Yayınlanma: 30.11.2023 - 00:00

ALAN YÖNETİMİ, ALTYAPI VE İDARİ HİZMETLER GRUP BAŞKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ULUDAĞ ALAN BAŞKANLIĞI’NDAN

İHALE KAYIT NUMARASI: 2023/1001

MADDE-1. İHALENİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI:

Bursa İli Osmangazi İlçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Uludağ Alan Başkanlığı faaliyet alanında yer alan, II. Gelişim Oteller Bölgesi Uludağ Alan Sınırları içerisinde 1 yıl süreli Kar Motoru ile Fotoğrafçılığı işletilmesi işidir.

MADDE-2. İHALE DÖKÜMANLARININ NEREDE VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:

İhale dökümanları Kültür ve Turizm Bakanlığı Uludağ Alan Başkanlığı’ndan 1000 TL (Bin Türk Lirası) karşılığı temin edilebilir. Şartname bedelini yatırıp tutanak karşılığı dökümanı teslim almayan gerçek veya tüzel kişiler ihale dökümanını satın almış sayılmayacaktır.

NOT: İhale sonucu oluşacak karar pulu, damga vergisi ve noter masrafları isteklilere aittir.

MADDE-3. İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH, SAATTE VE HANGİ USÜLLE YAPILACAĞI:

Bursa İli Osmangazi İlçesinde, Uludağ Alan sınırları içerisinde ekte koordinatları verilen güzergahta 1 yıl süreli Kar Motoru ile Fotoğrafçılığı işletilmesi işi ihalesi 11/12/2023 tarihinde, saat 14:00 de Uludağ Alan Başkanlığı toplantı salonunda (Uludağ Alan Başkanlığı Odunluk, Liman Cd., Efe Plaza Kat:2 16110 Nilüfer/Bursa) yapılacaktır.

İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü yapılacaktır.

MADDE-4. TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT:

Kar Motoru ile Fotoğrafçılığı işletilmesi işi 4.703.554,21 TL (Dört Milyon Yedi Yüz Üç Bin Beş Yüz Elli Dört TL Yirmi Bir Kuruş)+ KDV/Yıl muhammen bedelle ihaleye çıkacaktır.

İhale için geçici teminat tutarı 141.106,63 TL (Yüz Kırk Bir Bin Yüz Altı Türk Lirası Altmış Üç Kuruş)’dur.

MADDE-5. TEKLİFLERİN TESLİM EDİLECEĞİ YER, TARİH VE SAAT:

İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, tekliflerini 11/12/2023 tarihi, saat 12:00 a kadar Uludağ Alan Başkanlığı toplantı salonuna teslim edecektir. (Uludağ Alan Başkanlığı Odunluk, Liman Cd., Efe Plaza Kat:2 Toplantı Salonu 16110 Nilüfer/Bursa)

MADDE-6. İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER:

İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, aşağıda belirtilen evrakları 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre eksiksiz bir şekilde hazırlayarak teklifleri kapsamında sunacaktır.

6.1. İsteklinin; gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.

a) Gerçek kişi olması halinde, T.C. vatandaşı olmak, (Nüfus cüzdanının aslı veya noter onaylı nüfus cüzdan sureti veya ilgili kurumdan veya e-devletten alınan nüfus kayıt örneği ile belgelenir.) 

b) Tüzel kişi olması halinde, T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak. (Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge vermek.)

6.2. Kanuni ikametgâh sahibi olmak ve bunu belgelemek. (Yalnızca gerçek kişi olarak ihaleye katılımda bulunanlar tarafından verilecektir.)    

6.3. Türkiye'de tebligat için adres göstermek.  

6.4. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıl içerisindeki ortalama cirosunun 3.000.000,00-TL ve üzerinde olduğuna dair Yeminli Mali Müşavir onaylı belgeyi vermek.  

6.5. Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek. İsteklinin;

a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge vermek.

b) Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesi’nin suretini vermek.

6.6. İş Deneyimine yönelik aşağıdaki belgeleri vermek.       

a) En az bir yıllık Günübirlik İşletme Belgesi sahibi olmak.

  • Günübirlik Kullanım Alanı işletmeciliğinde; her türlü Turizm İşletme Belgeli Konaklanma tesisi(otel, motel, pansiyon, apart veya Kamp Alanı) işletmeciliği, Milli Park veya Tabiat Parklarında Kamp Alanı, Çadırlı, Karavanlı, Çadırlı+Karavanlı Kamp Alanı veya Günübirlik Kullanım Alanı ile A Tipi, B Tipi C Tipi veya D Tipi Mesire Yeri İşletmeciliği veya sıhhi müessese iş yeri açma ve çalışma ruhsatına veya turizm işletme belgesine sahip Restoran/Lokanta, Kafe/Kafeterya/Pastane, Kır Kahvesi, Çay Bahçesi işletmeciliği veya plaj / günübirlik alan işletmeciliği,

b) A Grubu Seyehat Acentası belgesi sahibi olmak,

c) Kar Motoru sportif faaliyet belgesi sahibi olmak ve 50 (Elli) adet, gümrük işlemleri tamamlanmış ve ithalat vergileri ödenmiş 0-3 yaş kar motoru mülkiyeti sahibi olmak.

ç) İsteklinin şahsen işlettiği iş yerlerine ilişkin resmi kurum ve kuruluşlardan alınmış açılış veya işletme ruhsatının aslı veya noter onaylı örneği kabul edilecektir. Bu tür belge sunulması durumunda İş Deneyim süresi olarak, ihale tarihi ile açılış ruhsat tarihi arasındaki süre esas alınarak hesaplanır.

d) İsteklinin şahsen işletme ruhsatı üzerinde olmayan yerler için; işletme ruhsatının asıl veya noter onaylı sureti, ruhsat sahibi ile istekli arasındaki noter onaylı kira sözleşmesi ve sözleşme kapsamında kesilen kira faturaları (SMM onaylı).  Bu tür belge sunulması durumunda İş Deneyim süresi olarak, ihale tarihi ile işletme ruhsat tarihi ile kira sözleşmesinin başlangıç tarihi arasındaki süre esas alınarak hesaplanır.

e) İsteklinin tüzel kişiliklerden alacağı referans yazıları iş deneyimi olarak kabul edilmez.

6.7. İmza sirküleri vermek. İsteklinin;  

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi vermek.

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

6.8. İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa; vekaleten iştirak edenin noter onaylı vekaletnameleri ile noter tasdikli imza sirkülerini vermek.  

6.9. İhalenin gerçekleştirildiği yıl içerisinde vergi dairesinden veya internetten alınan vergi mükellefi olunduğuna dair belge vermek.  

6.10. İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek.   

6.11. İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ya borcunun bulunmadığına dair belge vermek.  

6.12. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir) ve istekli tarafından şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine dair söz konusu ihale dokümanının her sayfasının imzalanarak teklif dosyasına konulması.  

6.13. İdare adına alınmış (muhammen bedelin) %3'ü tutarında geçici teminata ait alındı makbuzunu veya Bankalar veya özel finans kurumlarının verecekleri en az 90 gün süreli veya süresiz teminat mektuplarını vermek.  

6.14. Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubunu vermek.  

6.15. Yer Görme Belgesi (İhaleye katılacak olanlar, ihale tarihinden 1 iş günü öncesine kadar, işin yapılacağı yeri görerek Yer Görme Belgesi alacaklar ve bu belgeyi teklifleri ile birlikte sunacaklardır.)

Not: Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 Sayılı Kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın No: ILN01940079