Bir Haritanın Düşündürdükleri

08 Şubat 2009 Pazar, 07:18

Sayın Cumhurbaşkanının faaliyetlerinin,daha görsel, kolay ulaşılabilir ve modern tarzdakamuoyuna sunulabilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı resmî internet sitesinde yenileme çalışmaları yapıldığı; bu çerçevede, sitede Cumhurbaşkanımız nerede başlığına yer verildiği açıklanmıştır. Bu uygulama için Google Mapsaltyapısı kullanılmıştır.

Sitedeki anılan başlıktan girilen harita üzerinde yer alan Cumhurbaşkanlığı forslarını tıkladığımızzaman açılan Sayın Cumhurbaşkanının ziyaret ettikleri devletlere ilişkin haritalarda, ülkeler, Akdenizde güney komşumuz KKTC hariç, hudutlarıyla, başkentleriyle ve diğer önemli yerleşim birimleriyle ve idarî taksimatıyla gösterilmiş bulunmaktadır. Ülke ve yer isimleri mahallî resmî dilde ve Latin alfabesi kullanılarak yazılmıştır. Örneğin, Romanyanın başkenti Romence Bucureştiolarak belirtilmiştir. Yunanistan, Bulgaristan, Rusya, Lübnan, Çin ve Japonya gibi ülkeler bakımından isimlerin yazımında mahallî resmî alfabe de kullanılmıştır.

Türkiye haritasında hudutlarımız bakımından bir hata görmüş değiliz. Bununla beraber, haritanın küçük boyutunda Egede Yunanistanın egemenliği altında bulunan adaların isimlerinin yer aldığı, oysa, Bozcaadanın ve Gökçeadanın isimlerinin harita üzerinde belirmesi için haritanın büyütülmesinin, özellikle Gökçeada bakımından, en büyük boyuta getirilmesinin gerektiği dikkatimizi çekmiştir.

Haritada KKTC yok

Haritaya genel bir bakış halinde, Cumhurbaşkanlığı forsunun, Cyprus ismi altında gösterilen ve başkent için Nicosia isminin kullanıldığı Kıbrıs Adasına da konulduğu görülmektedir. Cyprusbir adaya ait coğrafî bir isim olduğu gibi, aynı zamanda, Birleşmiş Milletlere ve Avrupa Birliğine üye devletleri gösteren listelerde de yer almaktadır. Bu sözde devletin mevcut yapısı kendi anayasasına ve bu anayasanın dayandığı uluslararası antlaşmalara aykırıdır. Bu sebeple de Türkiye tarafından tanınmamaktadır. Fors tıklandığı zaman açılan pencerede Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gülün 19 Eylül 2007 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini (KKTC) ziyaret etmiş olduğu bilgisi yer almaktadır. Oysa, forsun üzerinde yer aldığı haritada KKTC gösterilmemiştir.

KKTC, Türkiye Cumhuriyeti tarafından 15 Kasım 1983 tarihinde tanınmış bağımsız ve egemen bir Devlettir. Türkiye ile KKTC arasında Büyükelçi düzeyinde diplomatik ilişki kurulmuştur. Kıbrıslı Rumların sadece kendilerinden oluşan bir yönetimin Kıbrıslı Türkleri de kapsayan ve temsil eden bir devlet ve hükümet olduğu iddiası, uluslararası siyasetin belli başlı aktörleri ve BM tarafından hukuka aykırı biçimde kabul görmektedir. BM, çözüm arayışlarında, Adada tek bir devletin mevcudiyeti (Kıbrıs Cumhuriyeti) varsayımından hareket etmektedir. Bu sebeple KKTC, uluslararası toplum tarafından siyasî ve ekonomik ambargo altında tutulmaktadır. Türkiye bu ambargoyu kabul etmemekte ve kaldırılmasını sağlamayı dış politika hedeflerinden biri olarak saptamış bulunmaktadır. 60. Hükümetin programında da KKTCnin her alanda uluslararası etkinliğinin arttırılmasının Türkiyenin Kıbrıs politikasının iki ana stratejik hedefini oluşturduğu ifadesi yer almaktadır.

Zafiyet değerlendirmesi

Google Inc. bu ambargonun uygulayıcılarından olduğu için hazırladığı haritada KKTCyi göstermemiş; sadece, varlığı BM tarafından kabul edilmiş olan Kıbrısadındaki Kıbrıs Cumhuriyetineyer vermiştir. Harita büyütüldüğü zaman, Kıbrıstaki yerleşim birimlerinin Ada sathında 1974ten önceki iki kesimli olmayan tabloya göre yansıtıldığı müşahade edilmektedir.

KKTCyi yok farz eden bir haritanın Cumhurbaşkanlığının resmî internet sitesinde kullanılmış olmasını, uluslararası toplum, Türkiyenin KKTCye sahip çıkma kararlılığında bir zafiyet olarak değerlendirebilir.

Söz konusu haritanın kullanılmış olması Türkiyenin Kıbrıs politikasının temel ilkleriyle ve bu ilkelere ilişkin söylemleriyle çelişmektedir. MGK 24 Nisan 2008 tarihinde Kıbrıs sorununun çözümünün Adadaki gerçekler temelinde olmasını öngörmüştür. Cumhurbaşkanı Sayın Gül Adadaki gerçeklerkavramına daha da açıklık getirmiş ve 2008 yılı içinde çeşitli vesilelerle Kıbrısta siyasi açıdan birbirine eşit iki halk, iki demokrasi ve iki devlet mevcuttur. Kıbrısta barış ve huzurun teminatı, adadaki mevcut gerçeklere dayanacak bir çözümdür şeklindeki demeçleriyle adada yaşayabilir bir çözüm biçimine ışık tutmuştur. Türkiyede en üst resmî düzeyde dile getirilen adadaki gerçeklerin Cumhurbaşkanlığının resmî internet sitesindeki haritaya da yansıtılması gerektiğini düşünüyoruz.

Bunun Google Mapsprogramına bağlı kalmadan TÜBİTAKın, Harita Genel Müdürlüğünün ve üniversitelerimizin katkılarıyla ve işbirliğiyle gerçekleştirilebileceğine inanıyoruz.

Kaldı ki, Türkiyede, örneğin, TRTnin meteoroloji haritasında dahi Kıbrıs adasında KKTCnin ayrı varlığı hududuyla ve şehirleriyle belirgin biçimde gösterilmektedir.

Sitede yer almakta olan haritanın kaldırılmasının Türkiyenin tarihî ve ahdî bağlarla bağlı olduğu komşumuz KKTCye ve halkına beslediği saygının da bir ifadesi olacağı görüşünü taşıyoruz.

‘Milli dava’ anlayışı

Cumhurbaşkanlığınınresmîinternet sitesinde yer alan bir haritayaGooglekaynaklı olduğu için resmî mahiyet atfedilemeyeceği görüşünde değiliz.

Türkiyenin Kıbrıs konusundaki politikalarının inandırıcı olabilmesinin şartlarından biri de, konu hakkındaki söylemleriyle eylemlerinin birbirini tutabilmesidir. Türkiyenin; yarım yüzyıla yakın bir süredirmillî davaanlayışıyla yürüttüğü Kıbrıs politikalarında adadaki gerçeklere uygun çözüm hedefine ulaşabilmesi halinde, uluslararası siyasette ağırlığını daha fazla hissettireceğini ve bölgesindeki diğer sorunların çözümünde etkili rol sahibi olma şansını arttıracağını düşünüyoruz.

 

Tugay ULUÇEVİK Emekli Büyükelçi