LÜLEBURGAZ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 13.06.2024 - 11:18

MENKUL MAL SATIŞ İLANI

Amme alacağından dolayı Dairemizce haczedilen aşağıda cinsi, nitelikleri ve muhammen bedeli yazılı mal 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun’un 5, 84, 85 ve mütakip maddeleri gereğince 28/06/2024 cuma günü saat 11.00’da menkul mala biçilen değerin %5’i nispetinde teminat yatırmak sureti ile Gündoğu mahallesi Evrensekiz caddesi no:7 İçkapı no :1 Evrensekiz / Lüleburgaz / Kırklareli adresindeki Boğaziçi Sigara ve Tütüncülük San. Ve Tic. A.Ş. sigara fabrikasında açık artırma usulü ve peşin para ile satılacaktır.

Birinci açık artırmada verilen teklifler menkul mala biçilen değerin %75’ini bulmazsa veya hiç alıcı çıkmazsa aynı kanunun 87. maddesi gereği 05/07/2024 cuma günü aynı yer ve saatte ikinci açık artırma ve peşin ödeme suretiyle satışı yapılacaktır. Bu ikinci artırmadaverilen bedel ne olursa olsun satışı yapılır.

Menkul mal ikinci artırmada da satılmazsa ilk artırma tarihinden başlayarak geçen 15 günlük sürenin bitmesinden itibaren 6 ay içinde pazarlık usulü ile ve peşin ödeme suretiyle satışı yapılacaktır.

Menkul malın muhammen bedelinin %5’i oranında ( 11.850.000,00TL) teminat ihale saatinden önce dairemiz veznesine süresiz ve şartsız banka teminat mektubu veya para olarak ödenmesi gerekmektedir. Teminatı ödemeyenler ihaleye katılamayacaktır.

İhaleye katılmak isteyenlerin nüfus cüzdanı ile birlikte ihale başlangıç saatinden önce dairemize form ile(form 7) başvuru yapması gerekmektedir. Başkası adına ihaleye katılacakların ayrıca noter onaylı vekaletname getirmeleri gerekmektedir.

Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi, gibi masraflar alıcı tarafından ödenecektir.

6183 sayılı A.A.T.U.K.’ nun 86. maddesi gereği Müşteri malı almaktan vazgeçer veya verilen mühlet içinde bedelin tamamını vermezse mal ikinci defa artırmaya çıkarılır ve en çok artırana ihale olunur. Mal birinci defa kendisine ihale olunan kimseden, iki ihale arasındaki fark ve diğer zararlar ile fark üzerinden hesaplanacak tecil faizi oranında faiz veya ikinci artırmada talip çıkmaması sebebiyle ihale yapılamadığı takdirde birinci ihale bedeli ve diğer zararlar ile birinci ihale bedeli üzerinden hesaplanacak tecil faizi oranında faiz, ayrıca bir hüküm alınmasına hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi bu Kanun hükümlerine göre tahsil edilir ve o mal için idarece yapılan her nevi masraf alınmak suretiyle mal kendisine terk olunur.

Satış tarihinden önce hacze konu vergi borcunun tamamının ödenmesi halinde menkul mal satıştan çekilir. Ayrıca ihale, satış ve mal teslimi süresi içinde dosya üzerinde süre, süreç ve yasal işlem eksikliğinin tespit olunması halinde komisyonca satış iptal edilir, mal teslim edilmez.

Menkul mal mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup, alıcıların mevcut malı yerinde bizzat görerek satışa katıldıkları kabul edildiğinden aksi yöndeki itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

Öznur TOPUZ

Vergi Dairesi Müdürü

SATIŞIN YAPILACAĞI YER:

Gündoğu Mah. Evrensekiz Cad. No:7 İçkapı no:1 Evrensekiz/Lüleburgaz Kırklareli adresindeki Boğaziçi Sigara Tütüncülük San ve Tic A.Ş

MENKUL MALLARIN BULUNDUĞU ADRES:

Gündoğu Mah. Evrensekiz Cad. No:7 İçkapı no:1 Evrensekiz/Lüleburgaz Kırklareli adresindeki Boğaziçi Sigara Tütüncülük San ve Tic A.Ş

NO

MAKİNE VE TEÇİZAT ADI MARKA – MODEL -MİKTAR – 2023 YILI TL DEĞERİ

1

SİGARA YAPMA PAKETLEME HATTI G.DSOCIETA 2004 2 190.000.000,00 TL

2

SİGARA YAPMA PAKETLEME HATTI SASİB 2019 1 47.000.000,00 TL

 

TOPLAM : 237.000.000,00

 

Muayyen Değeri: 190.000.000,00 TL. +47.000.000,00 TL

KDV Oranı: %20 KDV

NOT: % 0,569 Damga Vergisi ve diğer giderler alıcıya aittir.

Hasar Durumu: Satış tutanağındaki tabloda gösterilen mallar çalıştırıldığında üretim yapacak durumdadır.Halihazırda söz konusu adreste aktif olarak kullanılmaktadır.

#ilangovtr Basın No: ILN02046300