Yayınlanma: 01.12.2023 - 00:01

BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BAKIRKÖY BELEDİYESİ KİRALAMA İHALESİ İŞİ

Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait Bakırköy İlçesi Osmaniye Mah. 267 ada 186 parsel sayılı taşınmazdaki Atatürk Spor ve Yaşam Köyü içerisinde bulunan kafe (~125 m² Kapalı Alan, ~ 85 m² Açık Alan )+ 6 adet Tenis Kortunun(~1900 m²),  2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine (Açık Teklif  Usulü) göre 10 (on) yıllık kiraya verilmesi işi.

2- İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH ve SAATTE ve HANGİ USULLE YAPILACAĞI:

2.1  İhale 14.12.2023 Perşembe  günü Saat 11.00 de Belediye Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

       (Adresi: Yeni Mahalle, Kennedy Cad. No:101 Sahilyolu/Bakırköy)

2.2  İhaleyi yapıp yapmamakta Belediye Encümeni tamamen serbesttir. (İsteklilere gerekçe sunmak

       zorunluluğu olmadan ihaleyi başlamadan iptal edebilir.)

2.3 İhale, 2886 Sayılı Devlet İhaleleri Kanununun 45.maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır. (Eşitlik olması veya tekliflerin yeterli bulunulmaması durumunda Encümen Komisyonu tarafından, ihale sırasında sözlü olarak teklifler isteklilerden tekrar alınabilir.)

3- MUHAMMEN BEDELİ ve GEÇİCİ TEMİNATI:

      Aylık muhammen kira bedeli 20.000,00-TL+KDV’dir. 

      Geçici Teminatı ise 10 (on) yıllık kira bedelinin %3 ‘ü olup ihale dosyasına eklenecektir.

4-İHALEYE GİREBİLMEK İÇİN İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELERİN NELER OLDUĞU:

     2886 sayılı kanunun 6. Maddesi hükmü geçerli olmak kaydı ile ;(Belgeler 2023 tarih veya tasdikli olacaktır) 2886 sayılı kanunun 6. Maddesinde yazılı kimseler ile 83. Maddede belirtilen şahıslar gerek doğrudan veya  bir aracı /vasıta ile ihaleye giremezler. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenler arttırmaya girmiş ve üzerine ihale yapılmış bulunursa, ihale bozularak muvakkat teminatı, mukavele yapılmış ise mukavele feshedilerek kesin teminatı irad kaydedilir ve 84.madde şartları uygulanır.

4.1 1.000,00- TL tutarındaki ihale dokümanı bedelinin yatınldığına dair makbuz,

4.2 Yukarıda belirtilen.geçici teminat bedelini ; Bakırköy Belediye Başkanlığı adına alınmış 2886 sayılı D.I.K. 'nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz Iimitiçi ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak  yatırıldığına dair banka makbuzunu,(Döküman bedeli ve/veya teminat tutarı)Bakırköy Belediye Başkanlığı veznelerine yatırılabilir.

4.3 Tebligata  esas Türkiye'de adres  göstermeleri (İrtibat için telefon numarası, faks numarası varsa elektronik posta adresi- yabancı firmaların ihaleye girebilmesi için yerli firmalara ortak girişimde bulunması veTürkiye'de tebligat adresi göstermesi gerekmektedir.)

4.4 İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi,

4.5 .Gerçek kişiler, yukarıda istenen belgelerin (1), (2), (3), (4)’ üncü maddelerine ek olarak;

• Nüfus Müdürlüğünden 2023 yılında alınmış ikametgah belgesini,

• Aslını göstermek şartıyla üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı suretini,

• Noter tasdikli imza beyannamesini,

• Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Kaydı,

• İhaleye katılacakların Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacağı belge

• Dilekçe, “Kiraya çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair”

• Isteklinin ihalelerden yasaklı olmadığına dair kendi el yazısı ile beyanı

4.6 Tüzel kişiler, yukanda istenen belgelerin (1), (2), (3), (4)’ üncü maddelerine ek olarak;

• İlgisine göre 2023 yılı içerisinde alınmış Ticaret Siciline kayıtlı olduklarını (faaliyet belgesi) gösterir belgeyi,

• Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi,

• İhaleye katılacakların Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacağı belge,

• Dilekçe, “Kiraya çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair”

• İsteklinin ihalelerden yasaklı olmadığına dair kendi el yazısı ile beyanı

4.7 Kamu tüzel kişileri yukarıda istenen belgelerin (1), (2), (3), (4)’ üncü maddelerine ek olarak;

• Kamu  tüzel kişilik  adına ihaleye  katılacak  veya teklifte  bulunacak  kişilerin  tüzelkişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir belgeyi vermeleri,

• İhaleye katılacakların Belediye’ye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alacağı belge,

• Dilekçe, “Kiraya çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne ve şartnamedeki tüm şartlara uyacağına dair”

4.8 Vekaleten ihaleye katılacaklar, yukarıda istenen belgelerin (1), (2), (3), (4)’ üncü maddelerine ek olarak;

• İstekli  adına  bu  işle  ilgili  olduğu  açıkça belirtilen  noter  tasdikli  vekaletname  ile isteklinin imza beyannamesini,

• İhaleye katılacakların Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacağı belge

• Dilekçe,”Kiraya çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine,gördüğüne ve şartnamedeki tüm şartlara uyacağına dair”

• İsteklinin ihalelerden yasaklı olmadığına dair elyazısı ile beyanı.

4.9 Ortak girişim olarak ihaleye katılacaklar, yukarıda istenen belgelerin (1), (2), (3), (4)’ üncü maddelerine ek olarak; 

• Noter tasdikli ortak girişim  beyannamesini,

• Ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini,

• İhaleye katılacakların Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacağı belge

• Dilekçe, “Kiraya çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne ve şartnamedeki tüm şartlara uyacağına dair”

• İsteklinin ihalelerden yasaklı olmadığına dair elyazısı ile beyanı.  

5-  İhaleye katılmak için son bir yıl içinde Kulüp Kadrosunda 16-18 yaş gruplarında en az bir milli sporcu olması ve son bir yıl içerisinde ülkemizi uluslararası en az bir turnuva da temsil etmiş olması gerekmektedir.

6- Teklif verenin ihaleye katılabilmesi için son bir yıl içerisinde en az 1 tane Türkiye Tenis Federasyonu takviminde yer alan ulusal düzeyde tenis turnuvası organizayonu yapmış olması gerekmektedir.

 7- Teklif verenin ihaleye katılabilmesi için Kulüp kadrosunda en az 50 lisanslı faal tenis sporcusu bulunması gerekmektedir.

8- Teklif verenin Bakırköy Belediyesi ile arasında taşınmaz kiralaması hususunda hiçbir dava ve icra takibiyle ilgili dosya bulunmaması gerekir.

9- Tüm belgeler eksiksiz teslim edilecektir.

10-  İHALE ŞARTNAMESİ ve EKLERİNİN NEREDEN ve HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI:

İhale Teknik Şartnamesi ve ekleri, Bakırköy Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 1.000,00-TL bedel karşılığı temin edilebilir.

11- TEKLİFLERİN HANGİ TARİH ve SAATTE NEREYE VERİLECEĞİ:

İstekliler usulüne uygun olarak hazırlayacakları ihale Dosyalarını 13/12/2023 Çarşamba günü saat 16.30’ a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne verebilirler. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İlan olunur.  

 

#ilangovtr Basın No: ILN01941303