Yayınlanma: 01.03.2024 - 00:01

BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

BELEDİYEMİZE BAĞLI YÜZME HAVUZLARINA KİMYASAL MALZEMELERİ ALIMI

BELEDİYEMİZE BAĞLI YÜZME HAVUZLARINA KİMYASAL MALZEMELERİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2024/223659

1-İdarenin a) Adı:BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi:Barbaros Caddesi 9 34188 Şirinevler BAHÇELİEVLER/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası:2124843800 - 2124419999

ç)İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:BELEDİYEMİZE BAĞLI YÜZME HAVUZLARINA KİMYASAL MALZEMELERİ ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı:16 KALEM HAVUZ KİMYASALLARI ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

ç) Süresi/teslim tarihi:Tüm malzemeler yüklenici firmanın sözleşmeyi imzalamasının ardından 30 iş günü içerisinde (resmi tatil, Cumartesi ve Pazar günleri hariç) Bahçelievler Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün belirleyeceği yere teslim edilecek olup, komisyon üyeleri, gözetiminde kontrolü yapılan ve teknik özelliklere uymayan malzemeler, tutanak karşılığında yüklenici firmaya iade edilecektir. Şartnameye uymayan malzemeler, uygunsuzluğu tespit edildiği gün kaldırılarak, yerine Şartnameye uygun malzemeler 5 iş günü içerisinde getirilecektir. Bu işlemler ile ilgili yüklenici firma hiçbir bedel talep etmeyecektir.

dİşe başlama tarihi:Sözleşme imzalandıktan sonra 7 iş günü içerisinde işe başlanır.

3İhalenin a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:26.03.2024 - 10:00

b)İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Bahçelievler Belediyesi Encümen Toplantı Salonu

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1.Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

b)Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c)Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

  a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

  b)İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

  c)İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

4.3.2.Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İstekliler teknik şartnamede belirtilen özelliklerde ve en az 1 (Kg/Lt) miktarlarında ürün numunelerini ihalenin değerlendirme aşamasında Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir, değerlendirme numuneye göre yapılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9.İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15.Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No: ILN01992460