Son Haberler

2009 vergileri belirlendi

2009 yılı vergileri belirlendi... 1 Ocak'tan itibaren herşeye zam gelecek. Değerli kağıt bedelleri yüzde 14,3'e varan oranlarda artırıldı. Yeni yılda pasaportlar için 90, sürücü belgeleri için 40, nüfus cüzdanları için 3 TL ödenecek. Emlak vergisine tabi değerler de yeni yılda yüzde 6 oranında artacak.
Yayınlanma tarihi: 23 Aralık 2008 Salı, 08:35

Maliye Bakanlığı'nın, ''Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği'' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

1 Ocak 2009 tarihinden geçerli olmak üzere değerli kağıt bedelleri şöyle:
-Noter kağıtları
Noter kağıdı 3,00 TL
Beyanname 3,00 TL
Protesto, vekaletname, re'sen senet 6,50 TL
-Pasaportlar 90,00 TL
-Yabancılar için ikamet tezkeresi 90,00 TL
-Nüfus cüzdanları 3,00 TL
-Aile cüzdanları 30,00 TL
-Sürücü belgeleri 40,00 TL
-Sürücü çalışma belgeleri 40,00 TL
-Motorlu araç trafik belgesi 40,00 TL
-Motorlu araç tescil belgesi 30,00 TL
-İş makinesi tescil belgesi 30,00 TL
-Banka çekleri 2,00 TL.

Cepler 'cep' yakacak

Maliye Bakanlığı'nın 4 seri nolu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç) maktu olarak alınması hükme bağlanan vergi tutarı (20 milyon lira), 3 Seri No'lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak 2008 yılı için 27,80 YTL olarak belirlendi.

Yeniden değerleme oranı 2008 yılı için yüzde 12 olarak tespit edildiğinden, söz konusu maktu vergi tutarı 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren 31,10 YTL (Yılbaşı itibariyle TL) olarak uygulanacak.

Emlak vergisine tabi değerler yeni yılda yüzde 6 oranında artacak

Emlak vergisine tabi değerler, 1 Ocak 2009 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 6 oranında artacak. Maliye Bakanlığı'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğine göre, emlak vergisine tabi değerler yeni yılda yüzde 12 olan yeniden değerleme oranının yarısı kadar yükselecek. Bu çerçevede, 2008 yılına ait birim değerler yeni yılda yüzde 6 oranında artış görecek.


Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın harç miktarlarının hesaplanmasında esas alınacak dolar kuru

Muvazzaf ve fahri konsolosluklarımızın 2009 yılında yapacağı işlemlerde uygulayacağı harç miktarlarının hesaplanmasında esas alınacak dolar kuru, 1,55 TL olarak belirlendi.

Harçlar Kanunu Genel Tebliğine göre, konsolosluklarımızca döviz cinsinden alınmakta olan harç miktarlarının hesaplanmasında esas teşkil edecek emsal sayılar da, noter harçlarını düzenleyen 2 sayılı liste için 5,6, konsolosluk harçlarına ilişkin 5 sayılı liste için 1,45, pasaport, vize, ikamet tezkeresi ve yabancılara çalışma izin belgesi harçlarını düzenleyen 6 sayılı liste için 0,35 olarak uygulanacak. Emsal sayı, gemi ve liman harçlarına ilişkin 7 sayılı liste için de 1,2 şeklinde tespit edildi.

Veraset ve intikal vergisiyle ilgili istisna tutarları yüzde 12 oranında artıyor

Veraset ve intikal vergisinde yer alan istisna tutarları, 1 Ocak 2009 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranı çerçevesinde yüzde 12 artırıldı. Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğine göre, evlatlıklar dahil füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde halen 96 bin 75 YTL olan istisna miktarı, yeni yılda 107 bin 607 TL olarak uygulanacak.
Füruğ (çocuk ve torunlar) bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesindeki 192 bin 265 YTL'lik istisna da 215 bin 336 TL'ye çıkacak.

İvazsız (karşılıksız) suretle meydana gelen intikaller ile para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerdeki istisna da 2 bin 216 YTL'den 2 bin 481 TL'ye yükselecek.


