CUMAYERİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN İHALE İLANI

Yayınlanma: 30.05.2024 - 00:00

İHALE İLANI

CUMAYERİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

İlçemiz Çevrik Mahallesi 120 Ada 8 no'lu parselde bulunan, mülkiyeti Cumayeri Belediyesi'ne ait 7.976,48 m2 arsanın 2886 sayılı ihale kanununun 35-36 maddelerine göre kapalı teklif usulü ile satışı yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.


S. No

İlçe/Mahalle

Ada

Parsel No

Niteliği

Arsanın

Alanı (m2)

KDV Hariç Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminat %3 (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

İhale Şekli

1

Cumayeri /Merkez

120

8

Arsa

7.976,48

20.871.789,33

626.153,68

10.06.2024

14.00

Kapalı

Teklif


Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazın satış işi belirtilen tarih ve saatte Cumayeri Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda (Çevrik Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Belediye İş Merkezi Kat 2 No; 6 Cumayeri / DÜZCE ) Encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun, 35-36. maddeleri uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

İsteklilerde aranacak belgeler :

GERÇEK KİŞİLERDEN:  1- İhale şartname alındı bedeline ait makbuz (İhale şartnamesi Cumayeri Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden 250,00 TL’ye satın alınacak)

2- Geçici teminat mektubu veya makbuzu (Nakit teminatlar Cumayeri Ziraat Bankası TR 73 0001 0009 8911 2518 05 5001 Numaralı Iban Hesabı ile Belediyemiz Tahsilat servisine yatırılabilir. Mevduat ve katılım bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır)

3- Cumayeri Belediyesine “Borcu Yoktur” belgesi

4- Adres beyanı (Gerçek kişilerde:  ikametgâh belgesi)

5- Noter tasdikli imza beyannamesi,

6- Nüfus kayıt örneği,

7- Vekâleten katılımda Noter tasdikli vekâletname ile vekilin imza beyannamesi

8- Ortak katılım olması halinde noter onaylı ortak girişim beyannamesi

9- Katılımcı tarafından imzalanmış ihale şartnamesi

TÜZEL KİŞİLERDEN:  Gerçek Kişilerden istenen belgelere İlave olarak:

1- Noter tasdikli imza sirküleri

2- Vekâleten katılımda Noter tasdikli vekâletname ile vekilin imza beyannamesi

3- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu odadan son yıla ait oda kayıt belgesi

4- Ortak katılım olması halinde noter onaylı ortak girişim beyannamesi.

İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç 10.06.2024 Pazartesi günü saat 13:30’a kadar, Cumayeri Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler. (Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne ulaşması şarttır.

İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.

Mustafa KOLOĞLU

Belediye Başkanı

#ilangovtr Basın No: ILN02039239