"Ak olan hiçbir yeriniz kalmadı"

CHP'li Akif Ekici, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ''AK Parti'ye, AKP diyenler edepsizdir'' dediğini ifade ederek, ''Ben de AKP diyorum. Ak olan hiçbir yeriniz kalmadı'' dedi. İktidarı, Cumhuriyet'in 80 yıllık varlıklarını yandaşlarına peşkeş çekmekle suçlayan Ekici, ''Sizi buraya vatan topraklarını satın diye mi gönderdiler'' ifadesini kullandı.
Yayınlanma tarihi: 10 Haziran 2009 Çarşamba, 19:38

CHP Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, AKP grubuna yönelik sözleri, TBMM Genel Kurulunda tartışmaya neden oldu. ''Temel kanun'' olarak görüşülen Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nın 17. maddesi üzerinde verdikleri değişiklik önergesi üzerinde söz alan CHP'li Akif Ekici, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ''AK Parti'ye, AKP diyenler edepsizdir'' dediğini ifade ederek, ''Ben de AKP diyorum. Ak olan hiçbir yeriniz kalmadı'' dedi.

İktidarı, Cumhuriyet'in 80 yıllık varlıklarını yandaşlarına peşkeş çekmekle suçlayan Ekici, AKP milletvekillerini, Suriye sınırındaki mayınların temizlenmesini öngören kanunla ilgili seslerini çıkarmadıkları için eleştirdi. Milletvekillerine, bu kanuna içleri sızlamadan, vicdanları rahat oy verip vermediklerini; bölgeye gittiklerinde seçmenlerinin yüzlerine nasıl bakacaklarını soran Ekici, ''Sizi buraya vatan topraklarını satın diye mi gönderdiler'' diye konuştu. Ekici'nin sözleri, AKP milletvekillerinin tepkisine neden oldu.

AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, Ekici'nin, kutsal Meclis çatısı altında hiç söylenmemesi gereken sözler sarf ettiğini belirtti. Canikli, şunları kaydetti: ''Hele bu Meclis'in çatısı altında vatan toprağının satılmasından bahsetmek kadar son derece yanlış, son derece düşük, son derece seviyesiz bir konuşma olmaz. Vakıflar Kanunu görüşülürken benzer iddialarda bulunuldu. 'Yurtdışından gelecek bazı vakıflar, Türkiye'de toprak satın alacaklar. Vatanı satıyorsunuz' denildi. 2 yıl oldu. Ne oldu? Neresi satıldı? Bir tane örnek verebilir misiniz? O zaman söyleyenlerin, şimdi özür dilemesi gerekir. Aynı mantık burada yine geçerli. Böyle bir anlayış olamaz. Hiç kimse müsaade etmez vatan toprağının satılmasına. Önce AK Parti müsaade etmez. Bu millet müsaade etmez.''

Gelir Vergisi Kanunu değişiyor

TBMM Genel Kurulunda, Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 1. bölümü kabul edildi.

Tasarının kabul edilen maddelerine göre, gelir vergisinden muaf tutulan ölüm, sakatlık, hastalık ve işsizlik sebebiyle verilen tazminat ve yardımlara, işe başlatmama tazminatı dahil edilecek.

Asgari geçim indiriminde, ücretlerin vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra, varsa teşvik amaçlı diğer indirim ve istisnalar dikkate alınacak.
Gelir ve kurumlar vergisi indirim kalemlerine, iktisadi işletmeleri hariç, Türkiye Kızılay Derneğine yapılan nakdi bağış ve yardımlar dahil edilecek.

Lisanslı depo işletmesine teslim edilen tarım ürünleri için, ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar, 31 Aralık 2014 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesna olacak.

İşverenlerce işçiye ödenen işe başlatmama tazminatları, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmayacak.

Tasfiye edilerek tüzel kişiliği ticaret sicilinden silinen mükelleflerin tasfiye öncesi ve tasfiye dönemlerine ilişkin olarak ''salınacak her türlü vergi'' ve ''kesilecek ceza tarhiyatı'', müteselsilen sorumlu olmak üzere tasfiye öncesi dönemler için kanuni temsilcilerden, tasfiye dönemi için ise tasfiye memurlarından herhangi biri adına yapılacak. Tasfiye memurlarının sorumluluğu, tasfiye sonucu dağıtılan tutarla sınırlı olacak.

KOBİ'lerin birleşmesi

KOBİ birleşmeleri, vergi istisnası yoluyla teşvik edilecek. Birleşme sonrasında, 3 yıl süreyle yüzde 75'e kadar indirimli kurumlar vergisi uygulanacak.

Buna göre, KOBİ'lerin 31 Aralık 2009 tarihine kadar birleşmeleri halinde, birleşilen kurum tarafından münfesih (dağılan) kurumun birleşme tarihindeki sabit kıymetlerin rayiç bedelle, diğer kıymetlerinin ise Vergi Usul Kanununun değerleme hükümlerine göre değerlemek suretiyle bir bütün halinde devralınması ve bilançosuna kaydedilmesi zorunlu olacak.

