Köşe Yazısı

Kapat
A+ A-

Yeni kayıtlar

27 Aralık 2017 Çarşamba

Yeni yıl yaklaşırken hep ya­yıncılara bir telaş çöker: bu kitabı, bu CD’yi, yeni yıla ye­tiştirelim! Herhalde eskilerden kal­ma bir alışkanlık. İnsanların birbiri­ne kitap, kayıt, kaset armağan ettiği günlerden. Umarım hâlâ devam etti­renler vardır bu güzel geleneği.
Yine bir yeni yıl öncesinde çok de­ğerli müzik kitapları ve kayıtlarla ki­taplığım zenginleşti. Ada Müzik’in yayımladığı Fazıl Say’ın Güz Şarkı­ları CD’si ve Nâzım Oratoryosu’nun DVD kaydı. Güz Şarkıları’nda ba­riton Güvenç Dağüstün’e Ece Da­ğıstan piyanoda eşlik etmiş. Ayrı­ca geleneksel sazlarla Batı enstrü­manlarının karışımı bir topluluk da renk katmış. Şarkılarda prosodi us­taca kullanılmış, hele Cemal Süre­ya şiirinde şiir şarkı olarak yeni­den doğmuş. Nâzım’ın Akrep Gibi­sin şiirindeki vals uçuruyor. Güvenç Dağüstün’ün lied deneyimi kendini gösteriyor.
Fazıl Say’ın efsaneleşen çalışması Nâzım Oratoryosu ilk kez DVD ola­rak basılmış. Bu eserin birinci ya­ratıcısı Fazıl ise, ikincisi de Genco Erkal’dır. Nâzım’ın şiirlerini bu den­li içten ve dramatik başka kim oku­yabilir? İbrahim Yazıcı yönetimin­deki orkestra Fazıl Say Festival Or­kestrası adını taşıyor. Nâzım Hikmet Korosu’na Güvenç Dağüstün, Se­renad Bağcan ve çocuk solist Gök­çe Çatakoğlu katılıyor. Gerek video olarak gerekse audio olarak çok nite­likli kaydedilmiş. DVD’nin sonunda Fazıl, solistler, koristler ve orkestra­cılarla yapılmış röportajlar ile kame­ra arkası görüntüleri yer almış. Can­lı konser kaydı olması da ayrı bir he­yecan taşıyor.


Borusan Quartet’ten yeni CD
Borusan Quartet’in son CD’si “Company” Borusan Sanat üretimi. İçindeki Phillip Glass yapıtının adı­nı taşıyor. Belki içerdiği bestecileri pek tanımayanlar, çağdaş olarak dü­şünenler tereddüt eder. Oysa her bir yapıt özenle seçilmiş. Arvo Part’ın gizemli çizgileriyle başlıyor, Hasan Uçarsu’nun 2. yaylı kuvarteti çoğu yerde mistik, satır aralarında Anado­lu renkleriyle örülü. Aynı gizem çiz­gisi içinde Philip Galss’ın 2. Kuvar­teti ve Peteris Vasks’ın 4.yaylı ku­varteti geliyor. Vasks’ı birkaç kez dinleyip tanımanız gerek! Yapıtların her biri birinci sınıf yorum. Dünya­nın her sanat merkezinde övgü der­leyecek üst düzey bir çalışma.
Kadıköy Süreyya Operası 2017’de oda müziği alanında bir Ulusal Beste Yarışması düzenledi. Böylelikle bes­tecilerimizin oda müziği edebiyatına katkıları artacak. Ülkemizin önde ge­len müzikçilerinden oluşan bir jüri­nin değerlendirmesiyle bu ilk yarış­manın birincisi Bilkent’li Cem Oslu (1992) oldu. Oda Orkestrası için Süi­ti makamsal ve folklorik renkler içeri­yor. İkinci ödülün sahibi Orhan Veli Özbayrak (1989), Hacettepe Konser­vatuvarı mezunu. Onun süiti de ho­cası İlhan Baran’ın zarif renklerini anımsatıyor. Üçüncülüğü alan Ahmet Tamer Topuz (1990) da Hacettepe­li ve bir bando şefi. Dans Çeşitleme­lerinde güçlü ritmler göze çarpıyor. Mansiyon alan Artun Hoinic (1985) Bilkentli. Döngüsel Süit’ini Anadolu renkleri ve ritimleriyle işlemiş.
Her bir genç bestecimiz zaman içinde kendi deyişini bulacak. Yapıt­ları seslendiren Gürer Aykal yöneti­mindeki İstanbul Sinfonietta’ya teb­rikler. Bu seçkiyi basıp piyasaya su­nan Lila Müzik de genç bestecileri­mize önemli bir katkıda bulunmuş.

Tümü Evin İlyasoğlu - Son yazıları

Bir İstanbul hanımefendisi 21 Kasım 2018 Çar
Onuncu Yıl Marşı hep gündemde 14 Kasım 2018 Çar
Oda müziğinin sıcaklığı 7 Kasım 2018 Çar

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Güvenç Dağüstün, İbrahim Yazıcı, Genco Erkal