Damga vergisi yüzde 12 artacak

Damga Vergisi tutarları 1 Ocak 2009'dan geçerli olmak üzere yüzde 12 artırıldı. Buna göre maktu vergilere, yeni yılda yeniden değerleme oranı olan yüzde 12 zam uygulanacak. Her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır, 1 Ocak 2009'dan itibaren 1 milyon 136 bin 904,10 TL olacak.

Yeni düzenlemeyle damga vergisine tabi bazı kağıtlarda oranlar ve yeni tutarlar şöyle:

Akitlerle ilgili kağıtlara
-
Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:
Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler (binde 7,5)
Kira mukavelenameleri: (binde 1,5)
Kefalet, teminat ve rehin senetleri (binde 7,5)
-Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:
Tahkimnameler 25,40 TL
Sulhnameler 25,40 TL
Turizm işl. kontenjan sözleşmeleri 142,00 TL

Ticari işlemlerde kullanılar kağıtlar

-Ticari ve mütedavil senetler
-Emtia senetleri:
Makbuz senedi 9,00 TL
Rehin senedi 5,40 TL
İyda senedi 1,10 TL
Taşıma senedi 0,50 TL
-Konşimentolar 5,40 TL
-İpotekli borç senedi, irat senedi (binde 7,5)

Makbuzlar ve diğer kağıtlar
-Makbuzlar:
-Resmi daireler tarafından yapılan mal ve
hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (binde 7,5)
-Maaş, ücret, gündelik, aidat, ikramiye,
harcırah v.s hizmet karşılığı alınan paralar
için verilen makbuzlar ile nakli ve tediyeyi
temin eden kağıtlar (binde 6)
-Vergi beyannameleri:
Yıllık gelir vergisi beyannameleri 25,40 TL
-Kurumlar vergisi beyannameleri 33,90 TL
-KDV beyannameleri 16,90 TL
-Muhtasar beyannameleri 16,90 TL
-Diğer vergi beyannameleri 16,90 TL


Yeni yılda elde edilen kira gelirlerine 2 bin 600 TL istisna uygulanacak

Maliye Bakanlığı 2009 yılına ilişkin kira gelirlerine uygulanacak istisna tutarını 2 bin 600 TL olarak belirledi. Bu yıl içerisinde elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanında uygulanacak indirim oranı da yüzde 64,9 olarak hesaplandı.

İşverenlerce iş yeri ya da iş yerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna da yeni yılda 10 TL olarak tespit edildi.
2009'daki sakatlık indirimi tutarları da birinci derece sakatlar için 670 TL, ikinci derece sakatlar için 330 TL, üçüncü derece sakatlar için de 160 TL olacak.

Basit usulle ilgili limitler de belirlendi

Basit usule tabi olmanın genel şartlarını da düzenleyen Tebliğ uyarınca, basit usulde iş yerine ilişkin yıllık kira bedeli toplamı, büyükşehir belediye sınırları içinde 4 bin 300 TL, diğer yerlerde de 3 bin TL'ye yükselecek.

Basit usule tabi olmanın özel şartlarını belirleyen limitler de, yeniden değerleme oranı kadar artacak ve ilgili bentler için 30 bin TL, 60 bin TL ve 89 bin TL olarak uygulanacak.

2009'de değer artış kazançlarındaki istisna tutarı 7 bin 600 TL, arizi kazançlardaki istisna tutarı da 17 bin 900 TL olarak tespit edildi.

Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarındaki beyanname verme sınırı ise bin 70 TL'ye çıkarıldı.

Menkul sermaye iratları

Tebliğle 2008 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanında dikkate alınacak indirim oranı da belirlendi. Buna göre, 2008 yılı için yeniden değerleme oranının yüzde 12 olarak ilanından sonra, bu dönemde devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranı da yüzde 18,48 olarak saptandı.

Bu çerçevede menkul sermaye iratlarında, 2008 yılı gelirlerine uygulanacak indirim oranı da yüzde 64,9 oldu.
Tebliğ uyarınca 2008 yılında takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, 1 Ocak 2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve Gelir Vergisi Kanunu'nda sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresi'nce çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler de indirim oranı uygulanmak suretiyle beyan edilecek.

Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanında ise indirim oranı uygulanmayacak.

A+ A-
Cumhuriyet İMECESİ