Son Haberler

Gökçek, Kuran kurslarına yardım yapamayacak

Danıştay, Kuran kursları ve öğrenci yurtlarına maddi yardım yapmanın belediyelerin görev alanında olmadığına karar vererek, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin bu yönde aldığı kararda "kamu yararı bulunmadığına" hükmetti. Bu kararla, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Kuran kurslarına yaptığı gıda, giyim ve yakacak yardımı engellenmiş oldu.
Yayınlanma tarihi: 23 Aralık 2008 Salı, 09:55

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 11 Ekim 2006 tarihinde ''Ankara il sınırları içinde bulunan ve milli eğitime destek amacıyla gönüllü kuruluşlarca açılmış, kar amacı gütmeyen öğrenci yurtları ve Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kuran kurslarına destek olmak üzere kış mevsiminde yakacak ve giyim yardımında bulunma'' kararı almıştı.

Büyükşehir Belediye Meclisinin kararının, Büyükşehir Belediye Kanunu'na aykırı olduğunu belirten 4 kişi, söz konusu kararın iptali istemiyle Ankara 14. İdare Mahkemesi'nde dava açmıştı. Mahkeme, ''5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun ilgili maddesinde, dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal hizmet ve yardımların büyükşehir belediyesinin giderleri arasında sayıldığı, dava konusu işlemde kamu yararı hizmet gerekleriyle sosyal devlet ilkesine aykırılık görülmediği'' gerekçesiyle davayı reddetmişti.

Davacıların temyiz istemini sonuçlandıran Danıştay 8. Dairesi, idare mahkemesi kararını oy birliğiyle bozdu. Kararda, Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun, büyükşehir belediyesi yönetiminin hukuki statüsünü düzenlemek, hizmetlerin planlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlamak amacıyla düzenlendiği anımsatıldı.

Kar amacı gütmeyen öğrenci yurtları ile Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı kuran kurslarının, bu yasa kapsamında olmadığına işaret edilen kararda, yasanın, büyükşehir belediyelerine dava konusu yurt ve kurslara destek olmak üzere yardım yapılmasına ilişkin herhangi bir görev ve yetki vermediği belirtildi.

Kararda, Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 23. maddesinde, dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizlerle özürlülere yapılacak sosyal hizmet ve yardımların belediye giderleri arasında sayıldığı, ancak kuran kursları ile kar amacı gütmeyen öğrenci yurtlarının bu maddede öngörülen ''yoksul, muhtaç, kimsesiz, ya da öksüz'' kategorisinde değerlendirilemeyeceğinin kuşkusuz olduğu kaydedildi.

Kuran kurslarının kuruluşu, yönetilmesi, denetlenmesi konularının 2000 yılında çıkarılan Diyanet İşleri Başkanlığı Kuran Kursları ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliğinde düzenlendiği anlatılan kararda, yönetmelik uyarınca, yurt ve pansiyonlarda yürütülen hizmetlerin devamı ve iyileştirilmesini sağlamak için hayırseverlerden ve mecburi olmaksızın maddi durumu elverişli olan öğrenci velilerinden makbuz karşılığı bağış alınabileceği belirtildi. Kararda, şöyle denildi: ''Davalı idarenin, kendisine yasal olarak verilmiş yetki ve görevi yokken, kuruluşu, yönetilmesi ve denetlenmesi ayrı bir yönetmelikle düzenlenen kurs ve yurtlara yapacağı yardım için aldığı meclis kararında kamu yararı bulunmadığı gibi, yasal olarak giderleri arasında bulunmayan kuruluşlara yapılacak yardımın 'öğrenci sayısına ve ihtiyaca göre' olarak soyut şekilde ifade edilmesi de işlemin sebep yönünden sakatlığı sonucunu doğurmaktadır. Bu durumda, idarelerin gelirlerini etkin, verimli ve rasyonel kullanmaları zorunluluğu karşısında, yasal olarak kendilerine verilen bir yetki veya görev olmaksızın, üstelik giderleri arasında da sayılmayan kuran kursları ve gönüllü kuruluşlarca açılmış kar amacı gütmeyen öğrenci yurtlarına yapılacak yardıma ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.''

Yerel mahkeme ilk kararında direnir ve bu kararda temyiz edilirse dosya Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna gelecek.

A+ A-
Cumhuriyet İMECESİ