SPK yönetmeliğinde değişiklik

Borsa Dışı Teşkilatlanmış Menkul Kıymet Kurumlarının yöneticileri ve imza yetkisini haiz diğer çalışanlarında ''suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama'' suçu ile ''terörün finansmanı'' suçundan hüküm giymemiş olma şartı aranacak.
Yayınlanma tarihi: 5 Kasım 2009 Perşembe, 09:07

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın koordinasyonunda, Avrupa Birliği (AB) müktesebatı ve Mali Eylem Görev Gücü (FATF) standartlarına uyum amacıyla yapılan çalışmalar çerçevesinde, SPK'nin gözetim ve denetimi altındaki mali kurumların çalışma usul ve esaslarını düzenleyen mevzuatta, bu kurumların kurucularının, ortaklarının, yönetim kurulu üyelerinin, genel müdür ve genel müdür yardımcılarının ve imza yetkisini haiz diğer çalışanlarının ''suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama'' suçu ile ''terörün finansmanı'' suçundan hüküm giymemiş olmaları şartlarını içerecek şekilde değişiklik yapılması kararlaştırıldı.

Ayrıca, 5728 sayılı ''Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'' ile getirilen düzenlemelere uyum sağlanması açısından mevzuatta söz konusu kişilerin nitelikleri ve atanmalarını düzenleyen maddelerde yeniden düzenlemeye gidilmesi ihtiyacı doğdu.

SPK bu nedenlerle Borsa Dışı Teşkilatlanmış Menkul Kıymetler Piyasalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkındaki yönetmelikte değişikliğe gitti.

Kurulun değişikliğe ilişkin Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, borsa dışı teşkilatlanmış menkul kıymet kurumlarının kurucuları, ortakları, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcıları ve imza yetkisini haiz diğer çalışanları, ''sermaye piyasası mevzuatı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan dolayı hükümlülüklerinin bulunmadığını, kasten işlenen bir suçtan dolayı 5 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamış olduklarını veya zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı suçları ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve terörün finansmanı suçlarından dolayı hüküm giymemiş olduklarını'' ilgili Cumhuriyet Savcılıklarından veya Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden Kurula verilmek üzere arşiv kayıtlarını da içeren adli sicil belgesi ile ispat edecekler.

A+ A-

Okumadıklarınız

Bu kategoriye ait, henüz okumadığınız haberler listelenmektedir. Tümünü görüntülemek için tıklayınız.