Yayınlanma: 08.12.2023 - 00:01

BODRUM 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BODRUM 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2018/460

DAVALI : MİCHELE DAWN WEEDON

ADRESLERİ : - Torba Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi No:53/A Bodrum/ MUĞLA

- Rift House 200 Eureka Park, Upper Pemberton, Kennington, Ashford Tn25 4az Londra/İNGİLTERE

Davacı tarafından aleyhinize açılan Alacak (Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememiz UYAP sisteminde kayıtlı adreslerinize tebligat yapılamadığından dava dilekçesi, bilirkişi raporu, talep artırım dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı Ayşe AKBAŞ CENGİZ vekili tarafından açılan dava dilekçesi ile; taraflar arasında akdedilen 27/09/2017 tarihli tek yetkili acenta sözleşmesi uyarınca dava konusu taşınmazın gerçek satış bedelinin tespitini, tespitten sonra artırılmak üzere şimdilik tapuda gösterilen satış bedeli olan 380.000,00-TL üzerinden yüzde 3 oranında emlak komisyon ücretinin, satışın gerçekleştiği 15/11/2017 tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi, yargılama giderleri, vekalet ücretinin davalıdan tahsili talep edilmiştir.

Mahkememizce 05/12/2022 tarihide yapılan keşif sonucu alınan 20/01/2023 tarihli bilirkişi raporu; "Muğla İli, Bodrum İlçesi, Torba Mah. 190 Ada 4 Parselde bulunan beş adet 2 katlı betonarme bina ve arsası vasıflı ana taşınmazın zem+1. kattaki 2 bağımsız bölüm numaralı, 1/5 arsa paylı dubleks pansiyon niteliğindeki kısmıdır. Taşınmazın tamamı 15/11/2017 tarihinden beri Selma AKGÜN adına kayıtlıdır. Keşif tarihi değeri 5.800.000,00-TL - 27/03/2018 dava tarihi değeri 611.000,00-TL - 15/11/2017 devir tarihi değeri 572.000,00-TL değerindedir" şeklinde görüş bildirildiği görülmüştür.

Davacı vekili sunduğu 22/05/2023 tarihli dilekçe ile; Davacının 27.09.2017 tarihli sözleşmeden kaynaklı 17.160,00 TL komisyon alacağının satış tarihi olan 15.11.2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesini talep etmiştir.

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğtarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız, duruşma günü: 26/01/2024 günü saat: 10.55'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde Belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız taktirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği durumda sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilemeyeceği ve 150.md.hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluklarında hüküm verileceği ve ihtar ve tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01947233