Yayınlanma: 30.11.2023 - 00:00

AKSARAY ÇEV. ŞEH. VE İKLİM DEĞ. İL MDR. MİLLİ EMLAK MDR.

AKSARAY ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

Listede bulunan taşınmazların satış ihalesi 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacaktır.

S. No

Taşınmaz No

İlçesi

Mah/Köy

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Hazine

Yüzölçümü (m²)

Cinsi

Fiili Durumu

İmar Durumu

Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

68010121416

Merkez

Laleli

6788

1

2.500,00

2.500,00

Arsa

Tarımsal İşgalli

T1

4.500.000,00

450.000,00

14.12.2023

09:00

2

68010121597

Merkez

Laleli

6788

2

2.000,00

1.095,00

Arsa

Tarımsal İşgalli

T1

2.700.000,00

270.000,00

14.12.2023

09:15

3

68010121598

Merkez

Laleli

6788

3

2.789,00

2.584,92

Arsa

Bahçe olarak İşgalli

T1

4.660.000,00

466.000,00

14.12.2023

09:30


Aksaray İli, Merkez İlçede bulunan ve yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile karşılarında belirtilen tarih ve saatinde Milli Emlak Müdürlüğünce Aksaray Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Binasında  ( 1. Kat İhale Salonu ) oluşturulacak Komisyon huzurunda;  ayrı ayrı ihalesi yapılacaktır.

1- İhaleye katılacak isteklilerin ;

a) Geçici Teminat Bedelinin Aksaray Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.) 

b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesinin  (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin,

c) Tüzel kişilerin;

1- İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,

2- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte  bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir  noterlikce tastik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname  verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin,

3- Kamu Tüzel Kişilerinin ise belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin, İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

4- Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

2- 4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar  satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.

3- Satış bedellerinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. Taksitli ödenmesi halinde 1/4 ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte ödenebilir. 

4- Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.

5- İhale sonucunda ihale kendisinde kalmayan katılımcıların ihale için yatırmış oldukları geçici teminat bedellerinin iadeleri, İdaremizde oluşacak yoğunluk dikkate alınarak, ilgiliye ait IBAN numarası yazılmış dilekçe ile müracaat edilmesi durumunda tüm ihale sürecinin tamamlanmasının ardından  hesap numaralarına iade edilecektir.

6- İhale Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir.

7- Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.

8- Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Ayrıca ; "Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilinir."

Aksaray Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü

Adres: İstiklal Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı No:126 MERKEZ/AKSARAY Tel: 0 (382) 217 51 00

İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın No: ILN01938986