Yoksullara okul da yok

Eğitim toplumsal eşitsizliklerin giderilmesine hizmet edemiyor, bunların yeniden üretilmesine katkıda bulunuyor. En varsıl kesim en yoksul kesimin 21 katı eğitim harcaması yapıyor. Yine varsıllardaki 7-23 yaş arası nüfusun yüzde 28’i yükseköğretime erişebilirken en yoksul kesimdeki aynı yaş grubunun yalnızca yüzde 0.4’ü yükseköğrenim görebiliyor.

25 Şubat 2009 Çarşamba, 07:45

Türkiyede, temel bir insan hakkı olan kaliteli eğitimyalnızca küçük bir azınlık için sağlanabiliyor. Eğitim sistemi artık yoksul çocuklara sınıf atlama şansı vermiyor. Kırsal kesimde yaşayan, ailesinin geliri sınırlı, üç kardeşi olan, anne ve babası ilkokul mezunu bir kız çocuğunun liseye gitme olasılığı yalnızca yüzde 1-2. En zengin kesimdeki 7-23 yaş arası nüfusun yüzde 28i yükseköğretime erişebilirken en yoksul kesimdeki aynı yaş grubunun yalnızca yüzde 0.4ü yükseköğrenim görebiliyor.

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezinin koordinatörlüğünde yürütülen Eğitim Reformu Girişimi (ERG) Eğitimde Eşitlikbaşlıklı bir rapor hazırladı.

ERG Koordinatör yardımcısı Batuhan Aydagül tarafından, Sabancı Üniversitesi Karaköy İletişim Merkezinde sunulan rapor, eğitimdeki eşitsizlikleri ortaya koyuyor, eşitliğin sağlanması için önerilerde bulunuyor.

Diplomasız ayrılma

Zorunlu ilköğretimde yüzde 100 okullaşma halen sağlanabilmiş değil. Güneydoğu Anadolunun kırsal kesiminde yaşayan bir kız çocuğunun ilköğretime erişim olasılığı yüzde 48-52.

İlköğretimden diplomasız ayrılma çok büyük bir sorun. 15-19 yaşındaki gençlerin yüzde 15i ilköğretim diploması sahibi değil. İlköğretim diploması olmayan her 10 gencin yedisi kız.

İlköğretim temel beceri ve yetkinlikleri kazandıramıyor. 15 yaşındaki gençlerin yüzde 32si okuduğunu anlayamıyor, yüzde 52si basit matematiksel problemleri çözemiyor.

Sosyoekonomik durum ve cinsiyet, ortaöğretime katılımı belirliyor.

Sosyoekonomik durum, ortaöğretimde hangi okul türünde eğitim görüleceği üzerinde de etkili. En düşük sosyoekonomik düzeydeki öğrencilerin yüzde 51i meslek liseleri ve çok programlı liselere devam ederken ancak yüzde 5i bir Anadolu lisesine gidebiliyor. En yüksek sosyoekonomik düzeydeki öğrencilerin sadece yüzde 3ü meslek liseleri ve çok programlı liselere giderken yüzde 49u Anadolu liselerinde eğitim görüyor.

En zengin kesim, en yoksul kesimin 21 katı eğitim harcaması yapıyor.