Bankaların mali yapısı güçlendiriliyor

Bankacılık Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile uluslararası finans piyasalarında yaşanan gelişmelere bağlı olarak banka sermayelerinin ve sisteme yeni giriş yapacak bankaların mali bünyelerinin sağlamlığının göstergesi sayılan asgari sermaye koşulu 30 milyon TL'den 60 milyon TL'ye çıkarılması öngörülüyor.

20 Şubat 2009 Cuma, 07:25

Bankacılık Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM'ye sunuldu. Buna göre, Türkiye'de herhangi bir hizmet birimi bulunmayan ya da tam gün çalışan personel istihdam etmeyen bir banka kurulmaması veya bu nitelikleri haiz olmayan ya da bankacılık işlemleri ile kayıtları açısından resmi bir otoritenin denetim ve iznine tabi olmayan yurtdışında kurulu bir bankanın şubesi veya temsilciliği açılmaması öngörülüyor.

Bununla, Mali Eylem Görev Grubu (Financial Action Task Force- FATF) tarafından belirlenen kara paranın aklanması ve terörün finansmanı ile mücadele ilkelerine uyum kapsamında, Türkiye'de tabela banka (shell bank) olarak tanımlanan bir bankanın kurulamayacağı veya yurtdışında faaliyet gösteren bu nitelikte bir bankanın Türkiye'de şube veya temsilcilik açmaması amaçlanıyor.

 

Sisteme giriş payı 2 katına çıkarılıyor

Bankaların asgari ödenmiş sermaye tutarının da 30 milyon TL'den 60 milyon TL'ye çıkarılması öngörülürken, kuruluş veya Türkiye'de şube açma izni alan bankaların kurucuları tarafından asgari sermayenin yüzde 20'si tutarındaki sisteme giriş payının en az dörtte birinin Fon hesabına yatırıldığına dair belgenin ibraz edilmesi planlanıyor.

Bankaların yurtdışında ortaklık, şube veya temsilcilik şeklinde faaliyet göstermek istemelerini oldukça kısıtlayıcı nitelikte olması sebebiyle, bankaların yurtdışında faaliyette bulunma taleplerinin daha makul ve adil bir şekilde değerlendirilebilmesi için aranan koşullar yurtiçinde şube açılması ile aynı hale getirilmesi hedefleniyor. Bankaların ortaklık ve sahiplik yapılarının ve bankalarda kontrol gücüne sahip olan tarafların daha ayrıntılı olarak takip edilmesi amacıyla bir bankada nitelikli paya sahip tüzel kişi ortakların sermaye yapılarında meydana gelecek değişiklikler ile bu ortaklıklarda yönetim veya denetim kurullarına üye belirleme imtiyazı veren payların tesisi veya devir işlemlerinin Kurulun iznine tabi tutulması öngörülüyor.

 

Destek raporunun BDDK'ya sunma zorunluluğu kaldırılıyor

Bankaların alacakları destek hizmetleri ile ilgili hazırlayacakları raporu Kuruma sunma zorunluluğunun kaldırılması planlanırken, Kurula gerekli görmesi halinde destek hizmeti alınabilecek alanları belirleme veya bu hizmeti alacak bankaları sınırlandırma yetkisi verilerek hareket imkanı sağlanması hedefleniyor. Kanunda yer alan risk gruplarının belirlenmesinde sermayesinin çoğunluğu Hazine Müsteşarlığı'na veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na ait bankaların tek bir risk grubu yerine kontrol ettikleri ortaklıklar ile birlikte her birinin ayrı ayrı bir risk grubu oluşturacak şekilde dikkate alınması sağlanması öngörülüyor.

 

Kurul, idari para cezasından önce uyarıda bulunacak

Ayrıca Kurula, idari para cezalarına aykırılık oluşturan fiillerin tespiti halinde, gerektiğinde bu fillerin niteliğini, uygulanacak idari para cezasının banka mali bünyesi üzerinde yaratabileceği etkileri dikkate alarak ve gerekçelerini de açıklamak suretiyle ihtar verme yetkisinin verilmesi planlanıyor. Ayrıca, BDDK'ya düzenlemek ve denetlemekle görevli olduğu kuruluşların yoğun olduğu illerde olmak kaydıyla yurtiçinde ve uluslararası finans kuruluşlarının ya da muadil mercilerin merkezlerinin bulunduğu yabancı memleketlerde Bakanlar Kurulu kararıyla temsilcilik açabilmesi amaçlanıyor.