Birleşme işlemlerinden dolayı kazançların kurumlar vergisinden müstesna olması için, ''Birleşmeden doğan kazançların tamamının birleşme tarihi itibarıyla birleşilen şirketin sermayesine eklenmesi; birleşilen kurumun, münfesih kurumun tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarını ödeyeceğini ve diğer ödevlerini yerine getireceğini, münfesih kurumun, birleşmenin Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde birleşme nedeniyle vereceği kurumlar vergisi beyannamesine ekli bir taahhütnameyle taahhüt etmesi; birleşme sonrasında 3 yıl süreyle aylık ortalama bazda birleşilen kurum ile münfesih kurum tarafından, 1 Nisan 2009 tarihinden önce verilen son aya ilişkin sigorta bildirgelerine göre istihdam edilenlerin toplamından az olmamak üzere aylık istihdam sağlanması'' şartları aranacak.

KOBİ'lerden birleşme nedeniyle infisah eden (dağılan) kurumun, birleşme tarihinde sona eren hesap döneminde elde ettiği kazançları ile birleşilen kurumun birleşme işleminin gerçekleştiği hesap dönemi dahil olmak üzere, 3 hesap döneminde elde ettiği kazançlara indirimli Kurumlar Vergisi uygulanacak.

KOBİ'de alt sınır 10 kişi

İşletmelerden 2008 yılının Aralık ayında verilen sigorta bildirgesine göre 10 ile 250 işçi çalıştıran ve 2008 hesap döneminin sonu itibariyle, yıllık net satışlar toplamı 25 milyon TL'yi geçmeyen veya aktif toplamı 25 milyon TL'den az olanlar KOBİ sayılacak.

Birleşme, tam mükellef 2 veya daha fazla KOBİ'nin birleşerek yeni bir anonim şirket oluşturmaları ya da bir veya birkaç KOBİ'nin anonim şirket statüsündeki diğer bir KOBİ'ye devrolunması halinde mümkün olabilecek.

Birleşilen kurumun; indirimli kurumlar vergisi uygulamasının sona erdiği yılı izleyen 3'üncü yılın sonuna kadar birleşme, devir, bölünme ve hisse değişimi işlemlerine tabi tutulması (31 Aralık 2009 tarihine kadar KOBİ'lerin kendi aralarında yapacakları hariç) ile tasfiye edilmesi veya sermaye azaltımında bulunması halinde, birleşmeden dolayı istisna edilen ya da indirimli oran uygulaması nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, gecikme faizi ile birlikte birleşilen kurumdan tahsil edilecek.
Münfesih kurumdan devralınan amortismana tabi iktisadi kıymetler için, faydalı ömürleri dikkate alınarak münfesih kurumdaki kayıtlı değerleri üzerinden kalan süre için amortisman ayrılabilecek.

Birleşilen kurum tarafından devralınan varlıkların, devir bedelinden düşük bir bedelle satılması durumunda oluşan zararlar, birleşilen kurumun Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılamayacak.

Birleşme suretiyle devralınan taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının indirimli Kurumlar Vergisi uygulanan hesap dönemlerinde satışı halinde Kurumlar Vergisinde müstesna uygulanmayacak.
Bakanlar Kurulu, birleşmeden yararlanan işletmeler için Kurumlar Vergisi oranını yüzde 75'e kadar indirimli uygulatmaya; Maliye Bakanlığı ise uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olacak.

Tarım ürünleri lisanslı depoculuk sisteminin KDV uygulaması yönünden vergisel altyapısı oluşturulan tasarıya göre, ürün senetlerinin, senedin temsil ettiği ürünü depodan çekecek olanlara tesliminde, bu işleme ilişkin KDV, lisanslı depo işleticilerince ödenecek.

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin, senedin temsil ettiği ürünü depodan çekecek olanlara tesliminde, senedin en son işlem gördüğü borsada oluşan değeri vergi tarhına esas alınacak.
Yabancı film yapımcıları, Türkiye'de film çekmeleri için vergi iadesiyle teşvik edilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanan sinematografik eserlere ilişkin yabancı yapımcılar tarafından satın alınacak mal ve hizmetler nedeniyle ödenen KDV iade olunacak.

Başbakanlık merkez teşkilatına motorlu taşıt alımları KDV ve ÖTV'den istisna olacak.
Türk Hava Kurumu tarafından yapılan uçak ve helikopter alımları da ÖTV'den muaf tutulacak.

Öğrenci yurtlarına, bedelsiz verdikleri hizmetlerinde ilgili dönemdeki kapasitelerinin yüzde 10'unu geçmemek üzere KDV istisnası tanınacak.

Konut yapı kooperatifleri

Konut yapı kooperatiflerinin üyelerine yaptıkları konut teslimleri, genel KDV rejimine tabi olacak. Buna göre, konut yapı kooperatiflerinin 150 metrekarenin altındaki konut teslimlerinde yüzde 1, 150 metrekarenin üzerindeki konut teslimlerinde ise yüzde 18 KDV alınacak. Ancak düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bina inşaat ruhsatı almış konut yapı kooperatiflerinin üyelerine yaptıkları konut teslimleri, KDV'den müstesna olacak.

Akaryakıta katılan ''Hekzan'' isimli ürünle benzer nitelikler taşıyan özel benzinin kilogramından 1,6135 oranında ÖTV alınacak.

Tasarının 1. bölümünün kabul edilmesinin ardından birleşime ara verildi.

A+ A-

Okumadıklarınız

Bu kategoriye ait, henüz okumadığınız haberler listelenmektedir. Tümünü görüntülemek için tıklayınız.