (İzmit Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığının Ziraat Bankası Alemdar Şubesindeki TR790001000729117662925001 İBAN numaralı hesabına yatırılacaktır.)

d) Gerçek Kişilerin T.C. Kimlik Numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

e) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kişiler tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküsünü ticaret sicil gazetesi ile birlikte ibraz etmelidir. İstekli adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenlerin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) Ortak Girişim olması halinde, usulüne uygun noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile iştirak edenlere ait noter tasdikli imza sirküleri,

g) Şartname satın almak ve her sayfasını imzalamak suretiyle İhale Komisyonu’na teslim etmek,

h) Yukarıda (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen belgeleri ihale saatinden önce ihale Komisyonu Başkanlığı’na dosya halinde vermek mecburidir.

3- Taşınmaz İzmit Orman İşletme Müdürlüğüne müracaat halinde taliplilere idare görevlilerince gösterilecektir.

4- İhale ve satıştan doğacak bütün vergi, resim, harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri, KDV ve mevzuatı gereği  ödenmesi gereken tüm vergi ve giderler ihale üzerinde kalana(ihale edilene) aittir.

5- Satış bedelinin tamamı, KDV, diğer vergi ve giderler peşin ödenecektir.

6- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

7- İhale şartnamesi ve dokümanları İzmit Orman İşletme Müdürlüğünden temin edilebilir veya mesai saatleri içerisinde Müdürlüğümüz İhale Biriminden görülebilecek olup, dosya bedeli 250,00 TL’dir. Dosya bedeli İzmit Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığının Ziraat Bankası Alemdar Şubesindeki TR790001000729117662925001 İBAN numaralı hesabına yatırılacaktır.

8- Teklif mektubunu içeren iç zarf ve geçici teminata ait dekont veya banka teminat mektubu ile ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler ikinci zarfa (dış zarf) konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya tüzel kişi unvanı,  tebligata esas olarak göstereceği açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından, kaşelenip veya mühürlenerek  imzalanır.

9- Teklifler, 06.11.2023 günü saat 11.00’e kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında, idarenin  adresindeki İhale Komisyonu Başkanlığına teslim edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.

10- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

#ilangovtr Basın No: ILN01912581