A+ A-

Twitter yasağına durdurma

Ankara İdare Mahkemesi, Twitter’e erişimin engellenmesine dair TİB kararının yürütmesini durdurdu.
Yayınlanma tarihi: 26 Mart 2014 Çarşamba, 11:42

[Haber görseli]Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın (TİB) Twitter'a erişimin engellenmesine ilişkin kararının yürütmesi durduruldu. Kararda, Twitter'a erişimin tamamen engellenmesinin Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınan ifade ve haberleşme hürriyetini kısıtlayabileceği, telafisi güç zarar doğurabileceği belirtildi. Oyçokluğu ile alınan karara TİB'in itiraz hakkı bulunuyor.
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, 20 Mart Perşembe günü gece yarısı sosyal paylaşım sitesi Twitter'a mahkeme kararlarını gerekçe göstererek erişimi engellemişti. Türkiye Barolar Birliği, Ankara Barosu, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, erişime engelleme kararının hem yürütmesinin durdurulması hem de iptal edilmesi için Ankara İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Dava dilekçelerinde mahkeme kararının Twitter'ın tümüne değil bazı linklere erişimin engellenmesine yönelik olduğu vurgusu yapıldı. Başvuruyu incelemeye alan Ankara 15. İdare Mahkemesi, Twitter'a erişimin engellenmesine dair TİB'in kararının yürütmesini durdurdu. Oyçokluğu ile alınan kararda, Twitter'a erişimin tamamen engellenmesinin Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ile güvence altına alınan ifade ve haberleşme hürriyetini kısıtlayabileceği, telafisi güç zarar doğurabileceği belirtildi.

TELAFİSİ GÜÇ ZARARLAR

Ankara 15. İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararında, AİHS'nin "ifade özgürlüğü" başlığını taşıyan 10. maddesine atıfta bulunuldu. Anayasa'nın 13. maddesi ile temel hak ve özgürlüklerin yalnızca Anayasa'nın ilgili maddelerinde gösterilen nedenlerle sınırlandırılacağı, 14. maddesinde temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılamayacağı, 15. maddesinde temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının hangi hallerde durdurulacağı, haberleşme özgürlüğüne ilişkin 22. maddesinde ise herkesin haberleşme özgürlüğüne sahip olduğu bilgisine yer verilen kararda, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetine ilişkin 26. maddesinde de herkesin, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahip olduğunun hüküm altına alındığı vurgulandı. Mahkeme, "twitter.com" isimli internet sitesine erişimin tamamen engellenmesinin, Anayasa ve AİHS ile güvence altına alınan ifade ve haberleşme hürriyetini kısıtlayabilecek nitelikte olması ve uygulanması halinde telafisi güç zarar doğurabilecek nitelikte bulunması nedeniyle idarenin savunması ve ara kararı cevabı alınıncaya veya yeni bir karar verilinceye kadar yürütmesinin durulmasına karar verdi. Mahkeme, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'ndan (TİB) ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) "twitter.com" internet sitesine tümü ile erişimin engellenmesine ilişkin işlemin hukuki dayanağının ve söz konusu işlemin hangi yetkiye istinaden tesis edildiğinin sorulmasına karar verdi. Oy çokluğu ile alınan karara Ankara 15. İdare Mahkemesi'nin Başkanı Musa Heybet muhalif kaldı.

ÖNCE SAVUNMA ALINMALI

Heybet, karşıoy yazısında, İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda "Danıştay'da veya idari mahkemelerde dava açılması dava edilen idari İşlemin yürütülmesini durdurmaz", "Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler" hükümlerinin yer aldığını anımsattı. BTK'nın "yurt dışı merkezli Twitter'ın mahkeme kararlarına uyarak hukuka aykırı içerikleri kaldırması halinde tedbir amaçlı uygulanan erişimin engellenmesine son verileceğini" açıklandığına dikkat çeken Heybet, Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'a göre içerik sağlayıcının, internet ortamında kullanıma sunduğu her türlü içerikten sorumlu olduğunu anımsattı. Heybet, davalı idarece kullanılan yetkinin hukuka uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı konusunda davalı idarelere savunma hakkı tanındıktan sonra yasağın hukuka aykırı olma şartlarının gerçekleşip gerçekleşmediğinin belirlenmesi gerektiğini ve bundan sonra yürütmenin durdurulması talebi hakkında bir karar verilmesi gerektiğini belirtti.

TİB'İN KARARA İTİRAZ HAKKI BULUNUYOR

Erişimin engellenmesi uygulamasına ilişkin idare mahkemesine savunma yapacak olan TİB'in bu karara itiraz hakkı bulunuyor. TİB, itirazını Bölge İdare Mahkemesi'ne yapabilecek. TBB'den yapılan yazılı açıklamada ise idarenin yargı kararlarına uymakla yükümlü olduğu belirtilerek, "TİB yürütmeyi durdurma kararının gereğini derhal yerine getirmelidir. Türkiye Barolar Birliği keyfi idari eylemin sonlandırılmasının takipçisi olacaktır" denildi.

'Twitter Gezi Parkı'na döner mi?'

Cumhuriyet İMECESİ

En Çok...

okunanlar

yorumlananlar

beğenilenler